Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Odwołanie od decyzji administracyjnej

www.morguefile.com
(fot. www.morguefile.com)
Strona 1 z 2

Kiedy strona może wnieść odwołanie?

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych.

Odwołanie przysługuje więc na decyzje wydane w pierwszej instancji. Pewnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której organem pierwszej instancji jest minister lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas, od decyzji wydanych przez te organy działające jako organy pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten rozpatrywany jest przez ten sam organ.

Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) może wnieść strona postępowania niezadowolona z wydanej decyzji. Strona nie musi w żaden sposób uzasadniać swego żądania ani przedstawiać argumentów przemawiających za zasadnością swego żądania. Wystarczy gdy z odwołania wynika, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji. Należy jednak zaznaczyć, że szczególne przepisy mogą wymagać specjalnej formy odwołania (np. mogą wymagać uzasadnienia).

Odwołanie nie wymaga specjalnej formy. Jako rodzaj podania, może być wniesione pisemnie, za pomocą dalekopisu, faksu, a nawet poczty elektronicznej. Odwołanie można także złożyć w formie ustnej do protokołu.

Termin do wniesienia odwołania

Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja była ogłaszana ustnie – w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą przewidywać inny termin do wniesienia odwołania.

Jeżeli strona uchybi terminowi do wniesienia odwołania nie z własnej winy, może żądać przywrócenia terminu.

Do kogo złożyć odwołanie?

Choć odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji rozpatruje organ wyższego stopnia (odwołanie jest więc środkiem dewolutywnym), należy je złożyć do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Jeżeli więc decyzję w pierwszej instancji wydał wójt (burmistrz, prezydent miasta), odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wykonanie decyzji zaskarżonej

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, decyzja wydana w pierwszej instancji nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, co oznacza, że odwołanie jest środkiem suspensywnym.

Od zasady niewykonania decyzji do upływu terminu do jej zaskarżenia oraz wstrzymania jej wykonania przez wniesienie odwołania kodeks postępowania administracyjnego wprowadza wyjątki. Decyzja wydana w pierwszej instancji staje się wykonalna po jej wydaniu, gdy nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności, a także gdy z mocy odrębnych przepisów prawnych decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ponadto, decyzja staje się od razu wykonalna gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Odstępstwo od zasady natychmiastowego wykonania decyzji następuje w postępowaniu odwoławczym. Otóż organ odwoławczy może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji w uzasadnionych przypadkach – decyzja należy do organu odwoławczego.

Kto może złożyć odwołanie?

Odwołanie przysługuje stronie. Stroną jest zaś każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, lub kto z uwagi na swój interes prawny lub obowiązek żąda czynności organu. Oznacza to, że prawo wniesienia odwołania nie ogranicza się jedynie do osób, które brały udział w postępowaniu w pierwszej instancji, lecz do wszystkich, które spełniają przesłanki strony w postępowaniu administracyjnym.

Z uwagi na fakt, że organizacjom społecznym, które brały udział w postępowaniu przysługują prawa strony, odwołanie może wnieść także organizacja społeczna. W przeciwieństwie jednak do strony, organizacja społeczna jest legitymowana do wniesienia odwołania tylko wówczas, gdy brała udział w postępowaniu w pierwszej instancji, gdyż tylko wówczas przysługują jej prawa strony.

Podobna zasada dotyczy prokuratora.

<>

 

Komentarze: Odwołanie od decyzji administracyjnej

 • Pawlak 2015-11-25 09:38:18

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Jak odwołac sie od odmowy na dofinansowanie kosztów dowozu mojego dziecka do gimnazjum integracyjnego . Dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Pozdrawiam Pawlak

 • Tota 2015-10-21 11:53:55

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Ostatnio moja rodzina walczy z inwestorem który chce wybudować kurnik na 140 DJP w środku wsi 3 m od mojej działki i 149 m od mojego domu mieszkalnego Blokujemy mu tą budowę. Wójt Gminy wspólnie z Sanepidem i z Inspektoratem ROŚ Białystok idą na rękę inwestorowi. Pierwszą decyzję wydają z nakazem przeprowadzenia badań środowiskowych. Skutecznie podważyliśmy owe badanie. Inwestor wycofuje się z tej budowy. Po 6 miesiącach składa wniosek o ponowną budowę kurnika na tej samej działce. Wszystkie instytucje. tj.SANEPID I INSPEKTORAT ROŚ BIAŁYSTOK, WÓJT WYDAJĄ decyzję środowiskową już bez badań.Inwestor natomiast żeby wszystko przyśpieszyć bo chce wybudować za jednym zamachem 2 kurniki składa wniosek o budowę magazynu paszowego o powierzchni 450 m2. Wszystkie budowy bedą na tej samej działce o szerokości ok. 35 metrów i długości ok. 450 m. Magazyn ten zostanie przekwalifikowany na kurnik i tak powstanie ferma hodowli drobiu w środku wsi o obsadzie ok. 220 DJP Wszystko zgodnie z przepisami państwa polskiego, bez żadnych badań. Pragnę nadmienić, ze wspomniana działka z 4-ch stron otoczona jest rowami melioracyjnymi, które mają połaczenie Z NATURĄ 2000.Na Scianie Natury 2000 w odległosci ok.2 km powstanie 8 wielkich kurników. Niech mi ktoś powie, że państwo polskie dba o swoich obywateli i ochronę środowiska!!!!!!!!!!!!!!

 • Jace 2015-10-03 18:40:55

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  B.s tu procze bez uraz jerzeli nasz prawnik to widzi to dlamnie stalgink art.190 co się przyznaje że na nią źle sie czuje

 • Beata 2015-03-25 09:12:03

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  witam jak napisac odwolanie od wypowiedzenia umowy dzierzawy dzialki

 • B.S. 2012-08-05 23:39:53

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Przez 18 lat nie doczekałam się rozpatrzenia mojego odwołania od decyzji nielegalnie rozkwaterowujacej mieszkanie, którego byłam jedynym najemcą. Dostałam tylko pismo Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych na Żoliborzu - MAGDALENY STEFANIUK informujące mnie, że moje odwołanie stało sie bezprzedmiotowe, co jest ewidentnym OSZUSTWEM, bo nowa pani naczelnik jest tak samo nieuczciwa jak stara, która tą decyzję wydała ( która do dzis pracuje w urzędzie - ALICJA JAWORSKA )

 • Barbara Stelęgows 2011-08-12 15:15:48

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Dodam jeszcze jedno. Niedawno czytałam, jaki jest aktualny skład osób orzekajacych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym ( p. Grysiński dalej orzeka, choć jako członek nieetatowy, taki z niego zapalony społecznik ). Na liście spotkałam szereg nazwisk znanych mi z innych urzędów, m. innym Joanna Jaworska. Nie mogę mieć pewności, że to rodzina, ale Naczelnik, która wydała nielegalną decyzje rozkwaterowującą moje mierszkanie i uchylajaca się od przesłania jej do instancji odwoławczej, jaką jest aktualnie SKO, które rozpatruje też skargi na bezczynność urzędów to Alicja Jaworska. I nie jest to jedyne znane mi z innych urzędów nazwisko. Prawdopodobnie całę rodziny opanowały administrację, stąd nadużycia i krycie nadużyć.

 • Barbara Stelęgows 2011-08-12 14:11:17

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Na dokładkę czytałam wywiad p. Grysińskiego ( Fijorr Publishing )o zabezpieczeniach antykorupcyjnych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, przez które rzekomo mysz się nie przeciśnie i jego deklaracje o swojej nieprzekupności. Przewodniczący ma ustalać skład kolegium,które nie może się kontaktować ze stronami Przewodniczący jest wyłączony z orzekania. W mojej sprawie sam te zabezpieczenia antykorupcyjne złamał, bo będąc Przewodniczącym wyznaczył siebie do składu orzekającego i to dwukrotnie w tej samej sprawie, co samo w sobie jest niedopuszczalne. Mysz może się nie przeciśnie, ale dr. A. Grysiński tak i jest przekupny tak samo jak sądy, które kontrolują jego decyzje ( co zdaniem p. Grysińskiego powoduje, że SKO nie jest bezkarne ),o których p. Grysiński pisze " Przecież sądy też można skorumpować" I sądy i administrację można skorumpować. Sam jest tego żywym dowodem. Zreszta orzekając o legalności decyzji urzędu gminy na Żoliborzu był radnym tej gminy, co zapewne też miało wpływ na jego zaangażowanie w sprawę. W rozmowie z inną radną i dziennikarką, tłumaczył jej, że nie może dopuścić do precedensu, jakim byłoby stwierdzenie nieważności decyzji urzędu. Nie wiedział pewnie, że znam tą pania i mi to powtórzyła. Pan. Grysiński będąc Przewodniczącym SKO robił wszystko, by nie dopuszczać do takich precedensów, łamiąc przy okazji wszelkie zabezpieczenia antykorupcyjne i ma odwagę chwalić się swoja uczciwością i wyraźać dumę z udziału w SKO - ja bym na jego miejscu taka dumna z siebie nie była!

 • Barbara Stelęgows 2011-05-23 14:23:17

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Żeby sie odwołać od decyzji administracyjnej trzeba ją najpierw dostać, a z moich doświadczeń wynika, że Urząd Gminy na Żoliborzu decyzji nie doręcza, albo od swojej nielegalnej decyzji odwołania nie przesyła wyżej i sam chce orzekać o bezprzedmiotowości odwołania, co nie należy do jego kompetencji. Mam tez do czynienia z decyzją ministerstwa wydana poza procedurą prawną, uchylającą 2 prawomocne, tworzace prawa nabyte, decyzje I instancji, których w zwykłym trybie odwoławczym uchylić nie można było, a postępowanie nie zostało wznowione, nie było też postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji ( zresztą w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji burmistrza ministerstwo nie jest organem I instancji, ponadto od decyzji takiej służy odwołanie, a ministerstwo żadnego odwołania od swojej nielegalnej decyzji nie przewidywało. Miesiąc potem burmistrz wydał kolejną nielegalna decyzję, uchylającą bez zgody najemcy decyzję przydziału mieszkania, której najemcy nie doręczył, pozbawiając go możliwości odwołania. Sześć dni przed wydaniem decyzji stwierdzającej nieważność w/w decyzji burmistrz wydał kolejną - tym razem wbrew woli jedynego najemcy rozkwaterował mieszkanie i od 17 lat uchyla sie z przesłaniem tej decyzji do organu odwoławczego, upierając się, że działa zgodnie z prawem i terminami przewidzianymi przez KPA. Przepisy KPA sa powszechnie przez administrację łamane, bo wydaje jej się, że może robić co chce, zwłaszcza, że postępowania o stwierdzenie niewazności jej decyzji są także pełne przekrętów ( w moim udział w sprawie po mojej stronie zgłosiła prok. Rajewska, ale potem zmieniała front i podpisała się pod stanowiskiem administracji. Sprawę badał też prok. Łabuda i też nie stwierdził podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji. Prok. Rajewska jest dziś sędzią NSA, prok. Łabuda pracuje w Prokuraturze Generalnej i pewnie dalej nie kierują sie prawem. Nieważność decyzji jednak stwierdzono, bo przełożyłam rozprawę z marca na maj 1993 r. i otwarcie mówiłam, że złożę skargę do Strasburga - można było skarżyć wyroki które zapadły po 30 kwietnia 1993 r.) Podaję nazwiska i sama podaję swoje, jeśli w/w osoby, w tym dr. Grysiński ( ówczesny Przewodniczący Kolegium Odwoławczego, który tez popisał się niewiarygodnym brakiem znajomości prawa i też nie chciał dopuscić do stwierdzenia nieważności decyzji ) czują się pokrzywdzone tym co piszę, to mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 • Marek Grodzki 2010-07-17 15:43:15

  Re: Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Ale jaka to krwawica, a ile krwi napsują ci urzędnicy człowiekowi


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane