Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

Jakie zmiany przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne? 

Nowelizacja ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114, 1039 i 1356) oraz w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 167).

Porady prawne

Zgodnie z treścią uzasadnienia, głównym celem ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe.

Nowelizacja ma również służyć wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, jak też w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Celem ustawy jest także wprowadzenie preferencji podatkowych dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Mianowicie nowelizacja przewiduje wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Z kolei zmiany w zakresie prawa celnego służą określeniu w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz zmian dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne