Domek narzędziowy

Pytanie:

Posiadam działkę oznaczoną jako pastwiska, lasy: Ps IV, Ls IV. W naszej gminie nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki uzyskałam warunki zabudowy. Nie zamierzam w ciągu najbliższego czasu budować na niej domu. Czy mogę na tej działce postawić drewniany domek narzędziowy, nie związany trwale z gruntem o powierzchni 10 m2?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest w celu ustalenia przeznaczenia terenów, za wyjątkiem tzw. terenów zamkniętych czyli terenów o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Zgodnie jednak z art. 6 ust. 2 wskazanej ustawy każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Wynika stąd, że w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego można podjąć się zagospodarowania terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (tak też stanowi art. 4 ust. 2 ustawy). Kwestię czy na działce może być postawiony domek gospodarczy regulują przepisy prawa budowlanego.

Art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane stanowi, że budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki, nie wymaga pozwolenia na budowę. Taka budowa wymagać będzie tylko zgłoszenia do właściwego starosty; w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY