Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Strona 1 z 4

Co to są niedozwolone postanowienia umowne? 

Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, nie chodzi tu o umowy, których przedmiotem są artykuły spożywcze. Konsument to każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zawierająca umowę), nie związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tegoż konsumenta. Kredyt zaciągany przez osobę fizyczną w imieniu spółki handlowej nie jest umową konsumencką, natomiast ta sama osoba biorąca kredyt w swoim imieniu jest już konsumentem.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są takie, które w szczególności:

 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,

 • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 • wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,

 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

 • zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

 • uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

 • uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

 • uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

 • przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,

 • uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,

 • przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,

 • wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

 • przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

 • pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

 • zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego okresu wypowiedzenia,

 • nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

 • nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

 • stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży w tym czasie przeciwnego oświadczenia,

 • przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

 • przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,

 • uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

 • przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

 • wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Zwrot „w szczególności” decyduje o tym, że nie jest to zamknięty katalog możliwych klauzul - jeżeli jakiś zapis, którego nie ma w katalogu wydaje się być sprzeczny z dobrymi obyczajami handlowymi lub rażąco naruszać interesy konsumenta, również może zostać uznany za niedozwolony. Warto jednak wiedzieć, że niejednoznaczne postanowienia umowy interpretuje się na korzyść konsumenta; dlatego zanim konsument złoży w sądzie wniosek o uchylenie takiej klauzuli, warto o tym przypomnieć kontrahentowi. Wytłuszczone wyżej przypadki to najczęstsze przykłady niedozwolonych postanowień umownych stosowanych przez deweloperów, a także przez banki.  

Jak się chronić przed działaniem takiego zapisu?  

Najlepiej zwrócić uwagę przedkładającemu umowę zawierającą taki wzorzec do podpisu (kontrahentowi) po dokładnym zapoznaniu się z projektem umowy, czyli przed jej podpisaniem – wtedy łatwiej będzie zmienić taki zapis, na drodze porozumienia z kontrahentem. Zdarza się, że takie postanowienie umowy konsument zauważy dopiero „w działaniu”, tzn. poczujemy na własnej skórze działanie rażąco wysokiego odstępnego, gdyż w momencie zawierania umowy na to nie zwróciliśmy uwagi, bo wydawało się, że wszystko pójdzie gładko. W takim przypadku również warto ponegocjować, jeśli jednak to nie odniesie skutku – pozostaje droga sądowa. Pozew (w 2 egzemplarzach) należy wówczas złożyć w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie; wystarczy go wysłać listem poleconym. Ważną dla konsumenta informacją jest, że obowiązuje zwolnienie z uiszczania opłaty za wpis sądowy oraz kosztów sądowych, nawet w przypadku, gdy przegra się sprawę i postanowienie nie zostanie uznane za niedozwolone.

Jak powinien wyglądać pozew?

Wzór poniżej: 

Kraków, dn. 22 czerwca 2005 r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ul. Kredytowa 3,

00-056 Warszawa

Powód:     Janusz Zając

                 ul. Słonecznikowa 17,

                 33-514 Sułkowice

Pozwany: Przedsiębiorstwo Obrotu Nieruchomościami „Peszex”

                ul. Zabłocie 19

                30-086 Kraków 

POZEW

o uznanie postanowienia wzorca umowy z niedozwolony

Na podstawie art. 47938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o:

1. uznanie za niedozwolony i zakazanie wykorzystywania następującego postanowienia wzorca umowy stosowanego przez Pozwanego w obrocie z konsumentami:

„§ 6 ust. 3: „Zawarcie przez Zamawiającego umowy zakupu nieruchomości wskazanej przez Pośrednika z pominięciem Pośrednika powoduje skutki wynikające z § 3 niniejszej umowy oraz obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 % wartości ceny zakupu netto nieruchomości, jednak nie mniej niż 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Postanowienia § 3 pkt. 3 stosuje się odpowiednio”.

2. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu wg norm prawem przepisanych 

Uzasadnienie 

Pozwany - Przedsiębiorstwo Obrotu Nieruchomościami „Peszex” w Krakowie - prowadzi działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamieszczone przez Pozwanego w ww. wzorcu umowy postanowienie stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., gdyż kształtuje prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. § 6 pkt 1 umowy przewiduje obowiązek zapłaty zasadniczego wynagrodzenia po stronie zamawiającego (3 % wartości nieruchomości - § 3 umowy) oraz kary w przypadku zawarcia przez zamawiającego umowy zakupu nieruchomości wskazanej przez pośrednika z pominięciem tegoż pośrednika w wysokości 3 % wartości nieruchomości, jednak nie mniej niż 15 000 złotych.

<>

 

Komentarze: Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

 • klauzuleniedozwol 2011-09-17 18:26:04

  Wyszukiwarka klauzul niedozwolonych

  Konsumenci, którzy podpisują umowy z deweloperami mogą bezpłatnie sprawdzić te umowy, czy nie zawierają klauzul niedozwolonych w darmowej wyszukiwarce klauzul http://klauzuleniedozwolone.pl


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane