Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje.

Co to są fajerwerki?

Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla konsumentów. Zawierają one materiał bądź mieszaninę materiałów pirotechnicznych, będących jedną z odmian materiałów wybuchowych, przewidzianych do wytwarzania światła, dźwięku, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej. 

Ze względu na zawartość materiałów wybuchowych każdy wyrób pirotechniczny, który jest nieodpowiednio używany może być niebezpieczny!

Porady prawne

Jakie zagrożenia są związane z używaniem fajerwerków? 

Co roku w okolicy Sylwestra i Nowego Roku słyszymy o wypadkach związanych z użyciem fajerwerków! Przyczyną zdecydowanej większości wypadków jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa. Jedynie kilka procent wypadków jest wynikiem nieprawidłowego działania samego wyrobu. Wypadki mają miejsce zwłaszcza podczas odpalania baterii, rakiet i petard. 80% ofiar wypadków stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat.

Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i podczas ich odpalania należy zachować szczególną ostrożność. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyną groźnych wypadków nie tylko odpalającego, lecz także osób postronnych! Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk. Zdarzają się także ciężkie urazy, takie jak, urwane palce, dłonie, uszkodzenie wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni. Głośny huk petard może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia słuchu ludzi oraz zwierząt, które są szczególnie wrażliwe na dźwięki (maksymalny poziom natężenia emitowanego dźwięku nie może przekraczać 120 dB; A, imp).

Rodzaje fajerwerków

Rozróżniamy 3 klasy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych przeznaczonych dla konsumentów:

 • klasa F1: wyroby, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zewnątrz budynków; 
 • klasa F2: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków; 
 • klasa F3: wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, przeznaczone do użytku wyłącznie na zewnątrz, na dużych, otwartych przestrzeniach. 

Wśród wyrobów pirotechnicznych widowiskowych wyróżnia się też wyroby klasy F4, ale są oneprzeznaczone wyłącznie dla osób z wiedzą specjalistyczną, posiadających odpowiednie uprawnienia.

Rodzaje wyrobów pirotechnicznych, które zwykle możnanabyć w sklepach:

 • Petardy

Głównym ich efektem jest huk, czasami też błysk (petardy błyskowe). Należy odpalać po położeniu nagruncie. W przypadku petardy z główką tarciową, petardę należypołożyć na gruncie tuż po odpaleniu. Petard nie wolno rzucać ani odpalać z ręki.

 • Trzaskające kulki

Emitują trzaskające iskry. Należy je odpalać po położeniu nagruncie.

 • Fontanny

Emitują iskry i płomienie. Należą do nich popularne fontanny tortowe.

 • Zimne ognie

Emitują iskry. Uważaj na rozgrzany pręt! Zaraz pozgaśnięciu może mieć temperaturę 650°C. Najlepiej odłóż go do naczynia z zimną wodą.

 • Rakiety

Wystrzelone wznoszą się w powietrzei na określonej wysokości wytwarzają efekty wizualne, którym mogątowarzyszyć efekty dźwiękowe. Należy odpalać je ze specjalnych rur – wyrzutni – solidnie umiejscowionych w gruncie. Patyk jest stabilizatorem lotu. Niesłuży do trzymania w dłoni aniwbijania w ziemię! Stabilizator wbity w ziemię nie pozwoli wystartować rakiecie cospowoduje eksplozję na ziemi. Rakieta włożona do niestabilnegonaczynia, np. butelki poszampanie, potrafi ją przewrócić, a wtedy rakieta skieruje lotw publiczność.Patyka stabilizującego nie należyusuwać. Nie należy kupować rakiet bez stabilizatora.

 • Rzymskie ognie

Mocowane do słupka lub zagłębiane w gruncie, po odpaleniu następuje wyrzut modułów pirotechnicznych, wytwarzających na określonejwysokości serie efektów wizualnych, którym mogą towarzyszyć efekty dźwiękowe.

 • Strzelające kulki

Po rzuceniu na twardą powierzchnię następuje huk. Nie należy nosić kulek w kieszeni. Nigdy należy nie rzucać w pobliżu ludzi lub zwierząt.

 • Wyrzutnie rurowe

Mocowane do słupka, zagłębiane w gruncie bądź ustawiane na płaskim gruncie. Po odpaleniu następuje wyrzut pojedynczego modułu pirotechnicznego wytwarzającego na określonejwysokości efekt wizualny, czasami też dźwiękowy.

 • Baterie

Zestaw zawierający kilka elementów tego samego typu, z jednym bądź dwoma lontami. Najbardziej popularne są baterie wyrzutni rurowych.

 • Strzelające serpentyny i konfetti

Huk z efektem wyrzucenia wstęgi lub konfetti. Wyrób uruchamiany przezpociągnięcie sznura o szorstkiej powierzchni, przesuwającego się po mieszaninie pirotechnicznej wrażliwej na tarcie, przewidziane dotrzymania w ręce.

Jak kupować fajerwerki i jak je używać?

Fajerwerki mogą nabywać i odpalać wyłącznie osoby pełnoletnie. Sprzedaż osobomniepełnoletnim jest karalna – kto sprzedaje wyroby pirotechniczne osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniawolności do lat 23 (wg art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; Dz.U. z 2012 r., poz. 1017, ze zm.).

Na wyrobie powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim oraznastępujące dane:

 • nazwa i adres producenta lub importera,
 • określenie typu wyrobu (np. bateria, petarda, rakieta), 
 • klasa wyrobu (kl. F1, F2 lub F3), 
 • ostrzeżenia (w tym minimalna odległość, na jaką należy oddalić się po odpaleniu). 

Na fajerwerkach powinno znajdować się oznakowanie CE, potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi wymaganiami.

Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Obudowa wyrobu nie może posiadać żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia, wybrzuszenia). Z wyrobu nie może wysypywać się materiał pirotechniczny.

Nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych należących do klasy F1, F2 i F3 nie wymaga uzyskania pozwolenia (wg art. 9 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; Dz.U. z 2015 r., poz. 1100, z późn. zm.).

Obrót tymi wyrobami może się odbywać w pomieszczeniach sklepowych, magazynowych, nazapleczach, ale też w pomieszczeniach sprzedaży doraźnej. Sprzedaż w pomieszczeniach sprzedaży doraźnej może być prowadzona nie dłużej niż 21 dni w roku. Mogą się tamznajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne klasy F1-F3 w ilości do 300 kg brutto. Pomieszczenia takie można lokalizować w tymczasowych obiektach budowlanychw rozumieniu prawa budowlanego (np. na bazarach czy targowiskach), o ile spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 262).

Jeśli kupujesz – sprawdź, czy:

 1. obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna;
 2. elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają;
 3. lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem;
 4. podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;
 5. instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

Dla bezpiecznego użytkowania fajerwerków, zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegaj jej zaleceń.

Nie pozwalaj odpalać fajerwerków dzieciom. Nigdy nie pochylaj się nad odpalanymi wyrobami! Odpalaj je stojąc lub klęczącz boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce.

Wyroby odpalaj pojedynczo. Nigdy kilka jednocześnie. 

Zawsze zachowuj bezpieczną odległość (minimalne odległości podaje instrukcja obsługi, np. dla fajerwerków klasy F2 bezpieczna odległość dla użytkownikaw trakcie działania fajerwerku wynosi co najmniej 8 m). Wybierz odpowiednie miejsce, unikaj przeszkód nad odpalanym fajerwerkiem, które mogą zakłócić jego lot (np. drzewa, linie energetyczne). Wyrobów klasy F3 używaj wyłącznie na dużych otwartych przestrzeniach.

Jeśli wyrób nie zadziała, odczekaj co najmniej 15 minut, zanim do niego podejdziesz. Nigdy nie odpalaj go ponownie. Najlepiej umieścić taki wyrób w naczyniu z wodą.

W trakcie odpalania używaj okularów ochronnych. Nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach. Nawet tych najmniejszych. Nie używaj fajerwerków, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu.

Jeśli używasz – pamiętaj:

 1. upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone; w wielu miejscowościach obowiązują lokalne akty, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową;
 2. czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta; zwróć uwagę na ostrzeżenia;
 3. zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi; nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem;
 4. wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się przeszkody, np. drzewa lub linie energetyczne;
 5. sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji. Niewłaściwie użytkując wyroby pirotechniczne popełniasz wykroczenie;
 6. gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

Pamiętaj, że niewłaściwie użytkując wyroby pirotechniczne popełniasz wykroczenie. Możesz zostać ukarany na podstawie:

 • art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094, ze zm.) – zakłócenie spokoju, porządku, spoczynku nocnego; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności (1 miesiąc) albo grzywna od 20 do 5.000 zł;
 • art. 82 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub naruszanie przepisów przeciwpożarowych; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5.000 zł albonagana;
 • art. 83 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwozapalnymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5.000 zł albo nagana.

Wymagania dla fajerwerków

Wymagania prawno-techniczne, jakie powinny spełniać wyroby pirotechniczne, w tym fajerwerki, określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r.w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. poz. 818) oraz uzupełniającozawarte są w normach zharmonizowanych dotyczących wyrobów pirotechnicznych (np. PN-EN 15947-5 - Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2i F3, Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania). Listę norm zharmonizowanych publikuje Komisja Europejska na swoje stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/pyrotechnic-articles_pl

Natomiast obowiązki, jakie muszą spełnić podmioty gospodarcze (producenci, importerzy, dystrybutorzy), wprowadzając czy udostępniając wyroby pirotechniczne na rynku, określono w rozdziale 5d ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 

Pamiętaj, że:

 • Aby impreza nie zakończyła się tragedią, pamiętaj o kilku zasadach: Nie kupuj fajerwerków z niepewnego źródła. Sprawdź, czy nie wysypuje się z nich mieszanka pirotechniczna, czy mają zabezpieczony lont, czy nie mają pękniętej obudowy lub innych uszkodzeń. Szukaj instrukcji -  powinny być w niej informacje o producencie, o tym, jak odpalać fajerwerki i ostrzeżenia. Przestudiuj ją wcześniej, a nie tuż przed zastosowaniem. Odpalaj petardy oraz rakiety na otwartej przestrzeni, nie kieruj ich na ludzi, zwierzęta, drzewa czy budynki. 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konto punktów karnych - kiedy się opróżni?

Konto punktów karnych - kiedy się opróżni?

Zero na koncie? Oby tak dalej! Co Polacy zrobili w tym roku już ponad 454 tysiące razy? Sprawdzili online swoje punkty karne. Zrób to i Ty. Zwłaszcza, że za nami kolejny długi weekend. Wielu spędziło go w drodze. Dowiedz się, kiedy te punkty znikną.  Konto punktów karnych to chyba jedyny rachunek, na którym lepiej mieć mniej niż więcej, a najlepiej - nic. Kiedy (...)

Zabawa fajerwerkami może skończyć się w areszcie

Zabawa fajerwerkami może skończyć się w areszcie

Za nieostrożnie obchodzenie się z fajerwerkami możemy spędzić Sylwestra w policyjnym areszcie. Sklepikarze, którzy sprzedadzą materiały pirotechniczne niepełnoletnim, trafią natomiast za kratki na 2 lata. Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może prowadzić do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nieostrożne puszczanie (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności dla producentów żywności, również tych, którzy eksportują (...)

Sylwestrowe prawne porady UOKiK

Sylwestrowe prawne porady UOKiK

Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? – taka praktyka jest niezgodna z prawem. Szatnia odpowiada za nasze rzeczy. A nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. Urząd przypomina o prawach tych, którzy hucznie przywitają nowy rok. Bilet na imprezę, sukienka, fryzura, makijaż, fajerwerki – sylwestrowe przygotowania czas zacząć. Warto pamiętać o kilku zasadach. (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii. I świetnie! Internet naprawdę skutecznie potrafi ułatwić (...)

Nie będzie grillowania na balkonach

Nie będzie grillowania na balkonach

Zakaz rozpalania urządzeń do pieczenia i grillowania na balkonach, tarasach czy dachach budynków wprowadza rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów został już skierowany pod obrady Rady Ministrów. (...)

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Od wczoraj obowiązuje nowa ustawa o środkach przymusu. Zmiany dotyczą między innymi bezpieczeństwa w sektorze publicznym. To oznacza, że wojsko będzie wspierać policję w kryzysowych sytuacjach, a nawet stosować materiały wybuchowe. Zgodnie z ustawą możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w przypadku, gdy siły Policji okażą się niewystarczające. (...)

Od dziś piwo na stadionie. Specjalne

Od dziś piwo na stadionie. Specjalne

Dozwolone będą jedynie słabe trunki, które będą podawane w "bezpiecznych" opakowaniach. Część nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wchodzi w życie 13 stycznia. Jedna ze zmian zakłada, że napijemy się na stadionie piwa. – Dotychczas przepisy całkowicie zabraniały podawania, sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych na imprezach masowych – (...)

Nie można powoływać się względem ludzi na listę przedmiotów zakazanych na pokładzie samolotu, jeśli nie została ona opublikowana

Nie można powoływać się względem ludzi na listę przedmiotów zakazanych na pokładzie samolotu, jeśli nie została ona opublikowana

Artykuł 254 TWE stanowi, że rozporządzenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W roku 2002 Parlament i Rada wydały 16 grudnia 2002 r. rozporządzenie ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 355, s. 1). Załącznik do tego rozporządzenia przewidywał wspólne normy podstawowe mające zastosowanie do środków bezpieczeństwa (...)

UE i USA otwierają nowy rozdział

UE i USA otwierają nowy rozdział

Wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety dalekiego zasięgu wywołało ostrą reakcję przywódców zgromadzonych na szczycie UE-USA.Przywódcy państw UE, którzy spotkali się w Pradze z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, stanowczo potępili wystrzelenie rakiety przez Koreę Północną, a także wymienili poglądy na temat gospodarki, zmian klimatycznych, energii i handlu.Rozmowy (...)

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, powstrzymania ataków rakietowych przez Hamas na Izrael oraz zakończenie izraelskich działań wojskowych w Strefie Gazy i rozmieszczenie sił wielonarodowych w regionie. Parlament domaga się umożliwienia swobodnego dostępu do wsparcia humanitarnego i pomocy w Strefie Gazy oraz umożliwienia (...)

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

Rada oraz Komisja Europejskia przedstawiły posłom stanowisko w sprawie tragicznego i trwającego konfliktu w Strefie Gazy.  Oprócz zaprzestania użycia ognia, najważniejsza jest w tym momencie pomoc humanitarna, woda pitna, żywność, powiedział czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg. Przygotowany został projekt wspólnej rezolucji, nad którą Parlament Europejski zagłosuje (...)

Ułatwienia i wyższe kary dla handlujących bateriami

Ułatwienia i wyższe kary dla handlujących bateriami

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Zaproponowano przepisy, które uszczelniają istniejący system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Chodzi też o doprecyzowanie niektórych regulacji, tak aby były w pełni zgodne z przepisami unijnymi, tj. dyrektywą 2006/66/WE (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. ##baner## Baza, (...)

Zużyte baterie i akumulatory. Nowe zasady utylizacji

Zużyte baterie i akumulatory. Nowe zasady utylizacji

Ułatwienia dla producentów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej oraz organizowania i finansowania przetwarzania tego rodzaju odpadów to najważniejsze przepisy nowych rozwiązań prawnych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach. Nowe przepisy usprawnią przede wszystkim działalność małych przedsiębiorców (...)

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Jakie nowe przepisy dotyczą baterii i akumulatorów?12 czerwca 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.Nowa ustawa określa: wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;  zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czynność prawna pełnomocnika z samym sobą

Czynność prawna pełnomocnika z samym sobą

Czy posiadając pełnomocnictwo swojej siostry, mogę sprzedać ten lokal sobie? Po prostu czy może nabyć tą nieruchomość za cenę rynkową będąc jednocześnie pełnomocnikiem, sprzedającym w imieniu (...)

Wypalanie liści na działce

Wypalanie liści na działce

Witam serdecznie, czy mogę wypalać liście na mojej działce? Czy są jakieś ograniczenia prawne? Przede wszystkim należy wskazać na odpowiednie przepisy Kodeksu wykroczeń: Art. 82. § 1. Kto (...)

Przelewy między małżonkami

Przelewy między małżonkami

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność chciałbym zastosować rozwiązanie, że przelewy z tytułu faktur z tejże działalności będą przychodziły na konto, którego żona jest właścicielem, (...)

Kaucja przy umowie użyczenia

Kaucja przy umowie użyczenia

Czy użyczający, aby zabezpieczyć się od kosztów zniszczeń przedmiotu oddanego w użyczenie, może wprowadzić kaucję, która po odliczeniach ewentualnych szkód będzie podlegać zwrotowi biorącemu (...)

Monitorowanie pracowników

Monitorowanie pracowników

Jesteśmy poborcami skarbowymi pewnego US. Po 20 latach pracy, w pokoju, gdzie przyjmujemy interesantów, w ostatnim okresie bez naszej zgody pracodawca zamontował kamerę (monitoring). Bardzo źle się (...)

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, (...)

FORUM PRAWNE

Skuteczny adwokat rozwód Łódź

Skuteczny adwokat rozwód Łódź Witam wszystkich. Poszukuję skutecznego adwokata z Łodzi, ktora specjalizuje sie w sprawach o rozwód. Musi być to ktoś z bardzo dużym doświadczeniem, agresywny (...)

alimenty dożywotnio??

alimenty dożywotnio?? pewna kobieta, świadomie zaszła ze mną w ciąże w celach korzyści majatkowych. Czy w przypadku gdy wyjdzie ona w przyszłości za mąż , a jej partner uzna dziecko za własne, (...)

Nie doinformowanie kupującego na Allegro?

Nie doinformowanie kupującego na Allegro? Witam Chciał bym się dowiedzieć od Państwa czy mam prawo i czy mam szanse odzyskać pieniądze albo dobry towar który zakupiłem na allegro? I czy jak (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Fajerwerki

Fajerwerki Witam Podczas zabawy sylwestrowej, która spędzałam w domu wraz ze znajomymi doszło do nieprzyjemnych wydarzeń. Jedna z wyrzutni fajerwerków, którą odpalił sąsiad, nieszczęśliwie (...)

Fajerwerk w noc sylwestrową a zakłócanie ciszy nocnej.

Fajerwerk w noc sylwestrową a zakłócanie ciszy nocnej. Mam takie zapytanie, czy zgodnie z prawem fajerwerki są legalne tylko w noc sylwestrową? Nie dostanę za to mandatu? że po północy puszczam (...)

UWAGA!! Podrużowanie po Krakowie będzie droższe!!

UWAGA!! Podrużowanie po Krakowie będzie droższe!! Kryzys jest wiadomo, miasto zadłużone to też nie tajemnica, rząd zapowiada cięcia, benzyna idzie w górę, produkty drożeją a pensje nie spejcalne. (...)

Petardy na terenie zabudowanym.

Petardy na terenie zabudowanym. Hej rposze o pomoc, mój młodszy brat niestety wpadł w małe kłopoty przez swoją bezmyślność. Razem z trzema kolegami, szli na sasiednie osiedle. Mieli petardy i (...)

Co robić?! Petardy pod drzwiami

Co robić?! Petardy pod drzwiami Witam. Zwracam się z prośbą o radę/podpowiedź co można zrobić w sytuacji która ma miejsce od pewnego czasu, więc może zacznę szybko od początku. Grupka kolegów, (...)

zastraszanie

zastraszanie Witam Mam takie pytanie czy wykroczeniem w polskim prawie jest zastraszanie osoby?? Witam, mam podobny problem, mianowicie, moją córkę prześladują kolezanki z klasy, wykluczyły ją (...)

Sylwestrowy wypadek z petarda !!!!

Sylwestrowy wypadek z petarda !!!! Wlasnie jestem w trakcie leczenia po sylwestrowym wypadku ( eksplozja petardy w rece ). Ale juz dzis zaczynam sie zastanawiac czy przysloguje mi odszkodowanie z tytulu (...)

Nowy rok nowy Konflikt-Iran.

Nowy rok nowy Konflikt-Iran. Witam, To bardzo mało optymistyczne żę Iran z nowym rokiem testuje rakiety dalekiego zasiegu i grozi możliwością zamknięcia zatoki parskiej. 20% ropy która tamtędy (...)

Oskarżono mnie o kradzież, której nie dokonałem

Oskarżono mnie o kradzież, której nie dokonałem Witam Byłem ostatnio z kolegą (on ma lat 15, ma ADHD i bierze lekarstwa psychotropowe) w markecie OBI, trochę się pokręciłem z kolegą po markecie (...)

POMOCYYY ! Allegro, naprawienie uszkodzenia - zwrot

POMOCYYY ! Allegro, naprawienie uszkodzenia - zwrot Witam mam problem. Sprzedalam nianie elektroniczna Fisher Price i osoba, która ją kupiła zauważyła usterkę w funkcjonowaniu słuchawki w momencie (...)

Zeznania świadków

Zeznania świadków Kwestia dotyczy pomówień w procesie karnym, przez świadka oraz składania fałszywego zeznania. Chodzi o złożenie zawiadomienia o składaniu fałszywych zeznań, ze wskazaniem (...)

Reklamacja telefonu z powodu usterki fabrycznej.

Reklamacja telefonu z powodu usterki fabrycznej. Witam. Kupiłem wczoraj w salonie Ery telefon komórkowy. Ten sam kupiła też wtedy moja siostra. Problem polega na tym, że mój telefon skrzypi. Konkretnie (...)

wewnętrzna instalacja gazowa

wewnętrzna instalacja gazowa Witam ! Proszę o pomoc i podpowiedź - Czy wewnętrzna instalacja gazowa (od gazomierza do poszczególnych odbiorników gazu ) stanowi własność wraz z lokalem ? Czy jest (...)

Porady prawne