Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 9866/12 28.11.2013 Handel elektroniczny "Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie twojezabawki.com nie zawierają błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń"
XVII AmC 7192/12 28.11.2013 Handel elektroniczny "Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego"
XVII AmC 1375/13 27.11.2013 Handel elektroniczny "W przypadku zaginięcia przesyłki galanteriaosobista.pl składa reklamację u przewoźnika. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał płatności przelewem na konto, zwrot wpłaconej kwoty zostanie zrealizowany po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika i przyznaniu przez niego wypłaty odszkodowania za zagubioną przesyłkę"
XVII AmC 5549/12 27.11.2013 Turystyka "Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów wynikające z niezależnych od niego okoliczności (np. utrudnienia w ruchu drogowym, kontrole celne, warunki pogodowe)"
XVII AmC 8842/12 27.11.2013 Nieruchomości "Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin, pełnomocnicy lub firmy należące do tej osoby"
XVII AmC 1089/11 27.11.2013 Usługi bankowe "Opłata za administrowanie zaległościami w spłacie Zadłużenia - 40 zł"
XVII AmC 1089/11 27.11.2013 Usługi bankowe "Opłata za wysłanie monitu listownego - 20 zł"
XVII AmC 11277/12 26.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W ciągu 7 dni od bezskutecznego upływu takiego ostatecznego terminu Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, zatrzymując zaliczkę uiszczoną przez Kupującego tytułem kary umownej za niewykonywanie umowy"
XVII AmC 11281/12 26.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym"
XVII AmC 2573/11 26.11.2013 Usługi finansowe "Wezwanie do wykupienia weksla i wszczęcie procedury dochodzenia praw z weksla (wezwanie sądowe):10% dochodzonej kwoty, nie mniej niż 25 zł"
XVII AmC 1859/12 26.11.2013 Handel elektroniczny "Zespół sklepu papierA4.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość..."
XVII AmC 5618/12 26.11.2013 Handel elektroniczny "Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego sprzętu. W przypadku braku takiego protokołu nie będziemy mogli rozpatrzyć reklamacji"
XVII AmC 4267/12 18.11.2013 Inne usługi "Operator może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz?"
XVII AmC 4268/12 18.11.2013 Inne usługi "Operator ma prawo odrzucić prośbę o rejestrację użytkownika lub usunąć konto użytkownika zarejestrowanego bez podania przyczyny"
XVII AmC 4270/12 18.11.2013 Inne usługi "Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot, odmowę przyjęcia czy też uszkodzenia (...) szczególności jeśli: (...) waga faktyczna lub objętościowa była niezgodna z zadeklarowaną"
XVII AmC 13585/12 18.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa"
VI ACa 1519/12 14.11.2013 Turystyka "Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 - w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane"
XVII AmC 9290/12 14.11.2013 Handel elektroniczny "W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu - reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar"
XVII AmC 5597/12 14.11.2013 Handel elektroniczny "W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera)"
XVII AmC 5597/12 14.11.2013 Handel elektroniczny "Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym GalanteriaOsobista.PL strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy GalanteriaOsobista.PL"
XVII AmC 501/12 14.11.2013 Handel elektroniczny "Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
XVII AmC 357/11 14.11.2013 Nieruchomości "Cena lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz miejsca postojowego nie obejmuje podatku VAT, który będzie doliczony według obowiązujących przepisów, a także nie uwzględnia wpływu ratalnej zapłaty za lokal mieszkalny wraz z komórką lokatorską oraz miejsce postojowe, o których mowa w ust. 1"
XVII AmC 357/11 14.11.2013 Nieruchomości "Strony ustalają, że indywidualne ustalenia stron zawarte w umowie są jednoznaczne i zrozumiałe dla strony kupującej oraz, że propozycje strony sprzedającej zostały przyjęte bez uwag bądź zmienione w trybie negocjacji przez strony"
XVII AmC 10740/12 7.11.2013 Inne usługi "Opłata administracyjna za szkodę rozliczoną w ciężar polisy Auto Casco wynajmującego auta 2.000 zł"
XVII AmC 9050/12 7.11.2013 Inne usługi "Zamawiający zobowiązuje się do kontaktowania z nabywcą bądź potencjalnym nabywcą Nieruchomości przedstawionym przez Agencję wyłącznie za pośrednictwem Agencji do chwili zawarcia umowy kupna - sprzedaży Nieruchomości. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Zamawiający zapłaci Agencji karę umowną w wysokości kwoty prowizji określonej w § 5"
XVII AmC 5430/12 7.11.2013 Inne usługi "Firma Radex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak: - wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie, - wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, - zastosowanie się do żądań policji, - śmierć lub wypadek na drodze, - akty wandalizmu i terroru, - zamknięcie drogi, objazdy, - wyjątkowe natężenie ruchu, - inne okoliczności niezależne od przewoźnika"
XVII AmC 5315/12 7.11.2013 Turystyka "Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane"
XVII AmC 8407/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe warunki "Korzystania z serwisu" wraz z "Warunkami dostawy" "
XVII AmC 8624/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "(...) Przesyłkę należy otworzyć w obecności doręczyciela i sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli towar ma jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, należy sporządzić protokół szkód, tylko na podstawie takiego protokołu możliwa jest wymiana towaru na nowy. (...) Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"
XVII AmC 5416/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki podając przy tym imię, nazwisko, nick, telefon kontaktowy. Reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania przewoźnika (...)"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Teraz już nie muszę szukać w internecie zbioru 1000 porad z 1000 różnych przypadków. Otrzymałem pisemną poradę dużo szybciej niż oczekiwałem, wszystko napisane zrozumiałym językiem. Jak najbardziej polecam
 • Jerzy

  ocena usługi:

 • Monika Szulim

  ocena usługi:

  Bardzo szczegółowe rozpisane możliwości, przystępna cena i czas oczekiwania, bez wychodzenia z domu, SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
 • malgorzata

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa,jestem bardzo zadowolona,polecam
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinia wykonana rzetelnie, w terminie i za przystępną cenę. Uzyskałam zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania. Zachęcam do korzystania z usług e-prawnik.pl
 • Karolina

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi pomocy prawnej. Dziękuję
 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję - profesjonalna opina z powołaniem się na przepisy Dostałam również wskazanie innej możliwości rozstrzygnięcia sporu. Mój problem został b.szczególowo i precyzyjnie wyjaśniony. POLECAM
 • Krzempek. J.

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo! Pełen profesjonalizm! Polecam w 100%!
 • Rafał

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z porady. Dziękuję
 • Marcin L.

  ocena usługi:

  Wszystko poszło sprawnie i profesjonalnie, polecam jak najbardziej!
 • Laskowski Piotr

  ocena usługi:

  Polecam!!!
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Usługa została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami, na konkretny problem dostałam konkretne wyjaśnienie z powołaniem się na zapisy prawne. Jestem zadowolona i polecam współpracę z Prawnikami. Dziękuję za pomoc.
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Dziękuję, bardzo profesjonalna i satysfakcjonująca opinia, która mnie bardzo uspokoiła. Polecam!
 • Marcin

  ocena usługi:

  Jestem pozytywnie zaskoczony odpowiedzią na moje pytanie. Dostałem jasne i klarowne wyjaśnienie przepisów. Bardzo przystępna zaproponowana cena. Podchodziłem sceptycznie do tego portalu. Serdecznie wszystkim (szczególnie tym, którzy się wahają) Polecam. Napewno wykorzystam ten portal jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z opinii. Dziękuję
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Szybki kontakt.Precyzyjna odpowiedż .Pełne zadowolenie z usługi.Cena do przyjęcia,nie odbiega od opłat za poradę w innych kancelariach .Polecam!!!!
 • Małgorzata Felich

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane