Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Kto jest podmiotem obowiązku podatkowego od gier i zakładów?

Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie loterii promocyjnych, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczą w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe oraz loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, jaki podatek uiścimy, jeśli mamy szczęście i wygramy w jednej z polskich naziemnych firm bukmacherskich. Wtedy nasza wygrana jest opodatkowana stawką 10 proc. Jeśli postawimy więc np. 1000 zł na zwycięstwo drużyny A po stawce 3.0, to w przypadku gdy mamy szczęście i wygramy, nie otrzymamy 3000 zł, ale tylko 2700 zł. Pamiętać należy, że również zarabiający przez internet i wygrywający w nich pieniądze mają obowiązki wpłacania zaliczek i składania deklaracji podatkowych.

Jakie rodzaje gier są opodatkowane?

Opodatkowaniu podatkiem od gier i zakładów wzajemnych podlegają następujące rodzaje gier:

 • gry losowe, które są grami o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

 • gry liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek,

 • loterie pieniężne, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,

 • wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterie oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,

 • gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,

 • loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe,

 • gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, wynik zaś gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego,

 • gry w karty: black jack, poker, baccarat,

 • gry w kości,

 • gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek,

 • gra bingo fantowe, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

Opodatkowaniu podatkiem od gier i zakładów wzajemnych podlegają również zakłady wzajemne i gry na automatach. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu:

 • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory,

 • zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

 1. w loteriach i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,

 2. w grach liczbowych - suma wpłaconych stawek,

 3. w wideoloteriach - kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną w pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,

 4. w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę,

 5. w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry,

 6. w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem gry określonej w pkt 8 - kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony,

 7. w grach na automatach - kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

 8. w pokerze, w którym uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę - suma wpływów kasyna z tego tytułu,

 9. w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek.

W jaki sposób należy uiszczać podatek?

Otóż podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier, są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Jednakże podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania. Co ważne nie jest potrzebna odrębna decyzja Urzędu Skarbowego, gdyż podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne.

Jeśli natomiast wygramy nie musimy wypełniać żadnych formularzy, wpłacać zaliczek na podatek ani wysyłać deklaracji do urzędu skarbowego. Podatek jest bowiem potrącany przy wypłacie wygranej. W punkcie bukmacherskim możemy poprosić o wydanie imiennego zaświadczenia o wygranej. Zaświadczenie takie można przedstawić jako dowód dla urzędu skarbowego. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Firma bukmacherska prowadzi ewidencję zaświadczeń oraz przechowuje odpisy wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

Co stanowi podstawę do obliczenia zobowiązania podatkowego?

Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji. Jednakże należy pamiętać, że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może określić zobowiązanie podatkowe w innej wysokości. Jeżeli podmiot prowadzi lub urządza loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji, jest obowiązany do przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry, określonego w zezwoleniu.

Ile wynoszą stawki podatku od gier i zakładów wzajemnych?

Stawka podatku od gier wynosi dla:

 • loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych -10%;

 • loterii pieniężnej i gry telebingo - 15%;

 • gier liczbowych - 20%;

 • gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach gier na automatach oraz dla wideoloterii - 45%.

Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 2%.

Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej równowartość:

 • za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - 100 euro,

 • za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. - 125 euro

- miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku.

Co to są dopłaty do gier?

W grach liczbowych, loteriach pieniężnych, wideoloteriach i grach telebingo stanowiących monopol państwa ustanawia się dopłaty w wysokości:

 1. 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w grach liczbowych,

 2. 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w wideoloteriach, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

Obowiązek pobierania i przekazywania dopłat z tytułu prowadzenia wideoloterii powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie.

Z dopłat tych tworzy się:

 • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który jest państwowym funduszem celowym. Przychodem Funduszu jest 80 % wpływów z dopłat do gier. Wydatki Funduszu są przeznaczone na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

 • Fundusz Promocji Kultury, który jest państwowym funduszem celowym. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów z dopłat do gier. Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane wyłącznie na promowanie lub wspieranie:

 1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;

 2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,

 3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,

 4. młodych twórców i artystów,

 5. działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych,

 6. zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 7. realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej,

 8. spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 7.

Obstawiam regularnie w Internecie mecze piłkarskie. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Problemy pojawiają się, gdy zamierzamy wziąć udział w zakładach bukmacherskich w Internecie. Zakłady takie przyjmują zwłaszcza firmy zagraniczne. Niektóre z nich oferują graczom konto w jednym z polskich banków, na które wpłaca się swoje pieniądze i z którego są wypłacane wygrane. Firmy zagraniczne nie potrzebują zezwolenia ministra finansów, aby prowadzić swoje zakłady, bo nie działają w Polsce. Jednak ustawa Kodeks karny skarbowy uznaje za przestępstwo skarbowe uczestnictwo w zagranicznych zakładach wzajemnych na terytorium Polski. Firmy bukmacherskie starają się rozwiać tego typu obawy, zastrzegając w regulaminach, że w przypadku wątpliwości przyjmuje się, że zakład został zawarty za granicą i podlega ocenie tamtego prawa.

Jak opodatkowane są wygrane uzyskane na terytorium Polski, a jak za granicą?

Otóż zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące różnych wygranych w grach i zakładach wzajemnych, dotyczą dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Polski, od podmiotów posiadających stosowne zezwolenie na prowadzenie gier i zakładów wzajemnych. Przykładowo od jednorazowych wartości wygranych w polskim LOTTO powyżej kwoty wolnej od opodatkowania pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej kwoty (art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a podatek ten potrącany jest automatycznie przy wypłacie wygranej.

W przypadku zaś wygranych otrzymywanych od zagranicznej firmy bukmacherskiej są to dochody uzyskane za granicą (pomimo faktu, że osoba je otrzymująca ma miejsce zamieszkania w Polsce), a tym samym nie są one objęte ani zwolnieniem podatkowym ani zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. wygranej, który to podatek ma zastosowanie do innych wygranych, nieobjętych zakresem zwolnienia określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu tego rodzaju wygranych podlega więc opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej.

Podstawa prawna:


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika