Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Wyżej wymienione dane są uzyskiwane z sądów rejestrowych. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy danych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.


Wniosek

 

Wnioski o udzielanie informacji z Rejestru Zastawów można składać:

 • w centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych - osobiście lub korespondencyjnie (Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100);
 • w ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych - wyłącznie osobiście (adresy sądów oraz numery telefonów, przy których mieszczą się ekspozytury – w tabeli poniżej);
 • przez internet w formie elektronicznej.

Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów zapewnia strona: Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

Przez podaną stronę można złożyć drogą elektroniczną wniosek do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz odebrać korespondencję z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.

W celu skorzystania z komunikacji elektronicznej wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem.

Wydawane w formie elektronicznej zaświadczenia, odpisy oraz informacje są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika centrali Centralnej Informacji.

Wydawane zaświadczenia, odpisy i informacje mają moc dokumentów urzędowych.

Wnioski o wydanie zaświadczenia lub odpisu z rejestru zastawów składa się na formularzach:

 • DW-1  
 • DW-2
 • DW-3
 • DW-4 

  Informacje dodatkowe

W odpowiedzi na złożone wnioski Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji w zależności od danych ujawnionych w rejestrze zastawów oraz wydaje następujące zaświadczenia, informacje i odpisy:

 • DW-1 - wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów:
  - zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca,
  - zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca;
 • DW-2 - wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów:
  - zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego,
  - zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego;
 • DW-3 - wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów:
  - informację o braku w Centrali Rejestru Zastawów sprawy o danej sygnaturze akt,
  - informację o numerze pozycji rejestru zastawów właściwym dla danej sygnatury akt sprawy,
  - informację, że sprawa o danej sygnaturze akt jest w toku, wraz z określeniem daty złożenia wniosku,
  - informację, że pod daną sygnaturą akt sprawy wpisany był zastaw rejestrowy pod danym numerem pozycji rejestru zastawów, wraz z podaniem daty jego wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu;
 • DW-4 wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów.
Odpis z rejestru zastawów może być:
 • aktualny, zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją rejestru,
 • pełny, zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów dokonanych pod daną pozycją rejestru
- przy czym na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy, albo następujące informacje:
 • o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru,
 • o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
 •  skrócony, zawierający aktualne dane dotyczące zastawcy,

Zob. Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu

Opłaty za udostępnienie informacji, zaświadczenia oraz odpisu z Rejestru Zastawów

Wynoszą one:

 • za wydanie zaświadczenia - 20 PLN,
 • za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 PLN,
 • za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 PLN.

Opłaty za wnioski składane do Centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych należy dokonać:

 • w kasie centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,
 • przelewem na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW - dla przelewów zagranicznych).

Ekspozytury Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

Sąd

Adres wydziału

Sąd Rejonowy w Białymstoku

X Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103
Biuro obsługi interesanta  tel. (0-85) 66-56-510

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10
Biuro obsługi klienta  tel. (0-58) 32 13 666

Sekretariat  tel. (0-58) 32 13 665

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
Biuro obsługi klienta
tel. (0-32) 705-22-01,  (0-32) 705-22-02

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
Biuro obsługi interesanta  tel. (0-12) 619-50-13
Sekretariat  tel. (0-12) 619-50-15

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód

w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów


21-040 Świdnik,

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Biuro podawcze  tel. (81) 464-87-82

Sekretariat  tel. (81) 464-87-76, tel. (81) 464-87-77

Kierownik sekretariatu   tel. (81) 464-87-18

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

centrala  (42) 66 46 200
Obsługa interesantów  (42) 66 46 220
kierownik sekretariatu  (42) 66 46 220

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
Kierownik sekretariatu tel. (0-61) 64 73 730
Wydział Rejestru Zastawów

 tel. (0-61) 64 73 722,  (0-61) 64 73 750

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4
Biuro podawcze  tel. (0-17) 71 52 391

Wydział Rejestru Zastawów  tel. (0-17) 71 52 390

Kierownik sekretariatu  tel. (0-17) 71 52 419

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

70-227 Szczecin, ul. Kaszubska 42

Biuro obsługi Interesantów

tel. (0-91) 485-55-49

Sekretariat
tel. (0-91) 485-52-81

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100
Centrala (22) 44 00 300
Obsługa interesantów (22) 44 00 673, (22) 44 00 674
kierownik RZ (22) 44 01 734

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20
Biuro obsługi interesantów
tel. (0-71) 74-89-200

Biuro podawcze

tel. (0-71) 74-89-203

Sekretariat

tel. (0-71) 74-89-230

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika