Nielimitowane nadgodziny

Pytanie:

Maszynista PKP pracuje w systemie równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu. Zdarza się, że zachodzą okoliczności (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory lub wypadek z człowiekiem), w wyniku których dochodzi do przekroczenia harmonogramowego czasu pracy pracownika - nie rzadko powyżej 12 godzin. Czy ten przekroczony czas wlicza się do rocznego limitu 150 godzin nadliczbowych czy jak twierdzi pracodawca, są to godziny nadliczbowe do zapłaty, ale nie wlicza się ich do rocznego limitu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z jednoznaczną treścią art. 151 § 1 kodeksu pracy, k.p.:

§ 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

(…)

Następnie wedle treści § 3 tego artykułu:

§ 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

W związku z powyższym, nie ulega wątpliwości, że limit 150 godzin, który jest przedmiotem niniejszego pytania nie tyczy się pracy w nadgodzinach jedynie w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

W zakresie szczególnych potrzeb pracodawcy limit wyznaczony przez wyżej wskazany § jest obowiązujący.

Dyspozycja art. 151 § 1 pkt 1 k.p. obejmuje takie zdarzenia jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi, katastrofy ekologiczne, drogowe, kolejowe lub lotnicze, a także wszelkiego rodzaju awarie maszyn i urządzeń. Ze względu na nadzwyczajny charakter tych sytuacji przy prowadzeniu akcji ratowniczej i usuwaniu awarii pracownicy mogą być zatrudniani niezależnie od umówionego rodzaju pracy, a ich praca ponadwymiarowa nie jest limitowana.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że stanowisko pracodawcy, w zakresie limitu nadgodzin spowodowanych sytuacjami nadzwyczajnymi (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory lub wypadek z człowiekiem) jest prawidłowe.

Należy jednak podkreślić, że praca nadliczbowa wykonywana w ramach akcji ratowniczej lub w związku z usuwaniem awarii nie jest jednak nielimitowana w sposób bezwzględny. Pierwsze ograniczenie rozmiaru pracy nadliczbowej w sytuacjach określonych w art. 151 § 1 pkt 1 k.p. wynika z art. 131 k.p., w którym ustanowiono maksymalny, przeciętny dla przyjętego okresu rozliczeniowego, 48-godzinny wymiar czasu pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, bez względu na to, czy są to godziny przepracowane w ramach akcji ratowniczej, przy usuwaniu awarii, czy też ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Drugie ograniczenie wynika z art. 133 § 2 k.p., który przyznaje pracownikowi zatrudnionemu przy prowadzeniu akcji ratowniczej lub przy usuwaniu awarii prawo do tygodniowego, nieprzerwanego 24-godzinnego odpoczynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 20.2.2017

  Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

  Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania w rozliczeniu PIT 2016 z odliczeń podatkowych z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Niektóre (...)

 • 25.1.2018

  Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2017 rok

  Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, (...)

 • 19.12.2007

  Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

  Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich (...)

 • 7.12.2004

  Jak prowadzić akta osobowe pracownika? (część II)

  W pierwszej części porady, dotyczącej dokumentacji pracowniczej, jaką pracodawca ma obowiązek prowadzić, angażując pracowników, opisane zostały akta osobowe obejmujące część A i B. Pozostała (...)