Remanent likwidacyjny

Pytanie:

Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonywał działalność obejmującą m.in. prowadzenie wypożyczalni kaset video, prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na to, że ten rodzaj działalności (wypożyczalnia) w pewnym momencie przestał przynosić mu zyski, zrezygnował z jej prowadzenia, przy czym firma nadal prowadziła działalność gospodarczą w innym zakresie. Kasety, ze względu na ich zły stan techniczny wynikający z wielokrotnego użytku, oraz ze względu na to, że filmy, które na nich były wyszły już z mody, nie znalazły nabywców, chociaż przedsiębiorca oferował je do sprzedaży innym firmom. Kasety pozostały u przedsiębiorcy. Po pewnym czasie przedsiębiorca zlikwidował działalność gospodarczą i w tym momencie (w dniu likwidacji) sporządził także protokół likwidacji kaset. Kasety nie zostały fizycznie zlikwidowane ani też przekazane do utylizacji - lokalna firma zajmująca się skupem surowców wtórnych nie zgodziła się na ich odbiór. Tak więc kasety, po ich protokolarnej likwidacji, nadal pozostały w posiadaniu przedsiębiorcy, który nota bene przedsiębiorcą już w tym momencie nie był; uznał on, że nie są już składnikiem majątku jego przedsiębiorstwa i nie wykazał ich w spisie z natury na dzień jego likwidacji. Kasety złożył w swoim garażu i przeleżały się tam przez kilka lat, do czasu aż urząd skarbowy wszczął kontrolę w zakresie podatku dochodowego, obejmującą m.in. ostatni rok działalności przedsiębiorstwa. Urząd skarbowy zarzucił podatnikowi, że skoro nie dokonał fizycznej likwidacji kaset, a tylko sporządzał protokół ich likwidacji, to powinien wykazać je na remanencie likwidacyjnym sporządzanym na potrzeby obliczenia podatku dochodowego. Urząd skarbowy uważa ponadto, że skoro w trakcie prowadzenia wypożyczalni przedsiębiorca nie dokonywał systematycznej przeceny wartości kaset, to powinien wykazać je w spisie z natury wg cen zakupu. Czy urząd ma jakiekolwiek podstawy prawne do formułowania takiego stanowiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady ustalania dochodu z likwidacji działalności gospodarczej uregulowane są w rozdziale 5 „Szczególne zasady ustalania dochodu” ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Likwidacja działalności gospodarczej (za jej datę dla celów podatkowych przyjmuje się datę określoną w zawiadomieniu do urzędu skarbowego) pociąga za sobą obowiązek opłacenia nie tylko zaliczki na podatek dochodowy od dochodu z działalności gospodarczej za ostatni miesiąc jej prowadzenia, ale także zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, który jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Z art. 24 ust. 3 ustawy wynika więc, że w razie likwidacji działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek sporządzić remanent likwidacyjny. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób opodatkowanych według skali podatkowej lub 19-proc. podatkiem liniowym. Nie ciąży on natomiast na przedsiębiorcach rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Remanent likwidacyjny powinien być sporządzony według cen zakupu i powinien uwidaczniać pozostałe na dzień likwidacji towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki oraz rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi. Wartość remanentu według cen zakupu należy uwidocznić w poz. 8 w „Informacji o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym – PIT-5/X”. Wskazany przepis prawa był podstawą przedstawionego przez urząd skarbowy stanowiska w Pana sprawie. Kasety bowiem faktycznie pozostawały w Pana posiadaniu, a więc stanowiły składnik majątku pozostały na dzień likwidacji działalności. Dodatkowo przepisy wyraźnie stanowią, że remanent likwidacyjny powinien być sporządzany wg cen zakupu, stąd stanowisko urzędu skarbowego w tym zakresie jest również prawidłowe.

Dochód z remanentu likwidacyjnego stanowi iloczyn wartości remanentu likwidacyjnego ustalonej według cen zakupu i wskaźnika procentowego wynikającego z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeśli w tym okresie dochód nie wystąpił – w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Podatek od tak ustalonego dochodu oblicza się w wysokości 10%. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, m.in. jeśli nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży.

W podanym przypadku może Pan próbować liczyć jedynie na dobrą wolę organów podatkowych. Protokół likwidacyjny został bowiem sporządzony niezgodnie ze stanem faktycznym - jak sama jego nazwa mówi, powinien on dokumentować faktyczną likwidację kaset (np. przez spalenie).

W przedstawionej sprawie korzystnym rozwiązaniem byłoby sporządzenie przez Pana zamiast protokołu likwidacji kaset – protokół w sprawie obniżenia wartości kaset. W tak sporządzonym dokumencie mógłby Pan określić ilość pozostałych kaset, a także wskazać ich obniżoną wartość. Dodatkowo należałoby zamieścić informacje, że ze względu na wielokrotny użytek, nowe trendy itp. wartość rynkowa kaset jest o wiele niższa niż cena zakupu. Sadzę, że warto tę linię obrony próbować przedstawić przed pracownikami organów skarbowych. Innymi słowy, fakt, że sporządził Pan protokół likwidacyjny kaset dowodzi tego, że kasety w zasadzie nie miały już żadnej wartości użytkowej i faktycznie ich wartość jest znikoma. Być może w wyniku odpowiedniego przedstawienia sprawy pracownikom organów podatkowych będzie mógł Pan sporządzić remanent likwidacyjny z posiadanych na dzień zakończenia działalności kaset w wartości oszacowanej niższej niż cena zakupu. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyniłoby się do ustalenia znacznie niższego dochodu z remanentu likwidacyjnego, a tym samym niższego zryczałtowanego podatku dochodowego.     

Innym rozwiązaniem byłoby przekazanie na cele osobiste.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: