Karalność a licencja transportowa

Pytanie:

"W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na transport drogowy. Czy to skazanie stanowi przesłankę ujemną przy ubieganiu się o licencje transportową?"

Odpowiedź prawnika: Karalność a licencja transportowa

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, do wykonywania transportu drogowego wymagana jest odpowiednia licencja. Następnie jak stanowi art. 5 ust. 3 pkt. 1 lit. a tej ustawy, przedsiębiorcy udziela się licencji, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji. Przy czym wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przestępstwo z art. 280 par. 1 k.k. charakteryzuje się umyślnością. Sprawca musi działać z zamiarem bezpośrednim kierunkowym (dolus directus coloratus). Oznacza to, iż sprawca musi obejmować swoją świadomością zarówno cel działania w postaci dokonania kradzieży, jak i sposób działania oraz środki używane do osiągnięcia tego celu. Tak więc, zanim nie nastąpi tzw. zatarcie skazania, przedsiębiorca, który umyślnie popełnił określony czyn zabroniony, nie spełnia wymogu uzyskania licencji. Taka sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 76 k.k. w przypadku zawieszonego wykonania kary pozbawienia wolności, skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zatarcie z mocy prawa oznacza, że nie jest potrzebna żadna decyzja sądowa, skutek zostanie wywołany samym upływem terminu. Zgodnie z art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Sąd zawieszając wykonanie Pańskiej kary wyznaczył okres próby wynoszący 3 lata. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Po upływie 3 lat okresu próby (od uprawomocnienia się orzeczenia), będzie musiał upłynąć jeszcze okres sześciu miesięcy. Po upływie tych terminów Pana skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa. Zatem będzie mógł Pan ubiegać się o licencję na transport drogowy dopiero po upływie wskazanych wcześniej terminów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Gall Anonim 2015-10-09 19:19:17

    A co jesli osoba posiada juz licencje i zostaje skazana za przestepstwo umyslne prawomocnym wyrokiem sadu? Czy moze dalej prowadzic swoja dzialalnosc?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika