Bony a VAT

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług upraszcza i ujednolica przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Jakie unijne regulacje implementuje nowelizacja?

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), mających na celu implementację:

  1. dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz.Urz. UE L 177 z 01.07.2016, str. 9),
  2. dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7), w zakresie art. 1 tej dyrektywy.

Porady prawne

Dyrektywa 2016/1065 wymaga uproszczenia, modernizacji i ujednolicenia przepisów dotyczących VAT, mających zastosowanie do bonów na towary lub usług emitowanych po 31 grudnia 2018 r. W tym celu, nowelizacja wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz zasady opodatkowania transakcji z użyciem bonów, z uwzględnieniem odmiennego charakteru bonów jednego przeznaczenia i bonów różnego przeznaczenia oraz podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia.

Dyrektywy 2017/2455 wymaga zmniejszenia kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. W tym celu wprowadzono próg w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszący się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Nowelizacja upraszcza, modernizuje i ujednolica przepisy dotyczące VAT stosowane do bonów na towary i usługi. Wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Reguluje kwestie opodatkowania i podstawy opodatkowania w wypadku bonów różnego przeznaczenia.

Ponadto nowelizacja dopuściła podatników nieposiadających siedziby na terytorium Unii Europejskiej, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich, do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

Wprowadzono zasady fakturowania dla tej kategorii usług, w przypadku gdy usługodawcy rozliczają je w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS), zgodnie  przepisami krajowymi.

Podatnicy z siedzibą w Polsce będą więc mogli rozliczać VAT z tytułu usług elektronicznych (telekomunikacyjne, nadawcze) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw UE według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych, jeśli roczna wartość netto tych usług nie przekroczy 42 000 zł (10 000 euro). Podatnicy zarejestrowani w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) będą mogli stosować zasady fakturowania obowiązujące w ustawie o VAT, a nie w państwie członkowskim odbiorcy, a podatnicy niemający siedziby w UE, zarejestrowani w jednym lub kilku państwach członkowskich, będą mogli rozliczać usługi elektroniczne w MOSS.

Kiedy nowelizacja wchodzi w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne