Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Regulamin

Regulamin korzystania z Prawniczego Serwisu Internetowego e-prawnik.pl.
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)
z dnia 11 lipca 2013 r. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2014 r.)

  

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Spółka Legalsupport sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000108190, posługująca się numerem NIP 676-21-64-973.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Legalsupport sp. z o.o., zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Prawniczego Serwisu Informacyjnego e-prawnik.pl, zwanego dalej serwisem e-prawnik.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl drogą elektroniczną;

2. Operator - spółka Legalsupport sp. z o.o. - właściciel Prawniczego Serwisu Informacyjnego e-prawnik.pl;

3. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu e-prawnik.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej;

4. Forum - forum internetowe prowadzone pod adresem http://e-prawnik.pl/forum/;

5. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na odczytywanie opinii prawnych i odpowiedzi na pytania prawne, gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl;

6. „Dostęp do treści” – usługa umożliwiająca dostęp do opublikowanych, płatnych treści serwisu e-prawnik.pl z wyłączeniem usługi „Wzory dokumentów". Usługa nie umożliwia zadawania pytań prawnikom;

7. „Wzory dokumentów" – usługa umożliwiająca dostęp do płatnych, przykładowych wzorów dokumentów umieszczonych w części komercyjnej serwisu (z wyłączeniem części „Dostęp do treści"), nie umożliwia natomiast zadawania pytań prawnikom;

8. Informacja prawna (usługa „Zapytaj prawnika") – odpowiedź nie wymagająca dogłębnej analizy stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa – odpowiedź zasadniczo wynikająca wprost z przepisów prawnych. W ramach informacji prawnej nie mieści się odpowiedź, która wymaga zapoznania się z dokumentami sprawy, odpowiedź będąca kompleksową oceną sytuacji prawnej czy też wskazująca alternatywne rozwiązania opisanej sytuacji (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić w niniejszej sprawie", "jakie czynności należy podjąć", itp.). Taki charakter informacji prawnych został przyjęty przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników serwisu;

9. Opinia prawna (usługa „Zamów opinię") – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawne. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania; Obejmuje także opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Użytkownika (pisma procesowego, umowy, regulaminu etc.).

10. Kompleksowa Pomoc Prawna – stała usługa obsługi Użytkownika, polegająca zarówno na możliwości zadawania pytań („Zapytaj prawnika”) jak i zamawiania opinii prawnych („Zamów opinię”).

§ 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi.

§ 5

1. Operator jest uprawniony do:

a). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis e-prawnik.pl, a także

b). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis e-prawnik.pl oraz w celach statystycznych.

2. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:

a). przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,

b). rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności serwisu e-prawnik.pl.

3. Podczas rejestracji w serwisie e-prawnik.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

a). login

b). adres poczty elektronicznej,

c). dodatkowe dane o charakterze demograficznym.

4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu e-prawnik.pl,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

8. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§ 6

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na:

a) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu e-prawnik.pl. – „Dostęp do treści",

b) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części wzorów dokumentów dostępnych w serwisie e-prawnik.pl – „Wzory dokumentów", a także

c) umożliwieniu korzystania z usługi „Zapytaj Prawnika", „Zamów opinię" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczegółowych, dedykowanych danej usłudze.

2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

a) Usługami płatnymi są „Dostęp do treści”, „Wzory dokumentów”, „Zapytaj Prawnika” (części komercyjne serwisu) a także „Zamów opinię” i Kompleksowa Pomoc Prawna.

b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie, dostęp do forum, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu e-prawnik.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

3. Usługa „Zapytaj Prawnika” polega na sporządzeniu informacji prawnej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Użytkownika. Informacja prawna opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Użytkownika.

Usługa sprzedawana jest wyłącznie w ramach Kompleksowej Pomocy Prawnej.

4. Usługa „Zamów opinię" polega na sporządzaniu opinii prawnej dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Użytkownika bądź na sporządzeniu dokumentu (pisma procesowego, umowy, wniosku, odwołania itp.) na zamówienie Użytkownika. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji opinii czy też dokumentu. Usługa sprzedawana jest indywidualnie a także w ramach Kompleksowej Pomocy Prawnej (bez konieczności wstępnej analizy stanu faktycznego oraz wyceny i określenia terminu realizacji opinii).

5. Oferta „Dostęp do treści", „Wzory dokumentów", „Zapytaj prawnika", „Zamów opinię" jest skierowana w szczególności do osób fizycznych, urzędów oraz przedsiębiorców.

6. Cennik usług „Dostęp do treści", „Wzory dokumentów", oraz cennik pakietów, w których sprzedawane są inne usługi umieszczone są na stronach serwisu e-prawnik.pl.

7. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.

§ 7

1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów serwisu e-prawnik.pl. oraz możliwości zadawania pytań prawnikom należy wypełnić wniosek rejestracyjny na stronie serwisu e-prawnik.pl. oraz zamówić i wykupić wybraną usługę na określony przez Użytkownika okres.

2. Rejestracja:

a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę („Zapytaj prawnika”, „Dostęp do treści”, „Wzory dokumentów”) należy na stronie „Rejestracja" wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia.

c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu e-prawnik.pl.

d) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie e-prawnik.pl z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.

e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta gdzie może składać zamówienia na wszystkie usługi.

f) Zamówienia zapisywane są na koncie Użytkownika oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączone są: formularz do zapłaty oraz faktura proforma.

g) Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu konta bankowego.

3. W celu zlecenia wyceny usługi „Zamów opinię" rejestracja Użytkownika nie jest konieczna. Użytkownik może skorzystać z niniejszej usługi za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie serwisu e-prawnik.pl (formularza „Zamów opinię").

Pełne skorzystanie z usługi wymaga rejestracji Użytkownika, zgodnie z punktem 2 niniejszego § 7, który stosuje się w tym zakresie odpowiednio.

4. Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do całości serwisu, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, jest uruchamiany po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika usłudze lub po przesłaniu do Spółki Legalsupport sp. z o.o. potwierdzenia dokonania wpłaty za pomocą faksu pod numer 0 12 395 34 27. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych" lub systemem PayPal - dostęp do serwisu uruchamiany jest automatycznie.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie serwisu e-prawnik.pl.

6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin (http://e-prawnik.pl/inne/strona/regulamin.html).

7. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:

a) Zalogować się w serwisie e-prawnik.pl i przejść do konta Użytkownika;

b) Następnie wybrać zakładkę „Edycja profilu" - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;

c) Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

§ 8

1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Usługa może zostać opłacona:

a) za pomocą karty płatniczej,

b) za pomocą przelewu bankowego,

c) za pomocą przekazu pocztowego,

d) za pomocą przelewów natychmiastowych obsługiwanych przez Dialcom.

§ 9

1. W ramach usługi „Zamów opinię", opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do operatora drogą elektroniczną (bok@e-prawnik.pl) lub faksem na nr 012 395 34 27.

2. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, Użytkownik w ciągu jednej godziny od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.

3. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w innym terminie niż wskazany w ust. 2 § 9, Użytkownik w następnym dniu roboczym od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.

4. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane za pośrednictwem konta Użytkownika bądź drogą mailową na adres redakcja@e-prawnik.pl.

5. Użytkownik może również otrzymać opinię bądź dokument w formie papierowej, przesłane listem poleconym na wskazany adres. Opinia bądź dokument nie będą opatrzone podpisami prawników z Zespołu prawników e-prawnik.pl

6. Operator zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego. Opinie jak i dokumenty sporządzane są przez Zespół prawników e-prawnik.pl

7. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Użytkownika, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do trzech dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Użytkownika serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi.

8. Opinia prawna lub dokument  („Zamów opinię") będą sporządzane w terminie ustalonym przez strony umowy (Użytkownika i Operatora) jednocześnie z wyceną usługi. W przypadku zlecenia w/w usług w ramach Kompleksowej Pomocy Prawnej ustala się trzydniowy termin realizacji zamówienia.

9. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Operator może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.

10. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego oraz gdy zachodzi konieczność skierowania sprawy do stacjonarnej Kancelarii prawnej.

§ 10

1. W ramach usługi „Zapytaj prawnika" Użytkownik wpisuje tytułu pytania, przedstawienia opisu sytuacji oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników serwisu e-prawnik.pl w ramach usługi „Zapytaj prawnika"  mają charakter informacji prawnej, a nie porady bądź opinii prawnej.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Użytkownika sytuacji faktycznej. Operator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi „Zapytaj Prawnika", w przypadku gdy treść pytania wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się:
a). zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;
b). kompleksowa ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić w niniejszej sprawie", " jakie czynności należy podjąć", etc).;
c). sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;
d). wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości.

3. Każdy kto zada pytanie, zakwalifikowane przez Operatora jako „Zapytaj prawnika”, w dniu roboczym do godziny 15.00 otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi jeszcze w tym samym dniu – gwarancja „Dziś pytanie, dziś odpowiedź”. Na pytania zadane po godzinie 15 danego dnia odpowiedź zostanie udzielona w następnym dniu roboczym. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Odpowiedzi na pytania zawierające zagadnienia dotyczące prawa podatkowego udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 § 10.

5. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkowników ani innych osób, podmiotów lub sygnatur akt spraw. Wszelkie dane osobowe Użytkowników albo innych osób, podmiotów i sygnatury akt będą usuwane z treści opisu stanu faktycznego przez Operatora.

§ 11

1. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp. W takiej sytuacji zachodzi bowiem obawa o nieuprawnione wykorzystanie odpowiedzi na pytanie czy też treści opinii z naruszeniem praw autorskich serwisu e-prawnik.pl.

2. Operator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie usług Kompleksowej Pomocy Prawnej lub  w ramach usługi „Zamów opinię" oraz zadali pytanie do Redakcji serwisu poprzez swoje konto bądź poprzez formularz  zamieszczony na stronie „Zamów opinię" serwisu e-prawnik.pl. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Operatora.

3. Operator zastrzega sobie prawo do:
a). odesłania zapytania w ramach usługi „Zapytaj prawnika” lub „Zamów opinię” wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie opinii,
b). wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Operatora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w ramach usługi „Zapytaj prawnika”,
c). odmowy udzielenia odpowiedzi bądź sporządzenia opinii w przypadku, gdy przedstawiony stan faktyczny nie spełnia warunków wskazanych w § 3 ust. 8 i 9 oraz § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu bądź gdy sytuacja wymaga pomocy stacjonarnej Kancelarii (m. in. zapoznanie się z aktami sprawy sądowej czy też administracyjnej, reprezentacja w sądzie i przed organami).

4. Informacji, o których mowa w lit. a – c powyższego ust. 3 Operator udziela drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

5. Informacje, o których mowa w lit. a i c nie powodują zmniejszenia limitu pytań w ramach usługi Kompleksowej Pomocy Prawnej.

6. Użytkownik może zastrzec (poprzez wpisanie takiej informacji podczas zadawania pytania w ramach usługi „Zapytaj prawnika”) aby odpowiedź nie była publikowana na stronach serwisu e-prawnik.pl dostępnych dla innych Użytkowników. W takim wypadku udzielona odpowiedź zostanie umieszczona wyłącznie na koncie Użytkownika. Opinie bądź dokumenty wykonane w ramach usługi „Zamów opinię” nie są publikowane na stronach serwisu e-prawnik.pl.

§ 12

1. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi. Użytkownik poprzez zaznaczenie opcji „Obserwuj wątek" ma możliwość otrzymywania na skrzynkę mailową powiadomienia o wypowiedziach w danym wątku.

3. Operator nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez forum danych, o których mowa w art. 12-14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Operator może usunąć wypowiedzi i zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:

a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,

b) jeśli sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają
w sprzeczności z prawem bądź niniejszym Regulaminem czy też jeśli treści mają charakter powszechnie uznany za obraźliwy bądź niecenzuralny a także jeśli wprowadzane treści są pozbawione logiki i mają na celu głównie zaśmiecenie forum.

c) jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

§ 13

1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z serwisu e-prawnik.pl wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług serwisu e-prawnik.pl może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu e-prawnik.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 14

1.Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§ 15

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie e-prawnik.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie serwisu e-prawnik.pl a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Legalsupport sp. z o.o. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Legalsupport sp. z o.o. z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 3
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 16

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu e-prawnik.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

3. Usługa subskrypcji „Newslettera” serwisu e-prawnik.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika serwisu e-prawnik.pl.

4. „Newsletter" jest przesyłany do Użytkowników codziennie w dniach roboczych.

5. Zamówienie usługi „Newsletter" następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji, na stronie głównej Operatora bądź przez Konto Użytkownika.

6. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Użytkownika bądź wysyłając mail z takim żądaniem na adres bok@e-prawnik.pl.

7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Każdy „Newsletter" lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:
a). informację o nadawcy,
b). wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
c). informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział 4
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 17

1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis e-prawnik.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

4. Serwis e-prawnik.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie e-prawnik.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

5. Korzystanie z komercyjnej części serwisu e-prawnik.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Forum serwisu e-prawnik.pl.

7. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

8. Operator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie Forum e-prawnik.pl nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.

Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne

§ 18

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@e-prawnik.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

4. W ramach usługi „Zamów opinię” Operator gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Opinia prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Użytkownika, w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy Opinia jest zgodna z prawem jednakże niekorzystna dla Użytkownika.

5. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy rozwiązanie zaproponowane w opinii odpowiada prawu, lecz jest niekorzystne dla Użytkownika. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii.

§ 18a

1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:

1) konsumentów,

2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 19

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu e-prawnik.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 20

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

§ 21

1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

a). naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b). udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 21, przed wypowiedzeniem umowy  Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator  zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.

3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 21, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 22

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

 

Poprzedni Regulamin:  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 27.06.2012 r.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 0
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Jolanta

  ocena usługi:

  Ogólnie jestem zadowolona.Pozdrawiam.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Wszystko Profesjonalnie , mam jeszcze inną sprawę którą zaraz opiszę.
 • Lukasz

  ocena usługi:

  Sytuacja przedstawiona i wyjaśniona bardzo jasno i w oparciu od akty prawne i przedstawiona na przykładzie podobnych spraw. Polecam
 • Mateusz

  ocena usługi:

  Świetnie. Wszystko jasne i Wiem co moge zrobic . Dziekuję
 • Anna

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Sylwia

  ocena usługi:

  Uzyskałam wszystkie informacje i potrzebne materiały ;) teraz wiem jak działać ;)
 • Halina

  ocena usługi:

  Swietnie, ze mozna w tak szybkim czasie otrzymac kompetentna porade. Cena uslugi jest akceptowalna i mysle, ze warta uslugi. Dziekuje i polecam.
 • Jan

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony. Z pewnością polecę znajomym tego typu usługę. Szybko, sprawnie, niedrogo. Dzięki, pozdrawiam!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Porada wyczerpujaco opisana .Polecam
 • Ewelina

  ocena usługi:

  Bardzo dobre bezstronne wyjaśnienia problemu co bardzo pomaga odnaleźć się w trudnych sytuacjach.
 • Beata

  ocena usługi:

  Cały proces przebiegł bez zastrzeżeń. Dziękuję za wyczerpującą opinię.
 • Miroslaw

  ocena usługi:

 • Kazimierz

  ocena usługi:

 • Kinga

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, a przede wszystkim czytelna opinia, co dla zwykłego obywatela jest najbardziej cenne. Pozdrawiam
 • Beata

  ocena usługi:

  Szczerze polecam. Profesjonalnie, szybko..i przestaje drżeć, że mogę coś schrzanić..czego mogę chcieć więcej?
 • Iwona

  ocena usługi:

  szybka,profesjonalna opinia, cena przystępna polecam korzystanie z usług e-prawnika

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane