Udrażnianie rowu melioracyjnego

Pytanie:

W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy dbanie o jego drożność. Czy słusznym jest aby Referat Komunalny z mojej dzielnicy nakazywał mi pod groźbą przymusu udrażnianie go skoro teren na którym znajduje się rów nie należy do mnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rów melioracyjny leżący wzdłuż ulicy (drogi), jest obiektem inżynierskim, w związku z czym, na podstawie definicji ustawowej z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r .(Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz.838), należy on do drogi lub pasa drogowego (art. 4 pkt 1 i 2 powoływanej ustawy). Jeżeli jest to droga gminna, obowiązek jej utrzymania spoczywa na zarządcy, którym jest zarząd gminy (art. 19 ust.2 pkt 4 powoływanej ustawy). Należy tu zauważyć, że zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych a zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Do obowiązków zarządcy dróg należy m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4), koordynacja robót w pasie drogowym (art. 20 pkt 7), prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą (art. 20 pkt 17 powoływanej ustawy). Dlatego też, należy stwierdzić, że obowiązek udrażniania rowu melioracyjnego, należy do zadań zarządcy drogi, którym w przypadku drogi gminnej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Krystian Hytroś

15.3.2015 17:58:53

Re: Udrażnianie rowu melioracyjnego

Na kim spoczywa obowiązek udrażniania rowu melioracyjnego jak i naprawa dreny. Do właściciela posesji bądź nieruchomości rolnej czy do Urzędu Gminy ?

drogowiec

19.10.2009 11:35:31

Re: Udrażnianie rowu melioracyjnego

Art.39 ust.1 p.9 u. o drogach publicznych zabrania odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi. Rowy drogowe nie są urządzeniami melioracyjnymi!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: