Pozwolenie na budowę

Samowola budowlana

Strona 1 z 2

Co to jest samowola budowlana?

Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona w ustawie prawo budowlane) grupa obiektów budowlanych, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Jednakże w tych ściśle określonych przez prawo przypadkach z reguły należy zawiadomić dany organ o rozpoczętej budowie, bądź robotach budowlanych. Jest też taka grupa obiektów, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani konieczności zgłaszania danego faktu odpowiednim organom.

Pojęcie samowoli budowlanej odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że podmiot rozpoczynający budowę lekceważy przepisy prawa i rozpoczyna budowę, mimo nieuzyskania wymaganego pozwolenia na budowę lub rozpoczęcie robót budowlanych, bądź też bez dokonania zgłoszenia właściwemu organowi. Oczywiście nieuzyskanie pozwolenia na budowę niesie za sobą o wiele dalej idące skutki niż niezgłoszenie faktu budowy właściwemu organowi w sytuacji, gdy to jest konieczne.

Jakie są skutki rozpoczęcia budowy bez uzyskania pozwolenia?

Generalną zasadą jest to, że nie można budować obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak do tego dojdzie, to właściwy organ nakazuje rozbiórkę takiego obiektu, bądź jego części. Takie bardzo surowe restrykcje mają na celu zapobieżenie budowania obiektów bez wymaganych pozwoleń i rozszerzania się samowoli. Właściwe organy muszą mieć wpływ na przeprowadzane budowy (w pozwoleniu na budowę można na przykład zobowiązać inwestora do ustanowienia nadzoru autorskiego nad szczególnie skomplikowaną budową).

Te restrykcje zostały jednak ograniczone. W dniu 11 lipca 2003 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadza możliwość legalizacji samowoli budowlanej.

Kiedy jest możliwa legalizacja obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę?

Obiekt będzie można zalegalizować po spełnieniu łącznie kilku warunków.

 1. Przede wszystkim obiekt budowlany można zalegalizować tylko wtedy, gdy jego budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 2. Budowa nie może naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ obiekt - mimo iż był zbudowany samowolnie - może być wybudowany w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wówczas rozbiórka takiego obiektu nie byłaby celowa.

W momencie, gdy właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia te przepisy, to nie wyda decyzji o rozbiórce, tylko postanowienie o wstrzymaniu budowy (robót budowlanych). Postanowienie właściwego organu będzie zawierało wskazanie jakich zabezpieczeń należy dokonać oraz nałoży obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • oraz w szczególności następujących dokumentów - 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne dokumenty, które są uzasadnione ze względu na rodzaj terenu bądź wybudowanego obiektu.

  1. Jeżeli w wyznaczonym przez organ terminie obowiązki nałożone przez niego nie zostaną spełnione, to nastąpi rozbiórka obiektu. Jeżeli jednak w wyznaczonym terminie inwestor spełni wyznaczone obowiązki, to wówczas takie zachowanie traktuje się jako wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona.

  2. Po złożeniu tego wniosku właściwy organ bada:

   • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

   • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

   • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane,

   • oraz ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (w drodze postanowienia).

   Śledź nas na:

   Czytaj dalej (strona 1 z 2)

   1

   2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

MARIAN

6.3.2018 13:49:10

Re: Samowola budowlana

sąsiad wybudował gararze bez pozwolenia po prostu po chamsku przykleił się do mojego domu bez własnej ściany i dokucza mi ciągle trzaskając ładuje drawno węgiel na moje ściany,ja wszystko słysze w domu karzde jego uderzenie, zgłosiłem to do nadzoru budowlanego na dzś mają dokonać warunki zabudowy i pozwolenie ,,,pytanie czy musze się zgodzić na legalizacje tego obiektu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. (...)

 • 15.2.2013

  Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich (...)

 • 17.1.2017

  Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  Prawo budowlane w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego (...)

 • 3.7.2009

  Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg (...)

 • 22.11.2011

  Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

  Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać (...)