Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

9 Grudnia 2011

Opłaty skarbowe - Zaświadczenia

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia od opłaty skarbowej
1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:
a) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą
b) od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
c) od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
d) od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
e) od pozostałych

a) 38,- zł
b) 33,- zł
c) 22,- zł
d) 24,- zł
e) 26,- zł

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,
b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;
zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom mającym karty stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie,
 2. Od pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych  

17,- zł

 
3. Od zaświadczeń wydanych przez wojskowych, komendantów uzupełnień, stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

46,- zł

 
4. Od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5,- zł

poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw nie podlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych
5. Od legalizacji dokumentu

26,- zł

 
6. Od wydania Aspostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112,poz. 938)  60,-zł   
7. Od poświadczenia własnoręczności podpisów

9,- zł

 
8. Od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

21,- zł

 
9. Od świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwa dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się produktów spożywczych

132,- zł

 

10. Od świadectwa:
a) fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich
b) dla mieszanki materiału siewnego - za każde zaświadczenie dotyczące określonej partii

a) 20,- zł
b) 21,- zł
 
11. Od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 160,- zł  
12. Od karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych 82,- zł

karta rejestracyjna wydawana szkole

13. Od Europejskiej Karty Broni Palnej 105,- zł  
14. Od zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska 105,- zł  
15. Od zaświadczenia stwierdzającego, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę 105,- zł  
16. Od opinii potwierdzającej, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska 105,- zł  
17. Od zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje 21,- zł  
18. Od zaświadczenia potwierdzającego zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju 20,- zł  
19. Od zaświadczenia potwierdzającego, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony 21,- zł  
20.

Od zaświadczenia stwierdzającego że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego 

21,- zł  
21. Od pozostałych zaświadczeń

17,- zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi
3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami
4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich
5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym
7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie
zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego
11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego
12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej
13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium Ednobioticum
14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

 4. wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

 5. powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

 6. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

 7. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 8. załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. ),

 9. nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

 10. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

 11. o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

 12. rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437).

Nie podlega opłacie skarbowej:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

 3. wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);
 4. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 2;
 5. wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w poprzednich punktach oraz w pkt 1-4;
 6. dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
 7.  wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Yv1980Ju

  ocena usługi:

  Pilnie potrzebowałam porady, ale że to także późnym wieczorem funktionuje przeszło moje największe oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, godne polecenia
 • 5/5

  ocena usługi:

  Szybko i wyczerpująco.
 • julietta605

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię , bardzo mi pomogła .E - prawnik pomógł mi już nie pierwszy raz ..W razie potrzeby ,wiem do kogo się zwrócić .Bardzo polecam .Szybka i rzetelna porada .
 • Antoni

  ocena usługi:

  staranna odpowiedż chociaż niekorzystna dla mnie
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Z. Żuk

  ocena usługi:

  Cena przystępna, odpowiedź na pytanie wyczerpująca i w przewidzianym terminie. Jest OK.
 • Anna

  ocena usługi:

  Ekspresowa wycena i profesjonalna odpowiedź na wszystkie zadane pytania w wybranym terminie - polecam!
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
 • Block.

  ocena usługi:

 • RD ELEKTRONIKA S.C.

  ocena usługi:

  Solidne wsparcie prawne dla firm działających w branży IT. Polecamy
 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porady prawne online są super rozwiązaniem. Szybko, wygodnie, za rozsądną cenę. Polecam e-prawnik.pl
 • Marek

  ocena usługi:

 • Natalia

  ocena usługi:

 • Ireneusz Lucko

  ocena usługi:

  Szybko i na temat
 • Krystyna S.

  ocena usługi:

  Bardzo staranna odpowiedź,jestem bardzo zadowlona,polecę innym.
 • J. Kubicki

  ocena usługi:

 • Łukasz

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane