Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

12 Marca 2012

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Organ celny pobiera opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów, w przypadku gdy: 

 1. badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby; 

 2. rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy; 

 3. osoba będąca do tego zobowiązaną nie podała danych dotyczących rodzaju, wartości, właściwości towaru lub innych informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia i pomimo wezwania nie uzupełniła tych danych w wyznaczonym przez organ celny terminie; 

 4. podane przez osobę dane dotyczące towarów były nieprawdziwe lub nieprawidłowe. 

Osoba, na wezwanie organu celnego, obowiązana jest do uiszczenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ww. pkt 1 i 2. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie organ celny wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

Kwota opłat i termin jej uiszczenia są ustalane przez organ celny, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Kwota opłat powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. 

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne obowiązujące od 20 kwietnia 2006 r.: 

Lp. 

Rodzaj badania 

Stawka w zł 

Badania fizykochemiczne 

1. 

Analiza mikroskopowa 

100,00 

2.

Analiza sitowa 

35,00 

3. Odciek części jadalnych (owoców, warzyw, roślin, mięsa) w produktach spożywczych 20,00

4. 

Analiza termograwimetryczna (do 1000 °C) 

600,00 

5. 

Analiza termograwimetryczna z identyfikacją produktów rozpadu techniką IR 

1 000,00 

6. 

Badania amylograficzne 

35,00 

7. 

Badania makroskopowe/ocena właściwości fizycznych

60,00 

8. 

Oznaczenie pierwiastków metodą ICP

500,00 

9. 

Oznaczanie pierwiastków metodą XRF

150,00 

10.

Oznaczenie pierwiastków metodą ASA

500,00

11. 

Analiza miareczkowa

80,00 

12. 

Liczba diastazowa

80,00 

13.

Masa właściwa (gęstość) ciała stałego/cieczy

40,00
14.

Pomiar grubości

50,00
15.

Określenie objętości/masy

30,00
16.

Oznaczenie PH

/td>
30,00
17.

Oznaczenie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji rtg

200,00
18.

Pomiar konduktometryczny

30,00
19.

Pomiar lepkości

120,00
20.

Pomiar napięcia powierzchniowego

50,00
21.

Pomiar temperatury kroplenia

60,00
22.

Pomiar temperatury mięknięcia

60,00
23.

Pomiar temperatury topnięcia

60,00
24.

Pomiar temperatury wrzenia

60,00
25.

Analiza spektroskopią IR

100,00
26.

Analiza spektroskopią IR z wykorzystaniem technik mikroskopowych

200,00
27.

Różnicowa kalorymetria skaningowa

600,00
28.

Wilgotność lub zawartość suchej masy

40,00
29.

Absorpcja wody (nasiąkliwość)

150,00
30.

Zawartość alkoholu metodą oscylacyjną

20,00
31.

Zawartość alkoholu metodą destylacyjno-oscylacyjną

80,00
32.

Zawartość alkoholu metodą spektrofotometryczną

50,00

33. 

Zawartość azotu/białka metodą Duma 

100,00 

34. 

Zawartość azotu/białka

100,00 

35. 

Zawartość skrobi (jakościowo)

20,00 

36.

Zawartość błonnika surowego

50,00

37. 

Zawartość laktozy metodą enzymatyczną

160,00 

38. 

Zawartość suchego ekstraktu w winie

80,0

39. 

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej (PLATO) 

75,00 

40. 

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego/wartość współczynnika załamania światła 

30,00 

41. 

Zawartość glutenu 

45,00 

42. 

Analiza z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych

80,00 

43.

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl 

110,00 

44. 

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego 

55,00 

45. 

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną 

70,00 

46. 

Zawartość skrobi metodą Eversa 

90,00 

47. 

Zawartość tłuszczu metodą Gerbera 

40,00 

48. 


Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta bez hydrolizy 

55,00 

49. 

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą 

120,00 

50. 

Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

30,00 

51. 

Zawartość wody metodą Karla Fischera 

100,00 

52. 

Zawartość tłuszczu metodą Röse-Gottlieba (Szmidta-Bondzyńskiego - sery) 

100,00 

53. 

Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle

65,00 

54.

Oznaczanie gęstości zboża w stanie zsypnym

30,00
55.

Zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż

35,00
56.

Oznaczanie szklistości kukurydzy

30,00
57.

Oznaczanie natężenia strat szklistości w ziarnie zbóż

40,00
58.

Określenie wskaźnika flotacji

70,00
59.

Zdolność kiełkowania

50,00
60.

Wykrywanie białek niezdenaturowanych w tkankach pochodzenia zwierzęcego

150,00
61.

Analiza produktów GMO techniką PCR

300,00
62.

Analiza produktów techniką PCR innych niż GMO

200,00
63.

Analiza metodą immunoenzymatyczną

300,00
64.

Technika elektroforezy na żelu poliakrylamidowym lub agarozowym

200,00
65.

Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS

100,00
66.

Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS

170,00
67.

Identyfikacja substancji metodami chemicznymi

100,00
68.

Przeświecalność wyrobów ceramicznych

50,00
69.

Zawartość siarki w stali

100,00
70.

Zawartość węgla w stali

100,00
71.

Analiza spektroskopią Ramana

120,00
72.

Analiza spektroskopią Ramana z wykorzystaniem technik mikroskopowych

240,00
73.

Pomiar barwy/białości powierzchni

100,00
74.

Analiza z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

650,00
75.

Oznaczenie zawartości nadtlenku wodoru metodą enzymatyczną

100,00
76.

Oznaczanie ditlenku siarki w produktach spożywczych metodą Monier-Williamsa

90,00

Analizy chromatograficzne 

Chromatografia cienkowarstwowa 

77. 


Chromatografia jednokierunkowa 

320,00 

78. 

Chromatografia wielokierunkowa 

475,00 

Chromatografia gazowa 

79. 

Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas

100,00 za 1 związek

80. 

Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektora MS

200,00 za 1 związek

81. 

Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektorów innych niż MS

150,00 za 1 związek

82. 

Zawartość kwasów tłuszczowych 

250,00 

83. 

Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego

400,00 

84. 

Zawartość wody

100,00 

Wysoko sprawna chromatografia cieczowa 

85. 

Analiza produktów enzymatycznego rozpadu skrobi 

350,00 

86. 

Zawartość cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza) 

180,00 

87. 

Zawartość kofeiny i/lub teobrominy

180,00 

88. 

Zawartość laktozy i/lub maltozy

230,00 

89. 

Zawartość galaktozy 

230,00 

90. 

Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego 

300,00 

91. 

Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego z wykorzystaniem detektora mas 

450,00 

92. 

Analiza jakościowa związków chemicznych metodą HPLC 

350,00

93. 

Zawartość związków chemicznych metodą HPLC 

350,00 za 1 związek 

94.

Oznaczenie suchej masy serwatki podpuszczkowej w odtłuszczonym mleku w proszku oraz w mieszankach

240,00

Analizy produktów petrochemicznych

95.

Skład frakcyjny - metoda destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym 

175,00 

96. 

Siarka, zawartość - metoda fluorescencji UV 

250,00 

97. 

Azot, zawartość - metoda chemiluminescencyjna 

250,00 

98. 

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Pensky - Martens) 

100,00 

99. 

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Abel) 

100,00 

100. 

Wskaźnik lepkości (obejmuje badanie lepkości w 40°C i 100°C)

240,00 

101. 

Rozkład temperatur wrzenia frakcji naftowych metodą chromatografii gazowej (destylacja symulowana)

350,00 

102. 

Temperatura płynięcia 

200,00 

103. 

Temperatura mętnienia 

200,00 

104.

Kolor naturalny lub rozcieńczony kolor C 

40,00 

105. 

Oznaczenie zawartości estru metylowego oleju rzepakowego w średnich (właściwych) destylatach (oleju napędowego) - metodą spektrofotometrii IR

150,00 

106. 

Liczba oktanowa badawcza i motorowa, zawartość w benzynach silnikowych: związków nasyconych, olefin, aromatów (w tym: benzen, toluen, ksyleny), związków tlenowych (MTBE, DIPE, ETBE,TAME, TBA, etanol, metanol) oraz tlenu całkowitego metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni 

150,00 

107. 

Obecność znacznika Solvent Yellow 124 metodą polową

10,00 

108. 

Pomiar penetracji wosków petrochemicznych i materiałów bitumicznych 

150,00 

109. 

Zawartość oleju w woskach petrochemicznych 

300,00 

110. 

Temperatura krzepnięcia wosków petrochemicznych 

80,00 

111. 

Oznaczanie popiołu siarczanowego 

150,00 

112.

Liczba zmydlenia 

150,00 

113.

Indeks cetanowy olejów napędowych (obejmuje badanie składu frakcyjnego i gęstości oraz obliczenia) 

225,00 

114. 

Oznaczanie frakcji aromatycznych i niearomatycznych w mieszaninie wysokowrzących węglowodorów metodą chromatografii elucyjnej

150,00 

115. 

Oznaczanie charakterystycznych grup (polarnych, aromatycznych i nasyconych) metodą chromatografii elucyjnej

200,00 

116.

Metoda Hazelwooda oznaczanie składu grupowo-strukturalnego związków aromatycznych

320,00
117.

Liczba cetanowa, indeks cetanowy, zawartość dodatku polepszającego liczbę cetanową, ciepło spalania, zawartość związków aromatycznych wielopierścieniowych i węglowodory aromatyczne w olejach napędowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni

150,00
118.

Nafteny, punkt dymienia, ciepło spalania i węglowodory aromatyczne w paliwach turbinowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni

150,00
119.

Oznaczenie łącznej zawartości estrów i olejów roślinnych metodą spektrofotometrii IR

150,00
120.

Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego

50,00
121.

Oznaczenie zawartości metanolu metodą chromatografii gazowej

100,00
122.

Wydzielanie i charakterystyka FAME ze średnich destylatów

250,00
123.

Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej

150,00
124.

Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru

150,00
125.

Zawartość frakcji węglowodorowych, estrów metylowych i oleju roślinnego metodą chromatografii gazowej

250,00
126.

Pozostałość po spopieleniu

150,00

Analizy produktów włókienniczych 

127. 

Analiza ilościowa składu surowcowego produktów włókienniczych

200,00 

128. 


Określenie masy powierzchniowej 

50,00 

129. 

Określenie masy liniowej włókien 

100,00 

130. 

Określenie średniej grubości włókien odtłuszczonych metodą mikroskopową 

100,00 

131.

Określenie liczby skrętu przędzy/nitki

240,00
132.

Siła zrywania nitek

300,00

Analizy tytoni 

133. 

Rozdział mieszanki tytoniowej i określenie zawartości procentowej jej składników 

60,00 

134. 

Analiza zawartości i szerokości cięcia mieszanki tytoniowej 

150,00 

135.

Identyfikacja tytoniu ekspandowanego

120,00

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. 2006 r., Nr 56, poz. 392);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. 2004 r., Nr 94, poz. 913, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. 2004 r., Nr 68, poz. 622, ze zm.) 

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Karol

  ocena usługi:

  Pełen profesjonalizm i świetna cena za poradę. Szacunek
 • Weronika

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Polecam. Opinia prawna napisana przystępnym i zrozumiałym językiem. Na wszystkie pytania uzyskałem wyczerpującą odpowiedź. W razie potrzeby, wiem już, gdzie ponownie szukać porady.
 • Oliwia

  ocena usługi:

  polecam
 • Monika

  ocena usługi:

  polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Nie mam słów uznania dla tej Kancelarii. Dzięki nim wygrałam sprawę. Oni są najlepsi z najlepszych! Polecam wszystkim.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Uzyskałam w deklarowanym terminie jasną, wyczerpująca poradę, wyjaśniającą wszelkie wątpliwości dotyczące przedstawionego problemu. Kancelaria godna polecenia
 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko i na temat.
 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko i na temat.
 • Jan

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i rzeczowo.
 • Monika

  ocena usługi:

 • MONIKA

  ocena usługi:

 • Daria

  ocena usługi:

  Wszystko poprawnie i przydatne.
 • ML

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, kontakt poprawny. Ogólnie jestem zadowolona i mogę z czystym sumieniem polecić ww. kancelarię
 • Maciej

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybki kontakt konkretna odpowiedz na zadane pytania.
 • Paweł

  ocena usługi:
////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane