e-prawnik.pl Porady prawne

Samowola budowlana

Pytanie:

W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, o które wystąpiłam niezwłocznie, co jednak ze względu na opieszałość urzędów nie było możliwe w terminie.Po odwołaniu się do Zachodniopomorskiego WINB otrzymałam odpowiedz podtrzymująca wcześniejszą decyzje. Jestem w trakcie oczekiwania na zezwolenie i w trakcie projektu budowlanego. Pytam: czy sensowne jest odwołanie się do Sadu Administracyjnego i załatwienie legalizacji bez ponoszenia kosztów jej legalizacji tj. 50 000 zł.,Jako ze żaden zabudowany balkon nie jest wart takich pieniędzy, a może prawo budowlane dopuszcza inna drogę legalizacji tj.nie dokonywanie rozbiórki po załatwieniu formalności i uniknięcia chorej kwoty 50000. Rozbiórka jest trudna, ponieważ dom został ocieplony i będę musiała zniszczyć elewacje domu Czy wobec powyższego , mogę liczyć na sadowe zakończenie bez rozbiórki i opłaty skoro i tak będę posiadać zezwolenie na zabudowę? Czy oplata 50 000 jest konieczna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Samowola budowlana

4.4.2012

Regulacje, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, znajdują się w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.; dalej: pr. bud.), a konkretnie w art. 48 tej ustawy.

Art. 48 ust. 1 pr. bud. stanowi o obowiązku nakazania rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, jednakże przepis ten można zastosować dopiero wówczas, gdy w następstwie czynności właściwego organu administracji publicznej nie zaistnieją przesłanki uzasadniające zalegalizowanie obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Właściwy organ, stwierdzając możliwość zalegalizowania obiektu budowlanego będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, jest obowiązany wydać postanowienie wstrzymujące prowadzone jeszcze roboty wraz z określeniem wymagań dotyczących niezbędnych zabezpieczeń budowy. Organ ten powinien jednocześnie postanowieniem tym nałożyć na inwestora obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie niezbędnych do załatwienia sprawy dokumentów (por. Radziszewski Edward - Prawo budowlane. Przepisy i komentarz. Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 744). Termin, w jakim powinny być przedstawione wszystkie wyżej wymienione dokumenty, ustawodawca pozostawił do określenia organowi, który ustala go według swojego uznania. Termin ten nie może być zbyt długi, gdyż oznaczałoby to w istocie tymczasową legalizację samowoli budowlanej, ale równocześnie powinien być na tyle długi, aby umożliwić inwestorowi wywiązanie się z nałożonych obowiązków.

W przypadku gdy budowa została już zakończona, nie można już wstrzymać prowadzenia robót budowlanych, a postanowienie zawiera jedynie wymagania co do niezbędnych zabezpieczeń budowy i obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów (por. Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary - Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz. Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 448).

Niespełnienie obowiązków nałożonych postanowieniem, o którym mowa w uwadze 10, pociąga za sobą wydanie nakazu przymusowej rozbiórki, określonego w art. 48 ust. 1. pr. bud. Jako niespełnienie tych obowiązków należy rozumieć zarówno niedostarczenie właściwemu organowi żądanych dokumentów, jak też niedotrzymanie wyznaczonych terminów.

Przepisy prawa nie przewidują innej formy rozwiązania powyższej sytuacji. Jak podkreśla się w literaturze (ibidem): Pomimo umożliwienia legalizacji samowoli budowlanej ustawodawca uznaje jednak zrealizowanie lub realizowanie budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia za działanie wadliwe i wprowadza opłatę legalizacyjną, którą inwestor musi uiścić w przypadku zalegalizowania takich działań. Opłata ta jest swoistego rodzaju sankcją za dokonanie zalegalizowanej samowoli budowlanej, podkreślającą negatywny charakter i ocenę samowoli.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 pr. bud., przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, właściwy organ w drodze postanowienia (na które przysługuje zażalenie) ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 pr. bud., z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu).

Reasumując, wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie będzie skutkowało uchyleniem decyzji o rozbiórce i jednocześnie zniesieniem opłaty legalizacyjnej. Jedynym wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby sąd uznał, że przedstawione powyżej przedsięwzięcie budowlane nie wymagało w ogóle uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (co jednak wydaje się być mało prawdopodobne). Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. (IV SA 1941/2000), sąd rozpatrując sprawę samowoli budowlanej powinien ustalić: czy przedmiotowy obiekt jest obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego, kiedy dany obiekt został zrealizowany, jaki był zakres robót budowlanych oraz czy wymagało to uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ