Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1318/13 22.10.2013 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
XVII AmC 666/13 22.10.2013 Inne usługi "Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. (...) nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików"
XVII AmC 668/13 22.10.2013 Inne usługi "Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po jego stronie"
XVII AmC 669/13 22.10.2013 Inne usługi "Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu"
XVII AmC 7599/12 22.10.2013 Inne usługi "Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (...) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Eurokurier-oryginał"
XVII AmC 9017/12 18.10.2013 Nieruchomości "W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w par. 6 niniejszej umowy"
XVII AmC 9015/12 18.10.2013 Nieruchomości "Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy"
XVII AmC 12973/12 18.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3%, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa"
XVII AmC 9141/12 18.10.2013 Handel elektroniczny "W przypadku zalegania z płatnością co najmniej trzech rat Sprzedający zastrzega sobie prawo do monitorowania płatności w miejscu zamieszkania Kupującego nie częściej aniżeli raz na 14 dni. Strony zgodnie postanawiają, że koszty monitu bezpośrednio nie mogą przekraczać 300 zł za jedną wizytę u Kupującego"
XVII AmC 10231/12 17.10.2013 Inne usługi "Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych konta użytkownika jak i za dane korespondencyjne"
XVII AmC 10233/12 17.10.2013 Inne usługi "Portal zastrzega prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy lub modernizacji aplikacji"
XVII AmC 3551/12 17.10.2013 Sprzedaż konsumencka "W razie chęci zwrotu towaru bez podawania przyczyn proszę zwrócić uwagę na to, żeby produkt był oryginalnie zapakowany i nie nosił znamion otwarcia, używania"
XVII AmC 3850/12 17.10.2013 Handel elektroniczny "Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy"
XVII AmC 3851/12 17.10.2013 Handel elektroniczny "Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce"
XVII AmC 12932/12 17.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mający wpływ na cenę pojazdu"
XVII AmC 12932/12 17.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa"
XVII AmC 11957/12 17.10.2013 Inne usługi "Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego zgodnie z § 7 poniżej jako dzień wydania samochodu, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy za zapłatą kwoty odstępnego w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki"
XVII AmC 11958/12 17.10.2013 Inne usługi "Sprzedawca może odmówić wykonania niniejszej umowy, jeżeli Kupujący nie wpłaci całej kwoty zaliczki w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odmowa wykonania niniejszej umowy przez Sprzedawcę z tego powodu nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia woli Kupującemu"
XVII AmC 11959/12 17.10.2013 Inne usługi "Zmiana ceny wywołana takimi przyczynami nie wymaga zmiany niniejszej umowy i może zostać wprowadzona jednostronnie przez Sprzedawcę"
XVII AmC 11960/12 17.10.2013 Inne usługi "Cena samochodu może ulce zmianie pomiędzy dniem zawarcia niniejszej umowy a dniem wystawienia faktury ostatecznej w przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków finansowych wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów, wprowadzenia nowych podatków i opłat, lub obowiązkowych zmian technicznych w nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodach"
XVII AmC 11961/12 17.10.2013 Inne usługi "Jeżeli Sprzedawca odstąpi od niniejszej umowy z powodu opóźnienia z odbiorem samochodu przez Kupującego, Kupujący będzie także zobowiązany do zapłaty kary umownej za nieodebranie samochodu w terminie w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej zgodnie z treścią § 3 powyżej na dzień planowanego wydania samochodu"
XVII AmC 8211/12 17.10.2013 Handel elektroniczny "przesyłka nie została dostarczona do adresata. (...) nie ponosimy odpowiedzialności za nierzetelną pracę kurierów i listonoszy"
XVII AmC 3509/12 17.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"
XVII AmC 4444/12 17.10.2013 Inne usługi "Drukarnia DGE nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie"
XVII AmC 4446/12 17.10.2013 Inne usługi "Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę"
XVII AmC 1765/11 17.10.2013 Usługi finansowe "Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"
XVII AmC 1765/11 17.10.2013 Usługi finansowe "Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)."
XVII AmC 1765/11 17.10.2013 Usługi finansowe "Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)"
XVII AmC 1765/11 17.10.2013 Usługi finansowe "Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania"
XVII AmC 1765/11 17.10.2013 Usługi finansowe "Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 35 PLN"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Teraz już nie muszę szukać w internecie zbioru 1000 porad z 1000 różnych przypadków. Otrzymałem pisemną poradę dużo szybciej niż oczekiwałem, wszystko napisane zrozumiałym językiem. Jak najbardziej polecam
 • Jerzy

  ocena usługi:

 • Monika Szulim

  ocena usługi:

  Bardzo szczegółowe rozpisane możliwości, przystępna cena i czas oczekiwania, bez wychodzenia z domu, SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
 • malgorzata

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa,jestem bardzo zadowolona,polecam
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinia wykonana rzetelnie, w terminie i za przystępną cenę. Uzyskałam zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania. Zachęcam do korzystania z usług e-prawnik.pl
 • Karolina

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi pomocy prawnej. Dziękuję
 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję - profesjonalna opina z powołaniem się na przepisy Dostałam również wskazanie innej możliwości rozstrzygnięcia sporu. Mój problem został b.szczególowo i precyzyjnie wyjaśniony. POLECAM
 • Krzempek. J.

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo! Pełen profesjonalizm! Polecam w 100%!
 • Rafał

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z porady. Dziękuję
 • Marcin L.

  ocena usługi:

  Wszystko poszło sprawnie i profesjonalnie, polecam jak najbardziej!
 • Laskowski Piotr

  ocena usługi:

  Polecam!!!
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Usługa została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami, na konkretny problem dostałam konkretne wyjaśnienie z powołaniem się na zapisy prawne. Jestem zadowolona i polecam współpracę z Prawnikami. Dziękuję za pomoc.
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Dziękuję, bardzo profesjonalna i satysfakcjonująca opinia, która mnie bardzo uspokoiła. Polecam!
 • Marcin

  ocena usługi:

  Jestem pozytywnie zaskoczony odpowiedzią na moje pytanie. Dostałem jasne i klarowne wyjaśnienie przepisów. Bardzo przystępna zaproponowana cena. Podchodziłem sceptycznie do tego portalu. Serdecznie wszystkim (szczególnie tym, którzy się wahają) Polecam. Napewno wykorzystam ten portal jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z opinii. Dziękuję
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Szybki kontakt.Precyzyjna odpowiedż .Pełne zadowolenie z usługi.Cena do przyjęcia,nie odbiega od opłat za poradę w innych kancelariach .Polecam!!!!
 • Małgorzata Felich

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane