Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

9 Grudnia 2011

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłata

Zwolnienia

Od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł  

Od innych czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1.sporządzenie akktu urodzenia lub zgodnu,

2.przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki 

Od sporządzenia aktu małżeństwa

84 zł

Od decyzji administracyjnej o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

Od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego

39 zł

Od protokołu zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy, sporządzonego przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

Od decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 

56 zł

Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł

Od zatwierdzenia projektu budowlanego

47 zł

Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

Od decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

 • wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach pozwoleń na wprowadzenie substancji i energii do środowiska:

 1. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt. 2,

 2. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

 3. pozostałych,

4. pozwoleń wodnoprawnych

1). 1023 zł

2). 259 zł

3). 256 zł

4). 100 zł

Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku akcyzowym oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lib zwolnionego

170 zł

Od zgody wydawanej przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

30 zł

Od dokonania wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę

217 zł

Od przyjęcia wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

120 zł

Od wymaganego przepisami o ochronie środowiska:

 1. zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie,

 2. zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie

1). 1 069 zł

2). 214 zł

Od dokonania wpisu do rejestru zwierząt

26 zł

Od przyrzeczenia wydania zwolnienia (pozwolenia, koncesji)

98 zł

Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

44 zł

Od wydania duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

24 zł

Od wydania duplikatu decyzji o nadaniu NIP

15 zł

Od wydania duplikatu książeczki wojskowej

28 zł

Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów o o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, nabytych w państwach członkowskich UE lub państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o EOG

523 zł

Od decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

Od stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

58 zł

Od wpisania zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczpospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do ewidencji przedstawicielstw przedsiebiorców zagranicznych

6713 zł

Od dokonania wpisu statku rybackiego do ewidencji statków rybackich

176 zł

Od zmiany wpisu w ewidencji statków rybackich

59 zł

Od dokonania wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynnosci akwozycyjnych na rzecz OFE

106 zł

Od zmiany wpisu, o którym mowa wyżej, polegającej na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bądź na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

53 zł

Od dokonania wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

110 zł

Od zmiany wpisu w rejestrze agentów ubezpieczeniowych:

 1. jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

 2. pozostałe zmiany

1). 110 zł

2). 55 zł

Zwalnia się z opłaty zmianę wpisu obejmującą:

1. imiona, nazwiska, PESEL lub numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców, firmę, siedzibę i adres - w przypadku agenta będącego osoba fizyczną,

2. nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, nr w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agenta będącego osobą prawna lub jednostką nieposiadajacą osobowości prawnej,

3. imiona i nazwisko, PESEL lub numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne,

4. numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
 
5. wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń

Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym 

412 zł

 

Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność w zakresie: 

 1. wyrobu alkoholu etylowego 

 2. wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100 % alkoholu

 3. oczyszczania alkoholu etylowego

 4. skażania alkoholu etylowego  

 5. odwadniania alkoholu etylowego

1). 11 610 zł 

2). 1 005 zł 

3). 11 610 zł 

4). 11 610 zł 

5). 11 610 zł 

Jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich.

Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

11 610 zł 

 

Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność w zakresie:     

 1. wyrobu napojów spirytusowych

 2. rozlewu napojów spirytusowych

 3. wyrobu lub rozlewu napojó wspirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100 % alkoholu    

1). 11 610 zł 

2). 11 610 zł 

3). 1 005 zł 

Jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

Od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu:

 1.  wykonującego działalność kantorową  

 2. podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 

 3. podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym 

 4. podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin 

 5. podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy - Prawo pocztowe 

 6. podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie 

1). 1 087 zł 

2). 514 zł

3). 288 zł

4). 1 135 zł

5). 412 zł 

6). 616 zł

 

Od zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:

 1. dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności 

 2. treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności. 

1.50 % stawek określonych od wpisu

2.100 % stawek określonych od wpisu

Od decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

1 537 zł

Od zgody na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej 

105 zł

Od decyzji stwierdzającej spełnianie uprawnień do prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym 

505 zł

Od decyzji zatwierdzającej program przeszkolenia pracowników na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, opracowany dla poszczególnych stanowisk, wydawana na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem - od każdego programu 

105 zł

Od zatwierdzenia planów ruchu:  

 1. podziemnych zakładów górniczych
   

 2. odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 3. innych zakładów

1). 1 005 zł

2). 805 zł

3). 505 zł

Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:      

 1. jednostce naukowej

 2. osobie fizycznej

1). 1 005 zł

2). 505 zł

Decyzja zatwierdzająca program  gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

505 zł

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

205 zł

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 

105 zł

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska 

505 zł 

Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 

259 zł

Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany 

155 zł

Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości - od każdej nieruchomości

5 zł

Zwalnia się z opłaty udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:     

 1. od wypisu do 5 stron
 2. od wypisu powyżej 5 stron
 3. od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

1). 30 zł

2). 50 zł

3). 20 zł - nie więcej niż 200 zł

Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

Zwalnia się z opłaty:

decyzję umarzającą postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym 
 
decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

decyzję w sprawie dotacji rzedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa

decyzję wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji 
 
decyzję w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r.

ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1) 
 
decyzję o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  


Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

 4. wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

 5. powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

 6. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

 7. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 8. załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. ),

 9. nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

 10. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

 11. o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

 12. rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437).

Nie podlega opłacie skarbowej:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

 3. wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);
 4. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 2;
 5. wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w poprzednich punktach oraz w pkt 1-4;
 6. dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
 7.  wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Yv1980Ju

  ocena usługi:

  Pilnie potrzebowałam porady, ale że to także późnym wieczorem funktionuje przeszło moje największe oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, godne polecenia
 • 5/5

  ocena usługi:

  Szybko i wyczerpująco.
 • julietta605

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię , bardzo mi pomogła .E - prawnik pomógł mi już nie pierwszy raz ..W razie potrzeby ,wiem do kogo się zwrócić .Bardzo polecam .Szybka i rzetelna porada .
 • Antoni

  ocena usługi:

  staranna odpowiedż chociaż niekorzystna dla mnie
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Z. Żuk

  ocena usługi:

  Cena przystępna, odpowiedź na pytanie wyczerpująca i w przewidzianym terminie. Jest OK.
 • Anna

  ocena usługi:

  Ekspresowa wycena i profesjonalna odpowiedź na wszystkie zadane pytania w wybranym terminie - polecam!
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
 • Block.

  ocena usługi:

 • RD ELEKTRONIKA S.C.

  ocena usługi:

  Solidne wsparcie prawne dla firm działających w branży IT. Polecamy
 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porady prawne online są super rozwiązaniem. Szybko, wygodnie, za rozsądną cenę. Polecam e-prawnik.pl
 • Marek

  ocena usługi:

 • Natalia

  ocena usługi:

 • Ireneusz Lucko

  ocena usługi:

  Szybko i na temat
 • Krystyna S.

  ocena usługi:

  Bardzo staranna odpowiedź,jestem bardzo zadowlona,polecę innym.
 • J. Kubicki

  ocena usługi:

 • Łukasz

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane