Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

17 Marca 2008

Przedawnienia

 

Rodzaj roszczenia

Termin przedawnienia

Podstawa prawna

Roszczenie o odszkodowanie za a) niesłuszne skazanie, b) tymczasowe aresztowanie lub c) zatrzymanie

a) Rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia b) rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie c) rok od daty zwolnienia

Dz.U.97.89.555, art. 555
Roszczenie z tytułu sprzedaży rzeczy i praw3 lata

Dz.U.64.16.93

Roszczenie z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy

2 lata

Dz.U.64.16.93
Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy1 rok jednakże nie wcześniej niż przed upływem terminu do zgłoszenia niezgodności z umową, 3 lata (w przypadku wad budynków) od dnia, w którym rzecz została wydana nabywcy

Dz.U.64.16.93

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy1 rok od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wadyDz.U.64.16.93
Roszczenia z tytułu gwarancji1 rok, chyba że w gwarancji zastrzeżono inny termin

Dz.U.64.16.93

Roszczenie o wydanie nieruchomości

nie przedawnia się

Dz.U.64.16.93
Roszczenie o przywrócenie posiadania

1 rok od chwili naruszenia posiadania

Dz.U.64.16.93
Roszczenie zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy

1 rok od dnia zwrotu rzeczy

Dz.U.64.16.93
Roszczenie zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów poniesionych na rzecz

1 rok od dnia zwrotu rzeczy

Dz.U.64.16.93
Roszczenia wekslowe przeciwko akceptantowi

3 lata, od dnia płatności weksla

Dz.U.36.37.282
Roszczenia posiadacza weksla przeciwko indosantom i wystawcy

1 rok od dnia protestu dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia "bez kosztów" - od dnia płatności

Dz.U.36.37.282
Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy

6 miesięcy od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sadowej

Dz.U.36.37.282
Roszczenia wynikające z umowy o dzieło

2 lata od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane

Dz.U.64.16.93
Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy

1 rok od dnia zwrotu przedmiotu najmu

Dz.U.64.16.93
Roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu

1 rok od dnia zwrotu przedmiotu najmu

Dz.U.64.16.93
Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki

6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany

Dz.U.64.16.93
Roszczenie o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju (umowa zlecenia)

2 lata

Dz.U.64.16.93
Roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na taki cel przeznaczone

2 lata

Dz.U.64.16.93
Roszczenie o świadczenie z zakładu ubezpieczeń

3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem

Dz.U.64.16.93
Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego

1 rok od dnia w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego

Dz.U.64.16.93
Roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku

3 lata od ogłoszenia testamentu

Dz.U.64.16.93
Roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń

3 lata od ogłoszenia testamentu

Dz.U.64.16.93
Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny

3 lata od otwarcia spadku

Dz.U.64.16.93
Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania

Dz.U.64.16.93
Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża matki dziecka

6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę

Dz.U.64.9.59
Roszczenie o zwrot podatku VAT zapłaconego przez cudzoziemca przy zakupie towarów w Polsce

6 miesięcy od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży

Dz.U.93.11.51
Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

1 rok od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o wyrządzeniu przez pracownika szkod, nie później niż 3 lata od wyrządzenia szkody

Dz.U.98.21.94

Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika umyślnie, jeśli czyn stanowi przestępstwo

10 lat

Dz.U.98.21.94
Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów lub ugodą wg przepisów prawa pracy zawartą przed takim organem

10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody; 3 lata, jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe

Dz.U.98.21.94
Roszczenie o udzielenie zaległego urlopu

3 lata

Dz.U.98.21
Roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje

Dz.U.99.60.636
Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego

6 miesięcy od ostatniego dnia okresu , za który świadczenie przysługuje

Dz.U.99.60.626
Żądanie unieważnienia uznania ojcostwa z powodu wady oświadczenia woli

1 rok od daty uznania

Dz.U.64.9.59
Żądanie unieważnienia uznania przez pełnoletnie dziecko

nie później niż 3 lata od dojścia do pełnoletności

Dz.U.64.9.59
Roszczenia o świadczenia alimentacyjne

3 lata

Dz.U.64.9.59
Uprawnienie do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania

1 miesiąc od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu

Dz.U.97.89
Uprawnienie osób najbliższych do wstąpienia w prawa zmarłego oskarżyciela prywatnego

3 miesiące od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego

Dz.U.97.89.555
Uprawnienie do zgłoszenia udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego

Dz.U.97.89.555
Uprawnienie do wystąpienia z powództwem cywilnym przeciw oskarżonemu

Do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego

Dz.U.97.89.555
Uprawnienie do wystąpienia z zażaleniem na odmowę wszczęcia dochodzenia (śledztwa) lub umorzenie postępowania karnego

7 dni od dnia doręczenia zaskarżonego postanowienia

Dz.U.97.89.555

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Mańkowski P.

  ocena usługi:

 • Mańkowski P.

  ocena usługi:

 • Karol J

  ocena usługi:

  pełen profesjonalizm, gorąco polecam
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Wszystko na najwyższym poziomie, polecam
 • jak25

  ocena usługi:

  serdecznie dziękuję za poradę , jestem z opinii zadowolony , wszystko rzeczowo wyjaśnione
 • POLECAM

  ocena usługi:

  DZIĘKUJE I POLECAM WSZYSTKIM KONSULTACJE Z PRAWNIKIEM.
 • Anna

  ocena usługi:

  Najlepsi!!! Pełen profesjonalizm.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Aneta

  ocena usługi:

  Usługa była wykonana bardzo dobrze Prawnik ładnie opisał wszystko ze zrozumiałością szybko sprawnie i dokładnie dziękuję byłam zadowolona z odpowiedzi Aneta
 • Aneta

  ocena usługi:

  Usługa była wykonana bardzo dobrze Prawnik ładnie opisał wszystko ze zrozumiałością szybko sprawnie i dokładnie dziękuję byłam zadowolona z odpowiedzi Aneta
 • Anna

  ocena usługi:

  Profesjonalne ,zadowalające wyjaśnienie .Cena zależy od czasu w jakim otrzymamy odpowiedź .Polecam
 • Andrzej Glinowiecki

  ocena usługi:

  Polecam porady prawne online, czas oczekiwania na opinie prawną był naprawdę krótki, ja swoją opinię otrzymałem w niecałe 24 godziny, polecam każdemu stronę e-prawnik.pl
 • Andrzej Glinowiecki

  ocena usługi:

  Polecam porady prawne online, czas oczekiwania na opinie prawną był naprawdę krótki, ja swoją opinię otrzymałem w niecałe 24 godziny, polecam każdemu stronę e-prawnik.pl
 • Andrzej Glinowiecki

  ocena usługi:

  Polecam porady prawne online, czas oczekiwania na opinie prawną był naprawdę krótki, ja swoją opinię otrzymałem w niecałe 24 godziny, polecam każdemu stronę e-prawnik.pl
 • Marcin Kałkucki

  ocena usługi:

  Świetny kontakt, szybka wycena i kompleksowa opinia do umowy jaką potrzebowałem skonsultować. Dziękuję
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Tomasz

  ocena usługi:

  szybko, sprawnie i konkretnie i na temat.105%satysfakcji:)////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane