Wiza repatriacyjna

Pytanie:

Czy obywatelka Kazachstanu narodowości polskiej posiadająca kartę pobytu tymczasowego (wydaną ze względu na zawarcie związku małżeńskiego) może starać się o wizę repatriacyjną. Uprzednio tj. do 04.2001 r. przebywała na terenie RP jako stypendystka MEN przez okres 5 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wiza repatriacyjna jest zezwoleniem odpowiedniego organu polskiego uprawniającym do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP. Wydaje się ją cudzoziemcowi narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego, który zamierza przesiedlić się na stałe do Polski. Zezwolenie to udzielane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w którym to okresie nastąpić winno przekroczenie granicy. Od cudzoziemca który przybywa na wskazanych wyżej zasadach wymaga się jedynie posiadania środków niezbędnych do przyjazdu na miejsce osiedlenia. Osobie takiej może być ponadto udzielona pomoc w szczególności na zagospodarowanie i utrzymanie w pierwszym roku pobytu. Wizę repatriacyjną wydają kierownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych właściwi ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W świetle tych rozważań należy stwierdzić, iż w omawianej sytuacji dopuszczalne jest podejmowanie starań o uzyskanie wizy repatriacyjnej. Postępowanie to odbywać się powinno na zasadach i w trybie wyżej wskazanym. Pamiętać ponadto należy, iż cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony może dochodzić zezwolenia na osiedlenie się. Zostanie ono udzielone gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku cudzoziemiec przebywał w RP co najmniej przez 3 lata na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, a ponadto ma zapewnione w RP mieszkanie i utrzymanie a dodatkowo wykaże istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych z Polską. W sprawach zezwolenia na osiedlenie się organem odpowiednim jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce przyszłego osiedlenia się cudzoziemca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: