Czas pracy

Pozostałe

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

Strona 1 z 3

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia plan rządu zmniejszenia wydatków budżetowych. Musimy jednak podkreślić, że cięcia te nie pomogą przetrwać kryzysu wielu małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego apelujemy o szybkie działania, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, pozwolą firmom przetrwać czas dekoniunktury,
a pracownikom zachować miejsca pracy.
Konieczne zmiany na rynku pracy
Polskie prawo pracy i rynek pracy nie mają dziś dostatecznej liczby instrumentów, które pozwoliłyby złagodzić skutki dekoniunktury. Korzystając jednak z doświadczeń innych krajów europejskich możemy lepiej przygotować polskie firmy i nasz rynek pracy na skutki kryzysu.


Potrzebne nam:

  • bardziej elastyczne przepisy o czasie pracy i formach organizacji pracy

  • większa elastyczność płac. Zwłaszcza firmy, które przeżywać mogą przejściowe trudności, muszą mieć możliwość prowadzenia adekwatnej do swojej sytuacji polityki placowej.


3 priorytety PKPP Lewiatan w tej kwestii to:

  • Wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy i większa elastyczność rozliczania czasu pracy m.in. poprzez zmianę regulacji doby pracowniczej, czy ruchomy czas pracy.

  • Konta czasu pracy jako forma organizacji pracy.

  • Instrument finansowego wsparcia z funduszy publicznych pracowników, którzy uczestniczą w programach czasowej redukcji czasu pracy jako alternatywa dla zwolnień grupowych.

Propozycje te przedstawiliśmy najpierw w Komisji Trójstronnej, a następnie związkom zawodowym na posiedzeniu zespołu Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy oraz zespołu Prawa Pracy. Negocjacje w tej sprawie trwają.

Jednocześnie chcemy uświadomić przedsiębiorstwom w Polsce, że już teraz mogą korzystać z następujących instrumentów pozwalających ograniczyć skutki trudności ekonomicznych:

  • art. 91 KP pozwala na czasowe (do 36 miesięcy) zawieszenie w porozumieniu ze związkami zawodowymi niektórych zakładowych źródeł prawa pracy (np. premie jubileuszowe, dodatki, dodatkowe świadczenia)

  • istnieje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w 100% pochodzący ze składek pracodawcy, który ma za zadanie chronić roszczenia pracownicze w sytuacji niewypłacalności pracodawcy

  • istnieje Fundusz Pracy, tworzony ze składek pracodawców, który może łagodzić skutki restrukturyzacji finansując szkolenia, czy kursy przekwalifikowania

  • istnieją regulacje ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które określają zasady odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenia należności na raty.


Pakiet zaproponowanych przez PKPP Lewiatan rozwiązań uzupełnia te rozwiązania, dając firmom i pracownikom alternatywę dla zwolnień grupowych i ich rozmiarów. W Zespołach Komisji Trójstronnej wciąż toczą się rozmowy. Ustalono regularne spotkania autonomiczne szefów związków zawodowych i organizacji pracodawców. Do najbliższego posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej - do 16 lutego - musi zapaść decyzja w tej sprawie.

Ograniczyć wydatki na energię
Szansy dla przedsiębiorców upatrujemy także m.in. w ograniczeniach obciążeń finansowych związanych z zakupem energii. Chcemy zwrócić uwagę, że cenę energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców na rynku hurtowym w ostatnich latach rosły dynamicznie: ok. 23% r/r 2008/2007, ok. 40% r/r 2009/2008 (bez uwzględnienia w 2009 r. akcyzy). Powoduje to negatywne skutki dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Postulujemy obniżenie od stycznia 2010 r. akcyzy na energię elektryczną do poziomu minimalnego obowiązującego w UE. Zmniejszenie stawki akcyzy przełoży się na spadek cen energii elektrycznej płaconych przez odbiorców. Weryfikacji wymagają także nieuzasadnione koszty wnikające ze stosowania ustawy o rozwiązaniu KDT.

Jednocześnie nic nie zwalnia rządu z odpowiedzialności za doprowadzenie do budowy konkurencyjnego, transparentnego i liberalnego rynku energii w Polsce.

Uważamy, że transparentność rynku energii poprawiłoby wydanie skonsolidowanym grupom energetycznym zalecenia sprzedaży przez producentów energii za pośrednictwem giełdy.
Należy jednak podkreślić, że sam handel poprzez giełdę, dobrowolny, czy obowiązkowy, nie zwiększa konkurencji na rynku energii, co najłatwiej sobie uświadomić, gdy się wyobrazi, że w kraju funkcjonuje monopol o 100% udziale w rynku i ma obowiązek sprzedawania poprzez giełdę.

Konkurencję na rynku można wprowadzić poprzez zmianę struktury podmiotowej po stronie podażowej, prywatyzację, rozwój nowych źródeł, w tym rozproszonych, ułatwienie zmiany sprzedawcy, działania na rzecz elastyczności popytu (w tym np. wdrożenie inteligentnych liczników).

Szybko należy i można wprowadzić zmiany prowadzące do liberalizacji rynku detalicznego, dotyczące roli i zadań sprzedawcy z urzędu, rozliczeń między sprzedawcami a operatorami systemów dystrybucyjnych, procedury zmiany sprzedawcy.

W połączeniu z absolutną dyscypliną w zakresie kosztów własnych w firmach energetycznych pozwoliłoby to na zatrzymanie wzrostu cen energii w kolejnych latach i stabilizację cen hurtowych.

Wykorzystywanie środków unijnych
Fundusze europejskie są dziś bardziej niż kiedykolwiek szansą dla polskiej gospodarki. W sytuacji kryzysu powinny jeszcze częściej wykorzystywanym źródłem finansowania zewnętrznego. Aby poprawić dostępu przedsiębiorców do środków unijnych postulujemy:

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: