Świadczenia

Pozostałe

Narodowa Strategia Onkologiczna w walce z rakiem

Celem nowej stawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Polsce.

Prezydent podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej

Ustawa umożliwi opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej, która – w perspektywie wieloletniej – obejmie wszystkie obszary działań w walce z chorobami nowotworowymi. Jej celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. Dotyczyć będzie profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym także kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej.

Obejmie też m.in. rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych oraz badania naukowe, dotyczące innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych, a także poprawę zarządzania zasobami w obszarze onkologii.

– "To był najwyższy czas, by taki dokument przygotować, by w sposób kompleksowy rozwiązać na przyszłość problem walki z nowotworami – oświadczył Prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu w Centrum Onkologii w Warszawie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Nowe regulacje wchodzą w życie z inicjatywy Prezydenta RP. Mają one wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i wspierających onkologię ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

– "To jest dobry dzień dla polskich pacjentów i dla onkologii. Wreszcie będziemy mieli swoją strategię onkologiczną. Będzie to pierwszy taki dokument rangi rządowej, który pokaże szeroką skalę działań, jakie mamy wykonać" – zaznaczył minister Szumowski.

Działania wspierające opiekę onkologiczną powinny skupić się przede wszystkim na rozwoju edukacji i systemu kształcenia kadr medycznych, a także badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych oraz poprawie zarządzania zasobami.

– "Narodowa Strategia Onkologiczna wpisuje się w działania, które już podejmujemy, takie jak: Narodowa Sieć Onkologiczna, którą rozszerzymy o kolejne 2 ośrodki, czy Breast Cancer Unit" – uzupełnił minister zdrowia.

Narodowa Strategia Onkologiczna – założenia i główne cele

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nie, z czego aż 100 tys. pacjentów rocznie umiera. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Corocznie rośnie też liczba zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że w ciągu najbliższych 15-20 lat wzrośnie ona dwukrotnie.

Narodowa Strategii Onkologiczna wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków w walce z chorobami nowotworowymi. Zakłada przyjęcie strategicznego dokumentu, który ma doprowadzić do zmiany trendów epidemiologicznych w onkologii. Została zaplanowana jako program wieloletni, obejmujący lata 2020-2030. 

Ustawa wskazuje cele, jakie powinny zostać osiągnięte dzięki opracowaniu i wdrożeniu Strategii. Główne cele Narodowej Strategii Onkologicznej to:

  1. obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia;
  2. poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
  3. rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin;
  4. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
  5. opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii;
  6. rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii;
  7. rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Ponadto ustawa określa elementy, jakie będzie zawierała Narodowa Strategia Onkologiczna.

Jak będzie przyjmowana i realizowana Strategia?

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii będzie Rada Ministrów, co ma ułatwić współdziałanie organów administracji rządowej przy realizacji celów Strategii. Narodowa Strategia Onkologiczna obejmować będzie lata 2020-2030 i będzie ona programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Strategia będzie przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały, na podstawie przedstawionego przez Ministra Zdrowia projektu Strategii. Będzie ona realizowana w oparciu o harmonogramy wdrażania Strategii, obejmujące okres roku kalendarzowego. Dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Podmiotami realizującymi działania określone w Strategii będą organy i instytucje publiczne oraz podmioty działające w systemie ochrony zdrowia. Będą one mogły współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi, w tym zrzeszającymi pacjentów onkologicznych, oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań określonych w Strategii.

Strategia będzie finansowana ze środków publicznych. Jednocześnie, ustawa wprowadza możliwość finansowania Strategii również ze środków innych niż publiczne, jeżeli taki sposób finansowania Strategii zostanie przewidziany w harmonogramie wdrażania Strategii.

Organem koordynującym działania określone w Strategii, monitorującym realizację Strategii oraz opracowującym roczne sprawozdania z realizacji Strategii będzie Minister Zdrowia.

Opracowanie projektu Strategii, projektów aktualizacji Strategii oraz projektów harmonogramu wdrażania Strategii będzie należało do zadań Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej, działającego przy Ministrze Zdrowia. W jego skład wejdą przedstawiciele Ministra Zdrowia, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, po jednym przedstawicielu towarzystw onkologicznych oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych. Członków Zespołu będzie powoływał i odwoływał Minister Zdrowia. W pracach Zespołu będą mogły również uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Projekt Narodowej Strategii Onkologicznej wraz z projektem harmonogramu wdrażania Strategii na 2020 r. Minister Zdrowia zobowiązany będzie przedstawić Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: