Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 3531/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Zamknięcie rachunku wskutek decyzji Banku prowadzącego rachunek może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody"
XVII AmC 3532/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Pismo, o którym mowa w ust 3 wysłane na ostatnio wskazany przez Posiadacza adres jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone"
XVII AmC 3533/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie dyspozycji przekazanej za pomocą Systemu Internet Banking przez osoby nieuprawnione"
XVII AmC 3534/10 9.11.2012 Usługi bankowe "O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty"
XVII AmC 3351/10 9.11.2012 Usługi ubezpieczeniowe "Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zmienil siedziby lub adresu"
XVII AmC 1283/11 9.11.2012 Inne usługi "Podmiot prowadzący księgarnię uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu"
XVII AmC 1902/12 30.10.2012 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych związanych z każdą działalnością portalu SklepKawa.pl jest sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby EwTrade Ewa Marzec"
XVII AmC 5593/11 30.10.2012 Usługi internetowe "Wszelkie pisemne oświadczenia lub wezwania wysłane na adres drugiej strony listem poleconym, a nie odebrane przez stronę, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia awizowania"
XVII AmC 5943/11 30.10.2012 Handel elektroniczny "Odpowiedzialność Organizatora/Zleceniodawcy wobec danego uczestnika nie przekroczy wartości nagrody przypadającej na tego Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu"
XVII AmC 5944/11 30.10.2012 Handel elektroniczny "Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora"
XVII AmC 1661/11 30.10.2012 Turystyka "Klienci zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby będące pod ich opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Student może pozostawić indeks i kartę okresowych osiągnięć w depozycie Uczelni, przekazując jej obowiązek dokonywania wpisów. Uczelnia może nie dokonać wpisów w indeksie do czasu uregulowania przez Studenta wszystkich zaległości finansowych"
XVII AmC 195/11 30.10.2012 Inne usługi "W przypadku woli rezygnacji pobytu lub usługi dodatkowej Klient powinien złożyć rezygnację na adres:edenspa@edenspa.home.pl. W takim przypadku rozliczenie stron wynikające z rezygnacji przedstawia się następująco: a) uiszczona przez klienta opłata zostanie mu zwrócona w wysokości 50 % zapłaconej kwoty w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła w terminie minimum 21 dni od dnia rozpoczęcia pobytu lub usługi, b) uiszczona przez klienta opłata zostanie mu zwrócona w wysokości 10 % zapłaconej kwoty w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła w terminie minimum 15 dni ale nie więcej niż 21 dni od dnia rozpoczęcia pobytu lub usługi, c) uiszczona przez klienta opłata zostanie zatrzymana, gdy rezygnacja nastąpiła w terminie 15 dni lub mniej dni do dnia rozpoczęcia pobytu lub usługi, albo gdy Klient nie wykorzysta pobytu lub usługi dodatkowej w terminie (noshow)"
XVII AmC 966/11 30.10.2012 Usługi internetowe "Plecom zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty abonamentowej. O zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie co najmniej 14 dni przed jej wprowadzeniem"
XVII AmC 5436/11 30.10.2012 Inne usługi "Web-Net nie ponosi żadnej odpowiedzialności: (...) Z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania Web-Net lub sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych a w szczególności - za utratę danych lub zniszczenie oprogramowania"
XVII AmC 1938/11 30.10.2012 Handel elektroniczny "Aptekagdanska.pl zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia"
XVII AmC 1075/11 30.10.2012 Handel elektroniczny "Jeżeli nie jest możliwe polubowne załatwienie sporu właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu LazienkoMANIA.pl"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie określonym w ust. 1, Student zobowiązany jest do wniesienia opłaty za studia liczone do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło skuteczne rozwiązanie umowy. Student zobowiązany jest do zwrotu wydatków poczynionych przez Uczelnię w celu należytego wykonania cyklu kształcenia w wysokości do 70% czesnego za każdy miesiąc pozostały do ukończenia semestru. W przypadku rozwiązania umowy bez ważnego powodu Student zobowiązany jest także do zapłaty Uczelni odszkodowania w wysokości do 20% czesnego za każdy miesiąc pozostały do ukończenia semestru. Zapłata odszkodowania oraz wydatków winna nastąpić w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. W wypadku niewniesienia we wskazanym terminie którejkolwiek z opłat wskazanych w niniejszym ustępie stosuje się zapis § 3 ust. 4"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Aby reklamacja została rozpatrzona, Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia zastrzeżeń co do technicznej jakości usługi"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Terminy, o których mowa w pkt 2 są odległe o co najmniej 3 dni. Termin poprawkowy nie może odbyć się wcześniej niż po trzech dniach od dnia, w którym student mógł dowiedzieć się o wyniku uzyskanym w terminie zwykłym"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Student, który otrzymał z egzaminu w sesji egzaminacyjnej zwykłej ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do zdawania egzaminu w pierwszym terminie ma prawo jedynie do zdawania egzaminu poprawkowego zwykłego w tej sesji. Student, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy zwykły lub otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu dodatkowego poprawkowego w sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy dodatkowy jest płatny w wysokości określonej cennikiem (...)"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Egzamin komisyjny nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 5 dni od doręczenia studentowi decyzji Prodziekana o jego organizacji"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy zdawania w sesji zwykłej: termin zwykły i termin poprawkowy, odległe o co najmniej 3 dni" (...)"Student, który otrzymał z egzaminu w sesji egzaminacyjnej zwykłej ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do zdawania egzaminu w pierwszym terminie, ma prawo jedynie do zdawania egzaminu poprawkowego zwykłego w tej sesji"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie, o ile dokonuje odpowiednich opłat. Opłatę za urlop należy wnieść z góry po przyznaniu urlopu"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "Student, który nie złożył pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru studiów może ubiegać się u Dziekana o przedłużenie tego terminu do końca następnego semestru. Po uzyskaniu takiej zgody student opłaca czesne za okres, za który uzyskał przedłużenie"
XVII AmC 1674/09 30.10.2012 Edukacja "W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin płatny w podwójnej wysokości egzaminu dyplomowego"
XVII AmC 1878/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "e-food.com.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych na portalu e-food.com.pl Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na portalu e-food.com.pl"
XVII AmC 1879/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "Sądem właściwym rzeczowo dla rozpatrywania wszelkich ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz działania portalu e-food.com.pl, jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby e-food.com.pl Sp. z o.o."
XVII AmC 2128/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "Sklep internetowy polcom.net.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone przy produktach były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta"
XVII AmC 2130/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie sklepu polcom.net.pl. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do salonu"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 8
 • 6
 • 1
 • 6
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Radosław

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Bardzo rzetelna i fachowa. Pomaga ocenić sytuację prawną i w tych kłopotach widać chęć pomocy, a nie bezduszne prawo. Bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi. Danuta B.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mirosława

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca, napisana zrozumiałym językiem.Dziękuję i polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Dobra robota
 • DOROTA

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona.Pozdrawiam. DOROTA
 • Anna

  ocena usługi:

  Rzetelność, klarowność, szybkość. Polecam serdecznie. W przypadku kolejnych kwestii do rozstrzygnięcia na pewno skorzystam właśnie z pomocy e-prawnika.
 • Weronika

  ocena usługi:

  Porada opisana jasno i wyczerpująco. Polecam
 • Dagmara i Tomasz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca. Jestem zadowolona. Szybko, sprawnie, niedrogo. Dziękuję i pozdrawiam !
 • Małgorzata

  ocena usługi:

 • Maria

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Sebastian

  ocena usługi:

 • Sebastian

  ocena usługi:

 • Jolanta

  ocena usługi:

  Ogólnie jestem zadowolona.Pozdrawiam.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Wszystko Profesjonalnie , mam jeszcze inną sprawę którą zaraz opiszę.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane