e-prawnik.pl Porady prawne

Wywóz ścieków do oczyszczalni

Pytanie:

Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wywóz ścieków do oczyszczalni

2.12.2004

 Zgodnie z art. 4 pkt.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujące między innymi częstotliwość i sposób pozbywania się:

  • odpadów komunalnych, 

  • nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 Natomiast według art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 powołanej ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (nie dotyczy tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających prawem przewidziane kryteria) lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

  2. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych.

Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 omawianej ustawy właściciele nieruchomości przy wykonywaniu wyżej wymienionego w pkt. 2 obowiązku  są zobligowani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Zaś w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z powyższych usług, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 przedstawianej ustawy przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina.

Z powyższego wynika, że właściciel nieruchomości nie może sam dokonywać wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (które znajdują się między innymi przy oczyszczalniach ścieków i służą do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia), chyba że jest jednocześnie przedsiębiorcą, prowadzącym na podstawie odpowiedniego zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Wywóz ścieków do oczyszczalni

AAA

4.4.2013 13:0:47

Re: Wywóz ścieków do oczyszczalni

do tej pory nikomu nie przeszkadzało ze sam sobie wywoził i zasilał swoje pole,pastwiska na wiosne lub jesień bo teraz musi mieć jakieś dziwne papiery,szkolenia z tego wynika....,GDZIE TO ZDOBYĆ pewnie WICE WUJT chce zrobić jakiś- WAKAT DLA RODZINY-żeby jakiś papierek za opłatom wystawić ,[rze wywiezione]

Re: Wywóz ścieków do oczyszczalni

J.Krakowiak

11.4.2011 22:22:19

Re: Wywóz ścieków do oczyszczalni

gdzie można znależć odpowiedź na wcześniej zadane pytanie? zakład mięsny chce kupić szambiarkę na własne potrzeby,jakie musi spełniać kryteria i jakie potrzebuje pozwolenia?

Re: Wywóz ścieków do oczyszczalni

Stefan

6.1.2011 16:21:7

Re: Wywóz ścieków do oczyszczalni

zakład mięsny chce kupić szambiarkę na własne potrzeby,jakie musi spełniać kryteria i jakie potrzebuje pozwolenia?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ