Działalność gospodarcza

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, które prawo pozwala odliczyć od podatku nie przekroczą 50% przychodu.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Rozpoczynający działalność gospodarczą z początkiem 2012 r., mogli płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. W tym celu należało złożyć w urzędzie skarbowym w formie pisemnej oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do dnia 20 stycznia. Jeżeli działalność rozpoczynamy w trakcie roku, to takie oświadczenie wymaga złożenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że właściciel firmy postanowi zmienić formę opodatkowania i poinformuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W kolejnym roku prowadzenia działalności można korzystać z tej formy opodatkowania, ale tylko wówczas, gdy przychody za rok poprzedni nie przekroczą kwoty 150 000 euro.

W przypadku prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykluczona jest możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi tu m.in. o prowadzenie aptek, kantorów, czy wykonywanie większości wolnych zawodów. 

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód. Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Jeżeli korzysta się z opodatkowania w formie ryczałtu nie ustala się dochodu, lecz można dokonywać odliczeń od przychodu, np. o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stawki ryczałtu 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

  •  17% - od przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; stawka ta obejmuje m.in. przychody ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym;

  • 8,5% - od przychodów z większości rodzajów działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

  • 5,5% - od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej;

  • 3,0% - od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazane są szczegółowe zasady stosowania poszczególnych stawek ryczałtu do konkretnych rodzajów przychodów. Obliczony ryczałt można pomniejszać o przysługujące odliczenia, np. z tytułu zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Rozliczanie ryczałtu

Korzystający z tej formy opodatkowania właściciel firmy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów. Na jej podstawie co miesiąc ustala się kwotę podatku podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego. Wpłat podatku dokonuje się w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego.

Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Decydujący się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W kolejnych latach prowadzenia działalności istnieje możliwość wyboru sposobu opłacania ryczałtu co kwartał. Rozwiązanie to ma zastosowanie tylko do podatników, których przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.);

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

aldyg

21.3.2012 17:4:33

Re: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To sa wolne żarty. Chciałabym miec taki obrót powyzej 150 000 tys euro. Taki los zgotował Polakom rząd wpuszczając do Polski handel obcego kapitału. Stawiają molochy handlowe przy targowiskach i wszelki handel i rzemiosło pada przy tanim towarze z Chin, notabene zabublowanym. Ale Polak na niskich dochodach idzie do Biedronki. Wszelkie dochody tylko udokumentowane są tylko przez Polaków, bo obcy kapitał idzie do banków poza nasze granice. Taki los zgotowały nam kolejne rządy od lat 80tych. A teraz chcą zgotować nam kolejny los, by Polakom przedłużyć okres emerytalny !!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY