Zagospodarowanie przestrzenne - protest

Pytanie:

"Czy mimo obowiązywania planu zagospodarowania terenu mogę zwrócić się z wnioskiem do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzez przeprowadzenie rozprawy administracyjnej? Jakie są koszty dla wnioskodawcy przeprowadzenia rozprawy? Jakie są koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli wystąpię z wnioskiem o jego zmianę? "

Odpowiedź prawnika: Zagospodarowanie przestrzenne - protest

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość wniesienia protestu odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 23 wspomnianej ustawy stanowi, iż protest może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu. Inną formą jest zarzut, który może wnieść każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się zarówno wtedy, gdy plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony, jak i w przypadku gdy takiego planu nie ma. Organ administracji sam podejmuje decyzję, czy rozpatrzenie konkretnej sprawy powinno odbyć się w postępowaniu gabinetowym, czy tez podczas rozprawy administracyjnej. Rozprawa administracyjna nie jest tożsama z rozprawą, z jaką mamy do czynienia w postępowaniu cywilnym bądź karnym. Nie jest to postępowanie sądowe. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego stronę obciążają te koszty postępowania, które: 1) wynikły z winy strony, 2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Akt ten stanowi także, iż jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Z powyższego wynika, iż koszty takie określane są każdorazowo przez organ administracji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika