Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 455/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela"
XVII AmC 456/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nieużywanego, nieuszkodzonego produktu, w oryginalnym opakowaniu oraz otrzymanego wraz z przesyłką paragonu fiskalnego (rachunku). Gwarantujemy Państwu zwrot wartości towaru. Koszty dostawy i odesłania towaru ponosi kupujący"
XVII AmC 2564/11 29.10.2012 Usługi finansowe "Odsetki od środków pieniężnych zgomadzonych na Rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"
XVII AmC 3190/12 29.10.2012 Nieruchomości "Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby "Poprawski""
XVII AmC 3191/12 29.10.2012 Nieruchomości "Jeśli niniejsza Umowa jest oznaczona jako umowa "na wyłączność" w polu "Warunki Umowy" na odwrotnej stronie, wówczas Zamawiający zapewnia, że w każdym przypadku, jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna podpisze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie"
XVII AmC 3192/12 29.10.2012 Nieruchomości "Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia jeżeli umowa, o której mowa powyżej zostanie zawarta w okresie 12 miesięcy od daty przedstawienia Klienta Zamawiającemu"
XVII AmC 3193/12 29.10.2012 Nieruchomości "Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką"
XVII AmC 3194/12 29.10.2012 Nieruchomości "W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Klientem przedstawionym przez "Poprawski" (lub jego krewnym, powinowatym, inną osobą bliską lub też osobą powiązaną z Klientem wspólnym interesem majątkowym, w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub najmu, lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do zbycia lub najmu nieruchomości, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić "Poprawski" wynagrodzenie zwane dalej "Wynagrodzeniem", w kwocie odpowiadającej 2,9 % ceny sprzedaży lub kwocie jednomiesięcznego czynszu najmu wskazanej w umowie zawartej między Zamawiającym a Klientem"
XVII AmC 3195/12 29.10.2012 Nieruchomości "Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie również wtedy gdy zawrze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy jednak z klientem przedstawionym Zamawiającemu przez "Poprawski" w czasie jej obowiązywania"
XVII AmC 271/11 29.10.2012 Nieruchomości "Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, Strony deklarują rozwiązywać polubownie. Przy braku porozumienia w kwestii polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawy rozpatrywane będą przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla miejsca wykonania umowy"
XVII AmC 5433/11 29.10.2012 Usługi internetowe "Dostawca nie odpowiada za Awarie nie zgłoszone przez Abonenta"
XVII AmC 5350/11 29.10.2012 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Kont w związku z interakcjami ze Stronami Internetowymi Coca-Cola"
XVII AmC 417/12 29.10.2012 Handel elektroniczny "Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii"
XVII AmC 314/11 29.10.2012 Handel elektroniczny "Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie jest uszkodzony, jest oryginalnie zapakowany wraz z kompletem dokumentacji i akcesoriów i nie nosi śladów eksploatacji"
XVII AmC 1560/11 29.10.2012 Usługi finansowe "Kasa nie jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Kasa odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności wad transmisji danych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Kasy"
XVII AmC 5592/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Abonent zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia dostawcy o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących abonenta, zawartych w umowie w terminie 7 dni od daty ich zmiany. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowe dane będzie uznawana za skutecznie doręczoną"
XVII AmC 5432/11 25.10.2012 Usługi internetowe "W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści (...)"
XVII AmC 5434/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: (...) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi"
XVII AmC 5435/11 25.10.2012 Usługi internetowe "W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana przez Dostawcę, będzie uważana za skutecznie doręczoną"
XVII AmC 1151/11 25.10.2012 Inne usługi "Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla organizatora turystyki"
XVII AmC 5587/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Sieci spowodowane (...) innymi przyczynami od niego niezależnymi, w tym szczególnie awariami lub wadliwym funkcjonowaniem łączy innych operatorów"
XVII AmC 5588/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Abonent zobowiązany jest do zwrotu Powierzonych Urządzeń stanowiących własność Operatora bez wezwania niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni) po rozwiązaniu umowy. Niedotrzymanie przez Abonenta terminu upoważnia Operatora do żądania kary umownej w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki"
XVII AmC 5589/11 25.10.2012 Usługi internetowe "W przypadku zalegania z opłatami Operator ma prawo ograniczyć Abonentowi dostęp do sieci. Ograniczenie takie nie powoduje zawieszenia, ani obniżenia naliczanej opłaty abonamentowej"
XVII AmC 5590/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Jeżeli przerwy w dostępie do sieci, udokumentowane przez Operatora są następstwem awarii sieci i trwają dłużej niż trzy kolejne dni to Abonent w trybie postępowania reklamacyjnego żądać może obniżenia abonamentu o 1/30 wysokości za każdy następny dzień awarii"
XVII AmC 1662/11 25.10.2012 Turystyka "Jeżeli klient zrezygnuje z imprezy z przyczyn nieleżących po stronie biura, (...) biuro ma prawo obciążyć klienta kosztami jakie biuro poniesie w związku z rezygnacją klienta z imprezy. Biuro potrąci z ceny imprezy: - opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych, przy rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy, - 35% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 30 a 21 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 50% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 20 a 14 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 70% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 13 a 4 dniem od rozpoczęcia imprezy, - 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy"
XVII AmC 1663/11 25.10.2012 Turystyka "Zwrotu wpłaconej przez klienta ceny imprezy po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 2 § 7 biuro dokonuje w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez klienta z imprezy. Od zwracanych kwot nie należą się klientowi odsetki"
XVII AmC 1660/11 25.10.2012 Turystyka "Klient w terminie trzech dni od zawiadomienia dokonanego przez biuro lub gdy zmiana warunków nastąpi w okresie trzech dni do rozpoczęcia imprezy niezwłocznie powinien w formie pisemnej (listem poleconym, faksem lub mailem) poinformować biuro czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też na skutek proponowanych zmian odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. Brak odpowiedzi klienta w tym terminie oznacza przyjęcie przez klienta nowych warunków umowy"
XVII AmC 956/11 25.10.2012 Handel elektroniczny "Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie APTEKI, APTEKA nie ponosi odpowiedzialności"
XVII AmC 5391/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Wypowiedzenie umowy, nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu Abonentowi jakichkolwiek opłat, w szczególności nie wiąże się ze zwrotem opłaty aktywacyjnej"
XVII AmC 5401/11 25.10.2012 Inne usługi "Doręczenia są skuteczne pod ostatnim adresem wskazanym przez Abonenta"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane