Złoto inwestycyjne

Pytanie:

"Zamierzam zakupić - jako osoba fizyczna - złoto inwestycyjne. Jakie obowiązki powstaną przy sprzedaży tego złota?"

Odpowiedź prawnika: Złoto inwestycyjne

W przypadku osoby fizycznej sprzedającej złoto inwestycyjne nie w ramach działalności gospodarczej znajdą zastosowanie ogólne zasady dotyczące opodatkowania sprzedaży rzeczy. Nie znajdą w szczególności zastosowania przepisy art. 121 i następne ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) dotyczące szczególnych procedur dotyczących złota inwestycyjnego, gdyż regulacje te dotyczą tylko podatników VAT (podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ze sprzedaży rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie. Stosownie do postanowień art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Osiągnięty dochód z tego tytułu podatnik winien wykazać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż. Jeżeli podatnik dokona sprzedaży rzeczy po upływie sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie, to sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Sprzedaż złota inwestycyjnego podlegać będzie również podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a podatek wynosić będzie 2 % ceny sprzedaży (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) - do jego zapłaty będzie zobowiązany kupujący.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika