Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 6

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym? 

Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:  

 1. umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. umowa musi zawierać postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Podobnie zatem, jak w przypadku leasingu operacyjnego, umowa podatkowego leasingu finansowego musi zostać zawarta na czas oznaczony. Przepisy nie określają przy tym, jaki powinien być to okres (przypomnijmy, że w przypadku leasingu operacyjnego umowa musi być zawarta na okres, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji).

W związku z tym umowa leasingu finansowego może być zawarta na dowolny czas oznaczony. 

Kolejnym warunkiem uznania umowy leasingu za leasing finansowy jest takie ustalenie wysokości opłat leasingowych, aby ich suma odpowiadała co najmniej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy leasingu (warunek ten jest wymagany również w przypadku leasingu operacyjnego).

Niezbędnym warunkiem uznania umowy za leasing finansowy jest zawarcie w umowie leasingu stwierdzenia, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Brak takiego zastrzeżenia w umowie powoduje, iż – niezależnie od treści umowy – umowa taka nie zostanie uznana za leasing finansowy (zwracamy jednak uwagę na pewne zastrzeżenie, podane w następnym rozdziale).  

Przykład:

Strony zawarły umowę leasingu na maszynę rolniczą o wartości początkowej 78.000 zł. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, zaś suma opłat zawartych w umowie, wraz z ceną wykupu, wynosi 92.000 zł. Dodatkowo, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

W związku z tym, umowa spełnia wszystkie warunki do uznania jej za podatkową umowę leasingu finansowego.

Kiedy leasing operacyjny może być uznany za finansowy?

W pewnych sytuacjach umowa nazwana przez strony leasingiem operacyjnym, może być traktowana przez przepisy podatkowe jako leasing finansowy. Będzie tak, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

 1. art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.

Zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 1, określone w art. 6 ustawy o CIT, to zwolnienia o charakterze podmiotowym i dotyczą następujących podmiotów:

 1. Skarbu Państwa,

 2. Narodowego Banku Polskiego,

 3. jednostek budżetowych,

 4. państwowych funduszy celowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

 5. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 6. wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 7. przedsiębiorstw międzynarodowych i innych jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,

 8. jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 9. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 10. Agencji Rynku Rolnego,

 11. funduszy inwestycyjnycg działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

 12. instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  b)  wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
  c)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
  d)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
  e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 13. funduszy emerytalnych utworzonych na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

 14. podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
  c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
  d)  posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,
  e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego,
 15. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 16. Agencji Nieruchomości Rolnych,

 17. Agencji Rezerw Materiałowych.

Istota takiego rozwiązania wynika z charakteru rozliczeń stron w trakcie trwania umowy leasingu finansowego (zob. niżej). Jeżeli więc finansującym będzie jeden z ww. podmiotów, to umowa leasingu będzie rozliczana na zasadach omawianych w niniejszym rozdziale - jako umowa leasingu finansowego - chociażby strony nazwały ją leasingiem operacyjnym i nawet, gdyby umowa nie zawierała postanowienia, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Rozliczenie stron w trakcie trwania umowy

Określenie przychodów finansującego – część odsetkowa 

Jeżeli są spełnione warunki przedstawione wyżej, to do przychodów finansującego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W praktyce oznacza to, że przychodem finansującego jest jedynie tzw. odsetkowa część opłat leasingowych. Rozróżnienie opłat leasingowych na część stanowiącą spłatę kapitału oraz na odsetki, które nie ma znaczenia w umowie leasingu operacyjnego, nabiera dużego znaczenia w leasingu finansowym.  

Przykład:  

W umowie leasingu finansowego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości 65.000 zł, postanowiono, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Umowa została zawarta na okres 14 miesięcy, zaś opłaty przedstawiają się następująco:

 • Opłata wstępna wynosi 6.500 zł,

 • Opłaty ratalne wynoszą: 14 x 4.400 zł = 61.600,

 • Cena nabycia wynosi 3.250 zł

Łącznie opłaty leasingowe wynoszą: 71.350 zł.

Strony ustaliły w umowie, że na spłatę kapitału składa się w całości cena nabycia (3.250 zł), całość opłat ratalnych (61.600 zł) oraz 150 zł z opłaty wstępnej. Ponieważ do przychodów finansującego w leasingu finansowym nie zalicza się opłat w części stanowiącej spłatę wartości początkowej, kwoty te nie będą stanowiły przychodów. Przychodem będzie jedynie część odsetkowa, która przypada na opłatę wstępną i wynosi 6.350 zł (6.500 zł – 150 zł). Z chwilą wymagalności tej opłaty, finansujący zaliczy ją do swoich przychodów.

Określenie kosztów korzystającego – część odsetkowa 

Jeśli są spełnione wszystkie ww. warunki, do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Kosztem u korzystającego będzie więc jedynie odsetkowa część tych opłat – ta część, która u finansującego będzie przychodem podatkowym.

Przykład:  

Wracając do poprzedniego przykładu, korzystający zaliczy do swoich kosztów podatkowych kwotę 6.350 zł. Pozostała część opłat leasingowych stanowi spłatę kapitału (spłatę wartości początkowej) i nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów.

Oprócz części odsetkowej opłat leasingowych, korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodów również odpisy amortyzacyjne.

Jak określić spłatę wartości początkowej w razie braku ustaleń umownych?

Zwykle umowa leasingu finansowego określa, jaka część opłat leasingowych przypada na spłatę kapitału, a jaka stanowi spłatę odsetek. Jeżeli jednak umowa milczy na ten temat i wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest w niej określona, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy. 

Przykład:  

Umowa leasingu finansowego została zawarta na okres 36 miesięcy. Przedmiotem umowy jest maszyna o wartości 120.000 zł. Na sumę opłat leasingowych składają następujące opłaty:

 • Opłata wstępna w wysokości 12.000 zł,

 • Opłaty ratalne: 35 rat x 3.200 zł = 112.000 zł,

 • Opłata końcowa w wysokości 7.200 zł,

Łączna suma wszystkich opłat leasingowych wynosi: 131.200 zł. Umowa leasingu nie określa jednak, jaka część tych opłat przypada na spłatę wartości początkowej. Kwotę tę należy zatem ustalić proporcjonalnie do okresu trwania umowy:

      120.000 zł : 36 m-cy = 3.333,33 zł

Z powyższego obliczenia wynika, że w przypadku każdej opłaty leasingowej kwota 3.333,33 zł stanowi spłatę wartości początkowej – a więc nie stanowi ani przychodu po stronie leasingodawcy, ani kosztu po stronie leasingobiorcy.

W niniejszym przykładzie rozliczenie opłat będzie zatem następujące:

 • Z opłaty wstępnej kwota 3.333,33 zł stanowi spłatę kapitału, zaś kwota 8.666,67 zł stanowi część odsetkową i ta druga kwota stanowi przychód finansującego i koszt korzystającego;

 • Z opłat leasingowych całość każdej raty stanowi spłatę kapitału i nie jest przychodem ani kosztem dla stron;

 • Z opłaty końcowej kwota 3.333,33 zł stanowi spłatę kapitału, zaś kwota 3.866,67 zł stanowi część odsetkową i ta druga kwota stanowi przychód finansującego i koszt korzystającego.

<>

 

Komentarze: Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane