Dane na stronie internetowej firmy

Pytanie:

"Jakie dane oprócz wymaganego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinny zostać upublicznione na stronie internetowej firmy świadczącej usługi drogą elektroniczną?"

Odpowiedź prawnika: Dane na stronie internetowej firmy

Faktycznie w pierwszej kolejności, przedsiębiorca powinien spełniać wymogi ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jej artykułem 21 jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

  • firmy przedsiębiorcy;  
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 
    siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Pozostałe wymagania określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z jej artykułem 5 usługodawca ma obowiązek podać, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe. Te informacje podstawowe to:

  • adresy elektroniczne,
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.

Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, ma także obowiązek podać również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia (np. sprzedaż w sklepie internetowym broni).

Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:

1) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres (np. w przypadku pośrednika nieruchomościami, gdy ten wykonuje swoje usługi także w drodze zamówień drogą e-mailową, wskazanie osó, które dla tego pośrednika pracują, są umocowane do dokonywania czynności w jego imieniu),
2) samorząd zawodowy, do którego należy (np. w przypadku architekta oferującego swe usługi przez internet wskazanie samorządu architektów, konkretnej rady okręgowej, czy tym podobnej),
3) tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany,
4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr (znowu przykład pośrednika nieruchomościami – wskazanie numeru pod którym jest wpisany w rejestrze pośredników oraz numer licencji),
5) informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Poza tym usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika