Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zwany potocznie rejestrem pedofilów) składa się z dwóch oddzielnych baz danych:

 • Rejestru z dostępem ograniczonym;
 • Rejestru publicznego.

Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Podstawą umieszczania danych w Rejestrze jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405). W rozumieniu ustawy przestępczość na tle seksualnym obejmuje przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wymienione w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), zwanej dalej "Kodeksem karnym", z wyłączeniem przestępstw określonych w:

 1. art. 201 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego;
 2. art. 202 § 1 Kodeksu karnego;
 3. art. 202 § 3 Kodeksu karnego polegających na prezentowaniu treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;
 4. art. 202 § 4a Kodeksu karnego;
 5. art. 202 § 4b Kodeksu karnego polegających na przechowywaniu lub posiadaniu treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;
 6. art. 202 § 4c Kodeksu karnego;
 7. art. 204 § 1 i 2 Kodeksu karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.

Rejestr publiczny

Czym jest Rejestr publiczny?

To ogólnodostępna baza danych, w której znajdują się informacje o najgroźniejszych sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Są to przede wszystkim dane osób, które dopuściły się gwałtów na dzieciach i gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.
O tym kto jest w Rejestrze decydują wyłącznie przepisy ustawy i sądy.

Kto ma prawo do uzyskania informacji z Rejestru publicznego?

Rejestr publiczny jest w całości jawny i dostępny w internecie dla każdego.

Jak korzystać z Rejestru publicznego?

Z Rejestru publicznego można korzystać bez konieczności rejestrowania i logowania. 
Dostęp do niego jest bezpłatny.

Wejdź

W Rejestrze publicznym gromadzi się, co do zasady, dane o osobach:

 1. prawomocnie skazanych za popełnienie ww. przestępstw na tle seksualnym,
 2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym,
 3. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym,

- jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popełniły przestępstwona tle seksualnym, będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwona tle seksualnym, jeżeli którekolwiek z tych przestępstw zostało popełnione na szkodę małoletniego.

W Rejestrze publicznym zamieszcza się dane o osobie ujętej w Rejestrze pobierane z Krajowego Rejestru Karnego:

 1. dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania;
 2. oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
 3. datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
 4. datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania;
 5. kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
 6. informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa wyżej;
 7. informację o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-leczniczych, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;
 8. informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania tymczasowego aresztowania, kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym;
 9. informację o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
 10. informację o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
 11. informację o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym;
 12. informację o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;
 13. informację o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
 14. informację o powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
 15. informację o zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego;
a także:
 • numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z rejestru PESEL;
 • wizerunek twarzy osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z Rejestru Dowodów Osobistych;
 • aktualne adresy zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby ujętej w Rejestrze uzyskane z rejestru PESEL;
 • faktyczny adres pobytu osoby ujętej w Rejestrze uzyskany od właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

i w sprawach, osób, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popełniły przestępstwona tle seksualnym, będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwona tle seksualnym, jeżeli którekolwiek z tych przestępstw zostało popełnione na szkodę małoletniego, z wyjątkiem imion rodziców, nazwiska rodowego matki, informacji o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz miejsca zamieszkania, adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz faktycznego adresu pobytu osoby ujętej w Rejestrze, w miejsce których zamieszcza się jedynie nazwę miejscowości, w której osoba ta przebywa.

Rejestr z dostępem ograniczonym

Czym jest Rejestr z dostępem ograniczonym?

To baza danych, w której znajdują się informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Podstawą umieszczania danych jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405).

W Rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzi się, co do zasady, dane o osobach:

 1. prawomocnie skazanych za popełnienie ww. przestępstw na tle seksualnym,
 2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym,
 3. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym,
 4. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich", w sprawach o czyny karalne na tle seksualnym, z wyłączeniem art. 200 § 1 Kodeksu karnego.

Kto ma prawo do uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym?

Każdy ma prawo (art. 12 ww. ustawy) dowiedzieć się, czy jego dane znajdują się w Rejestrze.

Sądy, prokuratury, policja i inne uprawnione służby oraz organy mają dostęp do informacji z Rejestru, gdy prowadzą postępowanie lub wymaga tego ich ustawowe zadanie.

Pracodawcy i organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi, mają obowiązek (art. 21) sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w Rejestrze. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższą niż 1.000 zł (art. 23).

Jak korzystać z Rejestru z dostępem ograniczonym?

Do korzystania z Rejestru wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacja z Rejestru jest bezpłatna.

W Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się następujące dane o osobie ujętej w Rejestrze pobierane z Krajowego Rejestru Karnego:

 1. dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania;
 2. oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
 3. datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
 4. datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania;
 5. kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
 6. informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa wyżej;
 7. informację o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-leczniczych, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;
 8. informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania tymczasowego aresztowania, kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym;
 9. informację o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
 10. informację o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
 11. informację o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym;
 12. informację o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;
 13. informację o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
 14. informację o powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
 15. informację o zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego. 

Zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym dane wymienione wyżej, o osobie ujętej w Rejestrze, obejmują również dane dotyczące spraw innych, niż wskazane na początku przestępstwa na tle seksualnym.

Ponadto w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się:

 1. numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z rejestru PESEL;
 2. wizerunek twarzy osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z Rejestru Dowodów Osobistych;
 3. aktualne adresy zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby ujętej w Rejestrze uzyskane z rejestru PESEL;
 4. faktyczny adres pobytu osoby ujętej w Rejestrze uzyskany od właściwej jednostki organizacyjnej Policji. 

W Rejestrze nie zamieszcza się jednak m.in. danych o osobie, jeżeli sąd tak orzeknie.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 405).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika