Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności?

Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?

 Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów poniżej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez internet?

W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia o niekaralności należy:

 1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.

 2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:

  - pierwsza dla osób fizycznych;
  - druga dla firm, instytucji (np. sądów)

 3.  W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:

  - Formularz dla osób fizycznych
  - Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych 
     uprawnionych podmiotów)

 4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

 5. Utworzyć konto:
  1) osoby fizycznej:
      a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
      b)  po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża 
           zgodę na przetwarzanie danych osobowych
      c)  po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny

  2) podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
      a) wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny 
          dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
      b) kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także 
          otrzymują link aktywacyjny
      c) ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane 
          instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
      d) po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości:

 • 20 zł - za informację o osobie

 • 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym

Opłaty za uzyskanie zaświadczeń o niekaralności drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na ekrk.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności drogą tradycyjną?

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.
Zob.: Wykaz Punktów Informacyjnych KRK

Żeby uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobierana jest opłata w wysokości:

 • 30 zł – za informację o osobie,
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej,
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • gotówką w kasie sądu,
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa

  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeśli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), to dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, to powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

 Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł, zaś w wersji elektronicznej - 20 zł.

Jak można uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

 • drogą elektroniczną (dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl),
 • osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem,
 • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej), w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie albo gotówką w kasie dowolnego sądu. W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności. 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

Gdzie można uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

W siedzibie głównej Biura Informacyjnego KRK na ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa, bądź  w jednym z Punktów Informacyjnych KRK.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK znajduje się na stronie www.ms.gov.pl w zakładce Rejestry i Ewidencje -> Krajowy Rejestr Kaarny.

W jakich godzinach można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego w siedzibie Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie?

W poniedziałki od 8-18, od wtorku do piątku 08:15-16.

Kasy czynne w poniedziałki od 8-17:45, od wtorku do piątku 08:15-15:45.

Czy można przesłać zapytanie w sprawie zaświadczenia o niekaralności faxem lub e-mailem?

Nie. 

Jeśli ktoś przebywa zagranicą, to jak może uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

 1. Można wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu eKRK, jeżeli wnioskodawca posiada bezpieczny podpis weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, 
 2. można przesłać formularz pocztą. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, wypełnić go i podpisać. Do wypełnionego formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności na konto Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę 30 zł. W lewym górnym rogu formularza należy wskazać imię i nazwisko oraz adres (zagranicą), na który ma zostać przesłane zaświadczenie, bądź dołączyć instrukcję wysyłki na osobnej kartce. Wysyłka zagranicę odbywa się bez dodatkowych kosztów za przesyłkę.

Czy można kogoś upoważnić do złożenia zapytania?

Tak. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Jaki jest numer konta dla opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w siedzibie Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie?

Nazwa: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27
nr konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Co musi znaleźć się w pełnomocnictwie?

Dane osobowe osoby dającej upoważnienie (mocodawcy) i upoważnionej (w tym adres przynajmniej jednej z tych osób) oraz wskazanie zakresu upoważnienia.

Przykład pełnomocnictwa:

Ja … (imię i nazwisko oraz numer PESEL), zamieszkały ... (adres zamieszkania) upoważniam Panią/Pana... legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym (seria.... Nr... wydanym przez...) do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Pełnomocnictwo musi być własnoręcznie podpisane przez mocodawcę.

 

Czy z wnioskiem/zapytaniem muszę trzeba zwrócić się do Punktu Informacyjnego KRK w rejonie mojego miejsca zameldowania lub siedziby firmy?

Nie. Miejsce zameldowania, zamieszkania czy siedziba firmy nie mają znaczenia. Można zgłosić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. To samo dotyczy wysyłania wniosków/zapytań pocztą – można je wysłać do któregokolwiek z Punktów Informacyjnych albo do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie.

W jakim języku jest wydawane zaświadczenie?

Zaświadczenia wydawane jest tylko w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokonywane są na własną rękę przez osobę zainteresowaną.

Gdzie mieści się siedziba Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)?

Siedziba B-KRK znajduje się w Warszawie (dzielnica Mokotów), ul. Czerniakowska 100 (w okolicy skrzyżowania ulic: Czerniakowskiej z Bartycką). Dojazd liniami autobusowymi: 107, 108, 159, 141, 162, 185, 187.

W jaki sposób można uzyskać informację, kiedy skazanie zainteresowanego ulegnie zatarciu? Czy można to zrobić telefonicznie, za pośrednictwem e-maila? Czy wnosi się za taką informację opłatę?

Nie ma możliwości uzyskania telefonicznie czy mailowo informacji, czy wnioskodawca (a tym bardziej osoba trzecia) figuruje w Rejestrze oraz kiedy skazanie ulegnie zatarciu.

Osoba, chcąca uzyskać informację, czy jej dane są przetwarzane przez Rejestr oraz kiedy ewentualnie jej skazanie ulegnie zatarciu, powinna przesłać na adres Biura Informacyjnego KRK własnoręcznie podpisane pismo zawierające dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL. Informacje takie można uzyskać również osobiście w siedzibie Biura w Warszawie. Uzyskanie informacji w powyższy sposób jest bezpłatne.

Jak długo ważne jest zaświadczenie z KRK?

Przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji.

Czy pracodawca może wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z KRK o pracowniku?

Tak, lecz pod warunkiem wskazania w punkcie 11 formularza konkretnego przepisu prawa, z którego wynika wymóg niekaralności pracownika.

Kto powinien podpisać zapytanie w przypadku składania zapytania przez podmiot niebędący osobą fizyczną?

Zapytanie takie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu. Jeżeli sposób reprezentacji podmiotu polega na łącznym działaniu większej liczby osób (np. łączne działanie dwóch członków zarządu), zapytanie musi podpisać każda z tych osób.

Czy można uzyskać zaświadczenie z datą wsteczną?

Nie. Rejestr wystawia zaświadczenia stwierdzające stan prawny na dzień wydania informacji z Rejestru.

Czy skazanie, po upływie terminów do zatarcia skazania, jest usuwane z Rejestru automatycznie, czy trzeba napisać w tej sprawie wniosek do KRK?

Skazanie, które spełnia warunki do zatarcia, usuwane jest przez pracowników Biura bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Jakie warunki musi spełnić skazanie na daną karę, aby uległo zatarciu – w tym skazania sądów zagranicznych?

Zatarcie skazań przez sądy polskie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym (art. 76, art. 106a-108). Zależy to m.in. od rodzaju kary, jej wysokości, przestępstwa, za które nastąpiło skazanie, również czasu, w którym wyroki zapadały.

Jeżeli zaś chodzi o skazania przez sądy państw obcych, to zatarcie takich skazań nie podlega zasadom prawa polskiego, tylko prawu państwa, które wydało orzeczenie.

Jeśli ktoś miał wyrok, który podlega już zatarciu z urzędu, co musi zrobić?

W celu upewnienia się, że skazania nie ma już w Rejestrze można skierować do Biura Informacyjnego KRK pismo, zawierające dokładne dane osobowe (nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL) oraz prośbę o sprawdzenie, czy Rejestr jeszcze przetwarza dane na temat skazania. Można również zgłosić się do dyżurującego prawnika w siedzibie głównej Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, pokój 41.

Czy zaświadczenie o niekaralności jest wydawane „od ręki”, ile trwa załatwienie zaświadczenia?

Co do zasady w Punktach Informacyjnych KRK i w Biurze Informacyjnym KRK zaświadczenie z KRK jest wydawane „od ręki”. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas udzielenia informacji może się wydłużyć.

Czy można skierować wniosek o zaświadczenie o niekaralności w imieniu innej osoby?

Tak. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy wniosek.

Czy można uzyskać zaświadczenie o niekaralności pocztą?

Tak. Należy pobrać formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niego potwierdzenie dokonania płatności w wysokości 30 zł (o ile jest wymagana).

Czy, jeśli składa się kilka zapytań, opłata może zostać dokonana jednym przelewem?

Tak. Trzeba jedynie w tytule przelewu wskazać datę wystawienia zapytań oraz nazwiska osób, których zapytania dotyczą; ewentualnie (przy dużej ilości zapytań) jako załącznik do potwierdzenia wykonania przelewu można dołączyć listę osób, których dot. zapytania (np. nazwać przelew „opłata za zapytania z dnia…….. dot. osób od 1-100” i dołączyć listę osób od 1 do 100 z wykazem ich nazwisk i imion).

Jeśli wyśle się zapytanie/wniosek pocztą, to w jakim czasie otrzyma się odpowiedź?

Zaświadczenie sporządzane jest co do zasady nie później niż w terminie 7 dni. Uwzględniając przesyłanie dokumentów pocztą, uzyskanie zaświadczenia tą drogą może więc trwać ok. 3 tygodni, a w przypadku wysyłki zagranicę nawet do 4 tygodni.

Jeśli ktoś wyśle kilka zapytań w jednej kopercie, to ile odpowiedzi powinien otrzymać?

Każde zapytanie realizowane jest indywidualnie. Możliwe jest więc, że informacja z Rejestru może zostać przesłana w osobnych przesyłkach i w różnych terminach.

Czy obywatel zagraniczny może uzyskać zaświadczenie z polskiego rejestru karnego?

Tak. Jeżeli interesant pochodzi z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, obowiązują te same zasady uzyskiwania zaświadczenia jak w przypadku obywateli polskich.

Natomiast w przypadku osoby, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE inne niż obywatelstwo polskie, tutejszy Rejestr, wydając informację, dodatkowo ma ustawowy obowiązek wysłać zapytanie o taką osobę również do państwa obywatelstwa i załączyć do informacji z Rejestru informację z rejestru państwa obywatelstwa osoby, której dotyczy wniosek. Rejestry zagraniczne mają do 20 dni roboczych na udzielenie informacji. Termin realizacji takiego zapytania ulega więc wydłużeniu i składając wniosek osobiście w siedzibie Rejestru lub w Punkcie Informacyjnym KRK, nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia „od ręki”.

Co należy wpisać w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie w punktach 11, 12, 13?

W punkcie 11 należy wskazać postępowanie albo podstawę prawną, z której wynika prawo do uzyskania informacji z Rejestru. W przypadku, gdy osoba pyta sama o siebie nie musi wypełniać punktu 11.

W punkcie 12 (rodzaj danych) wskazuje się kartotekę, z której ma zostać udzielona informacja. W przypadku podmiotów występujących z zapytaniem, to z jakiej kartoteki może być udzielona informacja jest zdeterminowane przez podstawę prawną wskazaną w punkcie 11. W przypadku wniosku (czyli jeżeli osoba pyta o siebie), rodzaj oraz ilość zaznaczonych kartotek zależy od potrzeb wnioskodawcy. Zaznaczenie kilku kartotek nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Uzupełnienie punktu 13 nie jest konieczne. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji  o osobie wynika z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z Rejestru, jeżeli został wskazany w pkt 11 formularza.

Czy można uzyskać zagraniczny odpis wyroku?

Nie. Krajowy Rejestr Karny nie gromadzi odpisów zagranicznych wyroków (polskich też nie). W celu uzyskania odpisu należy zwrócić się bezpośrednio do sądu państwa orzekającego w sprawie.

Czy Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udziela informacji odnośnie pozbawienia wolności za granicą?

Nie. B-KRK nie udziela informacji o pozbawieniu wolności poza granicami Polski, jak i również nie posiada informacji o zagranicznych listach gończych. Europejskie nakazy aresztowania gromadzone są w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy można uzyskać więcej informacji z rejestrów zagranicznych oprócz wydruku z systemu ECRIS?

Nie. Informacje z systemu ECRIS są wszelkimi danymi posiadanymi przez rejestr w sprawach zagranicznych.

Jeśli ktoś został skazany przez sąd zagraniczny, to kiedy nastąpi zatarcie skazania?

W razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zatarcie skazania nastąpi zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków zatarcia, należy zwrócić się do sądu, który w sprawie orzekał.

Czy Biuro Informacyjne KRK może pośredniczyć w uzyskaniu informacji z rejestru zagranicznego?

Tak. Przy takich wnioskach/zapytaniach najlepiej, aby wnioskujący załączył dane umożliwiające bezpośredni kontakt, np. nr telefonu, adres e-mail. (może np. wystąpić konieczność wniesienia dodatkowej opłaty – stosownie do wymogów państwa, z którego żądana jest informacja).

Czy można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, który jest zagraniczną jednostką organizacyjną?

Tak.

Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia o podmiocie zbiorowym z rejestru zagranicznego za pośrednictwem Biura Informacyjnego KRK?

Nie. Nie istnieje międzynarodowy system wymiany informacji odnośnie do podmiotów zbiorowych. Takie zapytanie trzeba kierować bezpośrednio do rejestru w kraju, z którego mają pochodzić informacje.

Kto jest zwolniony z opłaty za udzielenie informacji z KRK?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.

Od opłaty zwolnieni są także, będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia powinna do wniosku załączyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające, że jest ona wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK

Będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku, na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej, powinna powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

 

Pamiętaj, że:

 • Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 678) ;

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym - określa:

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

 •  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Ewa Galinka 2019-05-23 11:14:35

  Ja na zaswiadcznie czekam ponad 2 tyg. Mieszkam zagranica wiec zlozylam wniosek listownie do Warszawy, zostal otrzymany 6 maja 2019, podpisany 15 maja, wyslany 20 maja i dostarczony na adres w Polsce 23 maja.

 • julianka 2012-10-22 22:32:45

  jak wygląda zaświadczenie o niekaralności?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika