Kredyty i pożyczki

SN o kredytach frankowych

Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

Czego dotyczyła sprawa?

Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, co do zasady prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego. W takim przypadku strony są związane umową w pozostałym zakresie, również co do sposobu określenia oprocentowania kredytu.

W niniejszej sprawie, w związku z brakiem spłaty należności zgodnie z harmonogramem, pozwany bank wypowiedział powodom umowę kredytową i postawił kredyt w stan natychmiastowej wykonalności. Konsekwencją wypowiedzenia kredytu było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie którego wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów od wyroku sądu pierwszej instancji, którym oddalono powództwo. Powodowie w pozwie wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwany bank.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych

Sąd Najwyższy uchylił 4 kwietnia 2019 r. zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie powyższego wyroku SN, po sporządzeniu, zostanie dołączone do bazy orzeczeń.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Klaudia

8.4.2019 9:49:14

Re: SN o kredytach frankowych

Witam. Oferuję bezpłatną analizę umów frankowych. Zapraszam tel. 530069196


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY