Dobra osobiste

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec Londynu jest codziennie na ulicy rejestrowany przeciętnie 300 razy, to zjawisko to zaczyna przybierać na znaczeniu również w naszym kraju.

Prywatny monitoring a miejsce publiczne

Coraz częściej pojawia się zwłaszcza zagadnienie "prywatnego monitoringu" zainstalowanego przez osoby fizyczne, a rejestrującego nie tylko teren własnej posesji, lecz również miejsca publiczne. Rodzi to w praktyce szereg wątpliwości, tak na gruncie prawa prywatnego jak i karnego. Zasadniczym problemem jest brak kompleksowej regulacji w polskim prawie. Ustawy zaś, fragmentarycznie odnoszą się do kwestii związanych z monitoringiem, co utrudnia jednoznaczną ocenę tego zjawiska.

Naruszenie danych osobowych?

Pierwszą kwestią wartą poruszenia jest problem z ustaleniem, kiedy informacje z kamer stanowią dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochornie danych osobowych. Na konieczność brania tych okoliczności pod uwagę wskazuje art. 6 tejże ustawy, definiujący czym są dane osobowe:

Art.6.

1.W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przyjmuje się, że osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Konsekwencje uznania danych zarejestrowanych przez kamery "prywatnego monitoringu" za dane osobowe skutkują koniecznością uwzględnienia szeregu wymogów wyrażonych w ustawie o ochronie danych osobowych odnoszących się choćby do wymaganej zgody osoby, której dane dotyczą (osób zarejestwowanych na monitoringu) czy też obowiązków administratora i zasad przetwarzania owych danych.

Należy również zauważyć, że ustawa w ogóle nie ma zastosowania do osób fizycznych w zakresie, w jakim przetwarzają dane wyłącznie w celach „osobistych lub domowych”. To oznacza, że w domu lub bliskim otoczeniu możemy instalować kamery bez żadnej kontroli, jednak z uwzględnieniem celu takiego monitoringu. Stanowi o tym artykuł 3a ustawy o danych osobowych:

Art 3a.

1.Ustawy nie stosuje się do:

1) osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych,

Zdaje się, że inaczej należałoby oceniać monitoring rejestrujący miejsce publiczne, a zainstalowany np. w oknie prywatnego domu. Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych, która nie legalizuje przetwarzania danych osobowych nawet, jeśli pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł, "prywatny monitoring" należałoby uznać za wysoce kontrowersyjny.

Nagrywanie osób fizycznych wiąże się również z regulacjami wizerunku jako dobra osobistego przewidzianego w prawie cywilnym. Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego stanowi bowiem:

Art.23.

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

W doktrynie wskazuje się przy tym: „Otwarty katalog dóbr osobistych pozwala na włączenie w ich zakres dóbr, które spełniają wszystkie wymagania odnoszące się do pojęcia dobra osobistego wg. obowiązującego prawa, a które związane są ze sferą życia prywatnego(ze sferą intymności). Ochrona w tym zakresie może odnosić się do wypadków ujawniania faktów z życia osobistego i rodzinnego, nadużywania uzyskanych informacji, podsłuchiwania rozmów telefonicznych, podstępnego nagrywania wypowiedzi na taśmę magnetofonową, fotografowania (filmowania) scen z życia osobistego i rodzinnego, itd.”1

W świetle powyższych opinii wydaje się, że jeśli kamera miałaby rejestrować wyłącznie miejsce publiczne, nie będąc przy tym „utajniona”, w jakikolwiek sposób zakamuflowana, to takie nagrania nie byłby materiałem zdobytym „podstępnie", a więc przez wprowadzenie osoby zainteresowanej w błąd (gdy okoliczności np. miejsce, pozwalają jej sądzić, że nie jest ona rejestrowana). Należy jednak pamiętać, że monitorowanie przestrzeni publicznej może naruszać prawo do wizerunku, które w polskim prawie jest szczególnie silnie chronione, tak przez wskazane wyżej ogólne przepisy kodeksu cywilnego jak też prawo autorskie.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi:

Art.81.

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

W świetle tych przepisów należy stwierdzić, że publikowanie, czy jakakolwiek inna forma rozpowszechniania czyjegoś wizerunku, zarejestrowana np. na zdjęciu czy filmie, gdy osoba ta jest istotną częścią danego obrazu, nie zaś jego szczegółem (np. w większej grupie ludzi) może być kwalifikowane jako naruszenie prawa do wizerunku.

Odpowiedzialność karna za korzystanie z prywatnych nagrań?

Na koniec warto rozpatrzyć kwestię ewentualnej odpowiedzialności karnej za zastosowanie owego "prywatnego monitoringu" na gruncie art. 267 Kodeksu Karnego, który stanowi:

Art.267. §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.

§3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.

§4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Intepretacja przesłanek art. 267 KK w analizowanym kontekście monitoringu instalowanego przez osobę fizyczną nie jest zadaniem łatwym. Wydaje się jednak, że jawny i widoczny monitoring, rejestrujący miejsce publiczne nie realizuje znamion art. 267 KK. Należy przytoczyć fragment komentarza do Kodeksu Karnego: „Przez urządzenie wizualne należy rozumieć wszelkie urządzenia umożliwiające odbiór lub rejestrację obrazu w warunkach uniemożliwiających dokonywanie takich czynności przez osoby postronne. Charakter taki wykazują wszelkie kamery, które ze względu na posiadane cechy fizyczne lub sposób instalacji są trudne do wykrycia przez osobę, której zachowania są rejestrowane. Nie ma charakteru urządzenia wizualnego w rozumieniu art. 267 aparat fotograficzny lub kamera wideo, chyba że została zainstalowana w taki sposób, który obiektywnie uniemożliwia osobie uprawnionej uniknięcie obserwacji lub rejestracji obrazu.”2

Co do zasady, art. 267 KK chroni informacje dyskrecjonalne, do której uprawnione są wyłącznie określone osoby, a nie informacje w ogólności. Przesłanki stosowania urządzeń wizualnych rozwija J. Kędzierski w swym artykule, choć na gruncie innego stanu faktycznego: „Zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym tylko wtedy wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 267 § 2 k.k., jeżeli służy uzyskaniu informacji, do której sprawca nie był uprawniony. Informacja to skonkretyzowana porcja wiedzy, zespół danych, który ma autora i odbiorcę. Sprawca czynu określonego w art. 267 § 2 k.k. nie jest adresatem informacji i dlatego chce ją pozyskać za pośrednictwem zainstalowanych urządzeń. Inaczej jest w przypadku video voyeurismu. Celem działania sprawcy nie jest pozyskanie informacji dla niego nieprzeznaczonej. On chce widzieć prywatne lub intymne życie ofiary swoich działań, podejmowanych niekiedy w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych. Oglądanie to jest celem samym w sobie, co powoduje, że video voyeurism nie ma nic wspólnego z zamierzonym pozyskiwaniem niedostępnych informacji.”3

Wydaje się, że czynność polegająca na nagrywaniu osób znajdujących się w miejscu publicznym przy pomocy widocznego monitoringu raczej nie może być traktowana jako zbieranie informacji, do których nie jest się uprawnionym w rozumieniu KK. Trudno bowiem uznać obecność jakiejś osoby w miejscu publicznym za informacje, do której nie jest się uprawnionym. Jest to jednak zagadnienie wysoce kontrowersyjne i trudne do jednoznacznej opinii, stąd należy oczekiwać szerszych wypowiedzi doktryny i orzecznictwa na ten temat.

Reasumując, ten krótki przegląd problemów prawnych mogących wystąpić przy zastosowaniu "prywatnego monitoringu" stanowi o słabości polskiego prawa w tej materii czego nie można uznać za stan zadowalający. Szczątkowość regulacji i praktyczne problemy w stosowaniu istniejących przepisów, przy tak dynamicznie rozwijającym się zjawisku budzi uzasadnione obawy obywateli, którzy z róznych powodów chcą zainstalować taki monitoring. Niejednokrotnie ich motywy powinny znaleść uznanie w oczach ustawodawcy, np. mieszkańcy osiedla własnym sumptem instalują monitoring szczególnie niebezpiecznych obszarów. Nieuzasadanionym jest pozostawianie takich inicjatyw, jak i całego zagadnienia bez należytej regulacji.

1 J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s.38-39

2 Komentarz do art.267 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277

3 Kędzierski Jacek Palestra.2010.9-10.51 Ochrona prywatności i intymności w polskim prawie karnym - de lege ferenda.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (46)

AnnaTcz

17.7.2018 13:34:23

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Założyłam kamerke nad moimi drzwiami wejsciowymi w domku dwurodzinnym na częsci wspólnej nieruchomosci.Moja sąsiadka czuje sie inwigilowana, chociaz kamerka skierowana jest w strone drzwi i nakazuje ja sciagnąć,bo nie wyraziła zgody. Czy na pewno muszę ją zdemontować?

anna

30.6.2018 18:38:20

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

moim problem jest ze sąsiad bez niczyjej zgody pozakładał kamery dookoła domu a kamery sięgają na moją posesje ja nie mam możliwości w spokoju wyjść na podwórko bo czuje się jakbym była w programie wielki bart co ma zrobić i do kogo się zwrócić o pomoc skoro policja mówi ze może zakładać kamery gdzie chce jak chce.

Zbigniew

29.9.2017 9:20:1

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam, czy coś się zmieniło w przepisach od czasu publikacji tego artykułu?

Damian

3.1.2017 9:13:52

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam. Ja mam problem z sąsiadem który w ramach zemsty zamontował w swoim mieszkaniu taki sprzęt do nagrywania i podgladania, gdzie nagrywa mnie i moją małżonkę w sytuacjach intymnych. Nagrania pokazuje innym ludziom. Śmieją się z nas, wytykają palcami. Chory psychicznie z niego człowiek. Byłem na policji ale oni chcą dowodów. Nie wiem jak to przerwać. Meczy mnie to i jestem skrajnie tą sytuacją zmeczony. Moja prywatność, intymność i poszanowanie godności ludzkiej zostało naruszone.

Kasai

29.9.2016 9:47:12

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Trudno żyć jeżeli ma się obok siebie sąsiada "DEBILA", który zamiast rozmowy z sąsiadem prowokuje kłótnie i tzw. "szczucie" na zasadzie ja wam pokaże, wy mnie popamiętacie, co? Nowy samochód? Już ja ci itp. itd. Co nowy krzak w ogrodzie? No już ty mnie popamiętasz!! No i jest atrapa kamery skierowana wprost na twoje podwórko i debil się cieszy i zaciera ręce że znów ci dokopał. Uspokój się. Nie dawaj satysfakcji czubkowi. Czas działa kojąco i można się przyzwyczaić. Mądre przysłowie mówi " kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada" Cierpliwości. Pozdrawiam wszystkich umęczonych durnym "SĄSIADEM" .

aidiajbcchbc

21.8.2016 16:23:25

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

"jan 2016-07-19 21:42:17 Re: Prywatny monitoring w prawie polskim w kamienicy prywatnej w lodzi zamontowano na korytarzach wewnatrz monitoring bez zgody lokatorow . Czy to legalne ? czy trzeba miec jakies pozwolenie?" Po pierwsze po co to zrobiono? Czy aby szpiegować mieszkańców, czy aby dbać o porządek na korytarzu, aby nie dochodziło do kradzieży, przeciw włamywaczom itd.? Kwestia legalności też jest ważna. Proszę zapytać radcę prawnego.

jan

19.7.2016 21:42:17

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

w kamienicy prywatnej w lodzi zamontowano na korytarzach wewnatrz monitoring bez zgody lokatorow . Czy to legalne ? czy trzeba miec jakies pozwolenie?

Zagubiona

7.6.2016 20:46:42

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

prosze bardzo o pomoc i informacje. Sasiad z budynku socjalnego zalozyl sobie kamere na balkonie( podobno zeby mu auta nie uszkodzili) ale jej zasieg to caly teren publiczny,chodnik,ulica,i ..moj budynek mieszkalny( komunalny) szczegolnie moje okna do pokoju dzieci i mojej sypialni. Poniewaz jest ogolnie nielubiany wsrod mieszkancow, staramy sie go unikac.Dzisiaj wezwal straz miejska( mieszkamy na malej wsi) i pokazal im nagranie ze swojej kamery w domu,jakoby moj pies zrobil kupe na granicy ulicy i trawy na poboczu drogi... Straznik na tej podstawie nalozyl na mnie mandat 200zl... z tego co pamietam,moja suczka zrobila tam siusiu.Mandatu nie przyjelam.Sprawa pojdzie do sadu.Nie znam sie na prawie,jestem pielegniarka,potrzebuje Waszej rady..Czy SM ma prawo tak zrobic? czy prywatne nagranie i jego udostepnianie to nie naruszanie wizerunku? rok temu kapalismy gola wnuczke w basenie przed domem.a jezeli Sasiad te nagrania puszcza dalej? co mam robic? pomocy!

eliza

28.5.2016 18:33:18

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Co grozi osobie nagrywającą moją posesję i jak to zrobić aby ją ukarać?

ILONA

12.5.2016 20:18:11

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

MIESZKAM NA SWOJEJ POSESJI I MAMY BABCIE NA DOZYWOCIU. DOM DOSTALISMY OD SZWAGRA RAZEM Z BABCIA MEZA MAMY Z NIA PROBLEMY -OSKARZENIA AWANTORY ZCIAGA NAM NA GŁOWE TESCIOW I SWOJA CORKE ROBIA NAM SCENY AWANTORY I BEZPODSTAWNIE OSKARZAJA BO BABCIA TAK POWIEDZIALA WIEC ONA MA RACJE.BABCIA MA 85 LAT I JAK NA SWOJ WIEK ZYWA I BARDZO KŁOTLIWA. JEJ CORKA ROBI AWANTORY ZE MAMY SIE STAD WYNOSIC BO TO SA ICH MAJATKI. NIE MOZEMY DOKONCZYC REMONTU DOMU BO NAM NIE WOLNO NIE MOZEMY NIC NA PODWORKU ZASADZIC ANI WYCIAC BO TO BABCI.JAKIE MAMY PRAWA? CIAGLE USTEPUJEMY ALE CHYBA NIE TEDY DROBA BO NAM WCHODZA NA GŁOWE. CHCEMY ZAINSTALOWAC MONITORING BY UNIKNAC NACHODZENIA NAS BEDZIE W MIEJSCACH NEURALNYCH TYLKO NA GLOWNEJ KLATCE SCHODOWEJ I PODWORKU TAK BY NIE NARUSZYC PRYWATNYCH POMIESZCZEN BABCI I CHCEMY UMIESCI INFORMACJE teren monitorowany LECZ MAMY KOLEJNA AWANTORE ZE NIE MOZEMY I NIE MAMY PRAWA.NASLALI NAWET NA MNIE POLICJE BO NIE MOGLI OTOWRZYC KŁODKI NA BUDYNKU GOSPODARCZYM OSKARZAJAC MNIE O JEJ ZEPSUCIE POLICJA NIC NIE WSKORALI BO SIE OKAZAŁO ZE KŁODKA BYŁA ZARDZEWIAŁA MAM DOSC TYCH OSKARZEN CZY WIEC MOGE DLA SWEGO I DZIECI BEZPIECZENSTA ZAMONTOWAC MONITORING? TE AWANTORY TRWAJA JUZ 2 LATA ALE OSTATNIO TO SIE BARDZO NASILA CO ROBIC?

anaxor

10.2.2016 16:49:40

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

U mnie tez podobny problem sasiad zamontowal kamere tak ze widzi czesc mojego podworka, okna do sypialni i całe wejscie do domu- kamera ta dodatkowo nagrywa droge publiczna i skrzynki pocztowe poczty pplskiej- co można z tym fantem zrobic?

Zaciekawiona

17.1.2016 7:42:8

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Mam pytanie czy sołtys może być nagrywany (jeśli nie wyraża zgody) podczas sesji? Bo jak kiedyś rozmawiałam z policjantem to ponoć nie można... Wiem że z artykułów wynika inaczej bo jest osobą publiczną... Ale z innych praw wynika że mogą być tylko podane dane osobowe... A i czy jeśli ktoś wchodzi z kamerą i mikrofonem na sesję, czy podobne spotkanie musi mieć zgodę wszystkich obecnych na sali? Bo często bywają na takich zgromadzeniach osoby prywatne... Więc jak to jest w polskim prawie?

Janeczka

9.1.2016 21:54:39

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Może ktoś mi bezpłatnie udzieli porady? moja siostra i ciotka pracują w prywatnym DPS dowiedziałam się od nich że właściciel chce założyć monitoring i podsłuch tak by przez telefon mógł o każdej porze i w każdym miejscu mieć podgląd i nasłuch na pracowników tego DPS czy to jest zgodne z prawem polskim?, czy są jakieś ograniczenia? jeśli tak to jakie?, proszę o obszerne wyjaśnienie i podanie aktów prawnych. pozdrawiam Janeczka

Łukasz

9.1.2016 9:54:49

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

NIC nie zrobicie sami w tym kraju ! z pomocą dobrego adwokata jak się ogarnie w danym sądzie to możecie nieżle dokopać finansowo takiemu społeczniakowi co sobie każdego nagrywa bez pozwoleń ... Ten ktoś może narazić nasze życie ...tym bardziej puszczajac te filmy w internecie .

Adam

10.11.2015 23:58:27

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam serdecznie,a ja jestem tym który montuje takie kamery i to w dosłownym tego znaczeniu.Zajmuję się instalacjami monitoringu,i w moim oknie coraz to pojawia się nowa kamera.Ja nadzwyczajnie je testuje,sprawdzam,porównuje i uczę sie nowych zaawansowanych funkcji wideorejestratorów.U moich klientów zapał i chęć zabawy monitoringiem ustaje średnio po miesięcu użytkowania,później wykorzystują go tylko jak zaistnieje jakieś zdarzenie.Przyznać muszę że technika CCTV poszła dużo do przodu,kamery potrafią rozpoznawać twarz,zczytywaś tablice rejestracjne,widzieć w całkowitej ciemności,czy podążać za ruchem. Lecz nie ma co się bać,większość zainstalowanych kamer jest kiepskiej jakości gdzie trudno z paru metrów zidentyfikować sprawcę,a sprzęt dobrej klasy dla zwykłego Kowalskiego jest zdecydowanie za drogi.

asak

6.10.2015 17:20:8

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam czy wszyscy poidiocieli z tymi kamerkami!!!!!?????Ludzie opamietajcie się .czy wszyscy muszą zabawiać sie w detektywów?Jak tak bardzo chce sie filmowaniać to załóz sobie człowieku kamerke w domu i szpieguj -ile razy dzieciak chodzi do kibelka,albo czy żona lub mąż nie podjada z lodówki po kryjomu :-)itp.A nie szpieguj sąsiadów czy Bóg wie kogo.A jak tak bardzo już cisnie na podglądanie sąsiadów to jest jeden tani stary sposób-wywal sie na parapet okna i filuj godzinami haha i to jest legalne :-)

PYZA

14.9.2015 21:16:24

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Od dluzszego czasu mam problem z sasiadka jest bardzo uciazliwa osoba zeby nie biegac z kamera reczna czy tez z aparatem i robic zdiecia zalozylismy z mezem trzy kamery .W ten sposob chcemy chronic przed niszczeniem przez nia mojego auta a przez jej koty naszego ogrodka.Oczywiscie napisalam pismo do administracji proszac o zgode na monitoring,zgode na zainstalowanie kamer na elewacji budynku oczywiscie dostalam ale pod warunkiem ze zgode wyraza wszyscy lokatorzy no i tu zaczynaja sie schody bo oczywiscie jedna lokatorka ktora jest calym powodem nie wyrazila zgody.Dostalismy nakaz zdjecia z elewacji kamer co tez uczynilismy ale zostaly one zamontowane na skrzynkach rolet zewnetrznych w naszych oknach.Strasza nas sadem bardzo prosze niech nam ktos pomoze bo nie bardzo wiemy co z tym fantem zrobic.Pragne nadmienic ze kamery obejmuja widokiem nasze auta nasz ogrodek+taras i czesc podworka

Janek

6.8.2015 6:37:31

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Ja zamontowałem kamerę na bloku, w swoim oknie. Kamera jest na wysokości około 25 metrów nad ziemią. Widać z niej wejście do klatki i parking przed blokiem. Niestety, ale z takiej odległości niewiele widać. Chodzi mi o ostrość obrazu. Tak naprawdę, to z jej zapisu nawet nie można rozpoznać marki samochodu, nie mówiąc już o wizerunku osób, które przebywają w jej zasięgu. Jej montaż miał raczej spełniać rolę prewencyjną. Zgodnie z zasadami, przykeiłem przed wejściem na klatkę tabliczkę "obiekt monitorowany". Niestety, ale jakiś "życzliwy" sąsiad ją zerwał. To samo stało się z kilkoma następnymi. Trochę mi sie znudziło ciągłe kupowanie nowych naklejek. Czy w moim przypadku (jeżeli z kamery niewiele widać) ta naklejka musi być przy wejściu na klatkę?

kinga

4.7.2015 22:46:5

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam mam upierdliwego sasiada ktory jezdzi tirem po chodniku przy mojej posesjii chciałabym zamontowac na bramie kamere gdzie sie zwrocic po wydanie zgody na montarz kamery na bramie i czy te nagrania beda wiarygodne dla policjii prosze o pilna odpowiedz

mariusz

19.5.2015 11:21:9

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

sebo47, na pewno musisz umieścić informacje o tym, że obiekt jest monitorowany (tabliczka). Artykuł wyżej mówi, z tego co zrozumiałem, że nasze prawo za tym tematem nie nadąża i nie ma konkretnych przepisów, które by Ci mogły zakazać rejestrowania tych kamer na swoim oknie...

sebo47

15.5.2015 12:29:4

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam mam taki problem zainstalowałem sobie monitoring na kamienicy w której mieszkam mieszkanie jest komunalne , kamer jest 3 dwie patrzą po długości chodnika a jedna po środku , kamery są umieszczone obok mojego okna czyli na elewacji , zainstalowałem ten monitoring z powodu prostych było mnóstwo włamani do samochodów no i dewastacja pojazdów . Monitoring na naszej kamienicy jest już ale tylko w bramie , na podwórku i w klatkach schodowych nie ma ich tylko tam gdzie ja je umieściłem . Czy gdybym musiał zdemontować ten monitoring to czy na swoim oknie mogę zainstalować ?

Matsuri52

23.4.2015 2:19:30

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Odpowiedź dla wie 2015-03-05 10:57:07.Skąd wiesz że sąsiad kameruje ludzi przechodzących pod blokiem?Może przez kamerę obserwuje stojącą pod blokiem swoją własność?Nie wiesz,czy kamera rejestruje to co dzieje się w jej zasięgu.

Matsuri52

23.4.2015 1:43:10

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Na każdym obiekcie na którym zamontowana jest kamera monitoringu musi też być zamontowana tabliczka z informacją "OBIEKT MONITOROWANY".Kamera nie może być zamontowana w ukryciu,czyli kamera Cię widzi,ty kamery nie widzisz.

wie

5.3.2015 10:57:7

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

czy sąsiad w bloku ma prawo umieścić kamerę w oknie i kamerować wszystkich, którzy przechodzą pod blokiem?

monitor

26.2.2015 20:17:1

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Jak czytam niektóre debilne komentarze to się zastanawiam czy w naszym kraju większość ludzi jest upośledzona ? A może są tylko przestępcami, skoro tak bardzo boją się kamery sąsiadów ? Na wiele podobnych pytań w stylu "sąsiad założył kamerę, co robić ?!" odpowiadam: postawić sąsiadowi dobrą flaszkę i cieszyć się że dba za nas o nasze bezpieczeństwo.

Marta

24.2.2015 16:57:55

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

witam! Od pewnego czasu mam problem z moją sąsiadką( nie ukrywam że mam z nią na pieńku ).Wczoraj zauważyłam że zamontowała monitoring. Ma trzy kamery z czego jedną skierowaną na mój dom .Nie wyraziłam zgody na jej instalację, ale obawiam się że nic z tym nie zrobię ponieważ umieściła na płocie informację o monitoringu. Nie jestem osobą mającą problemy z prawem i nie łamię żadnego przepisu, jednak uważam że to zachowanie nie jest normalne.Nie wiem czy mogę zgłosić to na policję, ale może spróbuję z nią porozmawiać.Czy ma ktoś dla minie radę? Ps:na stronce przeczytałam że jest to monitorowanie przestrzeni publicznej i może naruszać prawo wizerunku.POMOCY!

wkurzona

24.2.2015 13:32:8

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Czy spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo podglądać ludzi w ich mieszkaniach?????

EWKA

17.2.2015 18:50:28

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

WITAM MOJ BYŁY PARTNER ZAŁOZYŁ W NASZYM JESZCZE WSPOLNYM MIESZKANIU MONITORING. CZY TO JEST NORMALNE?? pROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ

dest

20.11.2014 9:17:54

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Monitoring w strefie prywatnej i prywatny w strefie publicznej powinien być w pełni dozwolony. Jeśli moja kamera nie może zarejestrować włamania do sąsiada, to ja przechodząc obok, powinienem również zamknąć oczy, bo przecież widzę włamanie. Potem policjant mnie wypytuje jak był ubrany włamywacz. Czy oby ma takie prawo? Pojawia się jeszcze jedna kwestia: czy rejestrator w aucie, zapisujący obraz z zewnątrz jest legalny? A czy idąc ulicą mogę zrobić zdjęcie? A może mam poczekać aż nikogo nie będzie na ulicy? A czy wypróbowując pospiesznie mój nowy smartfon z megapikselowym aparatem przed sklepem, nieopatrznie zrobiwszy zdjęcie, nie jestem przestępcą? Dla mnie przestępstwem jest fotografowanie strefy prywatnej, zabezpieczonej, gdy czynności tam wykonywane są zgodne z prawem. Nie rzucam papierków na ulicę, nie oddaję kału w przygodnym miejscu, nie olewam moczem samochodu sąsiada, nie siedzę na poręczy ławki w parku, nie demoluję ogródków zabaw dla dzieci, jeśli zdradzam żonę, to wiem, że to naganne i nie mam pretensji do kamery i jej właściciela, że mnie zarejestrował. Obiektywizm to prawda, a wszyscy którzy się jej sprzeciwiają to wstrętni kłamcy, obłudnicy, fałszywi obrońcy moralności.

Andrzej Majczak

29.7.2014 0:42:10

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Uważam że każdemu kto ma czyste sumienie i zachowuje się jak cywilizowany człowiek te kamery są obojętne.Mnie to zwisa.

VanHorn

18.6.2014 13:52:5

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Informacja dla Pani Anna Z 2013-12-23 22:32:53 która zadała pytanie, cytuję Skąd Panie wiedzą co widzi sąsiad. Kamera nie ma takiego szerokiego pola widzenia jak ludzkie oko. Szanowna Pani Anno otóż jest Pani w głębokim błędzie twierdząc iż kamera nie ma szerokiego pola widzenia. Kamera umieszczona na wysokości 2,50 m zwrócona w dół widzi w polu elipsy mniej więcej 6 m na 4,5 m. Dodatkowo kamera ma w ustawieniach opcję przestawiania pola widzenia lewo, prawo, góra dół. Jeżeli powiesimy kamerę na wysokości 4 m. i skierujemy ją np na bramę oddaloną np. o 15 m od tej kamery to wtedy kamera widzi panoramę wysokości kilkunastu metrów i szerokości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Pani Anno czasy mamy takie jakie mamy i moim zdaniem kamery powinny być na każdym rogu, każdego budynku !!! Mniej by było bandyctwa i wszelkiego rodzaju tałatajstwa które jak pasożyt rozprzestrzenia się wszędzie. Ale to nikogo nie upoważnia do łamania prawa w postaci filmowania bez mojej zgody, mojej posesji i zarazem mnie, jest to ewidentne naruszenie moich praw. Pozdrawiam.

stan

17.4.2014 18:38:0

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Witam Mialem problem z sasiadka ktora losliwiepodrzucala smieci pod drzwi,ublizala i na dodatek sama slala pisma do spoldzielni, policji o to co sama robila.Zainstalowalem wiec videowizjer w drzwiach zamiast tradycyjnego judasza i zaczalem zbierac nagrania co tez sie bardzo przydalo kiedy sprawa wyladowala w koncu w sadzie.Sad uznal taki monitoring za jak najbarziej legalny.Pytanie zas czy legalne jest np.zainstalowanie kamery zewnetrznej monitorujacej korytarz bez zgody np. lokatorow i spoldzielni,jako ze na sali tym sie ograzala.

lucyna

15.1.2014 17:27:46

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Na prywatnej posesji w dwurodzinnym budynku sąsiad bez mojej zgody założył 4 kamery jedna z kamer skierowana jest na drzwi do mojego pomieszczenia gospodarczego co z tym zrobić

Anna Z

23.12.2013 22:32:53

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Skąd Panie wiedzą co widzi sąsiad. Kamera nie ma takiego szerokiego pola widzenia jak ludzkie oko. Mam podobną sytuację. Ale mnie to nie przeszkadza, mam dzięki temu za darmo chroniona posesję. Bardziej przeszkadzają mi sąsiedzi na okolicznych balkonach i tarasach, którzy grillują , piją i wrzeszczą. Oni widzą nas nie gorzej niż kamery sąsiada. Wystarczy siedzieć non stop na działce czy balkonie, mieć otwarte drzwi i widzimy wszystko i wszystkich, nie potrzeba kamery. Mój sąsiad założył monitoring ponieważ sąsiadka z drugiej strony( osoba okropna, wciąż utrudnia im życie) bez powodu podaje do sądu. Wszystkie sprawy przegrała i ci ludzie zakładając kamery bronią się przed fałszywymi oszczerstwami. Dzięki temu mają spokój. Ich nieruchomość to współwłasność. Po podziale obiecali , że kamery zdejmą. Obraz kamery można od strony sąsiada zacienić, tak że nic nie widać. Zatem, że kamery jest nie znaczy, że nas oglądają. Są tez kamery w aparatach fito i ręczne. Wiem, że niektórzy mają kamer wewnątrz a filmują podwórko. takie kamery są nie oznakowane co jest niezgodne z prawem. Sąsiad jak chciałby Pani podglądać zainstalowałby ukrytą a nie taką , że widać na kilometr. Do Pani Kasi jeśli Pani jest w porządku co Panią tak denerwuje, w sklepie i na ulicy też nagrywają.

mateuszK

31.5.2013 20:23:22

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

witam, Skoro kamera żeby nie naruszała prawa nie może być utajniona , to jak wygląda sprawa Google Earth przy wybraniu opcji trasy pieszej ? Zdjęcia są bardzo dokładne a nikt nie informuje że są / były robione

Ela

15.5.2013 5:38:28

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Mój sasiad zamontował kamerę na własnym budynku, ale monitoruje całe podwórze które jest współwłasnością. Czy nie powinien wcześniej uzyskać zgody współwłaścicieli, czyli mojego męża i teściowej? Czujemy się permanentnie inwigilowani, a ostatnio nawet straszeni. Nie możemy sie swobodnie poruszac ani zachowywać, bo nie mamy pewności czy którekolwiek z zachowań nie zostanie użyte przeciwko nam. Co mozemy z tym zrobić, do kogo się udać?

Anna

23.4.2013 10:20:21

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Mam podobny problem z kamerą sąsiada jak Octawia. W jaki sposób mogę z tym walczyć? Proszę o pomoc

Roman

18.4.2013 14:2:31

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim

Ludzie robicie z igły widły . Jak wam dom okradną , samochód zginie parkingu przed sklepem albo cos zginie na ogródku to policja bedzie miała dowody kiedy i kto to zrobił. Jak sąsiad was będzie chciał sfilmować w basenie to wezmie normalną kamere i nagra film z ukrycia ze szczegułami. Monitoring CCTV wpływa na poprawe bezpieczeństwa. Nie chodźcie do marketów - tam też jesteście nagrywani. Zastanówcie się nad tym.

Monika

22.12.2012 3:3:46

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

Witam,mój ojciec w celu kontrolowania kogo przyprowadzam do domu zamontowal kamere. nie mialam zadnych wyskokow z imprezamí itp a mimo to cokolwiek robie jest nagrane. czy tak można? jest to uciążliwe.

Antos

16.10.2012 17:43:55

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

witam moj problem polega na tym ze sklep zalozyl monitoring na zwenatrz na osiedle i parking ogolnodostepny dla mieszkancow gdzie czesto parkuje swoje auto ,troche mnie to dziwi w jakim celu i czy mozna ot tak sobie zakladac kamerki ,i tu jest moje pytanie co mozna z tym zrobic czekam na odp i pozdr

Antos

16.10.2012 17:43:22

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

witam moj problem polega na tym ze sklep zalozyl monitoring na zwenatrz na osiedle i parking ogolnodostepny dla mieszkancow gdzie czesto parkuje swoje auto ,troche mnie to dziwi w jakim celu i czy mozna ot tak sobie zakladac kamerki ,i tu jest moje pytanie co mozna z tym zrobic czekam na odp i pozdr

Antos

16.10.2012 17:42:10

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

witam moj problem polega na tym ze sklep zalozyl monitoring na zwenatrz na osiedle i parking ogolnodostepny dla mieszkancow gdzie czesto parkuje swoje auto ,troche mnie to dziwi w jakim celu i czy mozna ot tak sobie zakladac kamerki ,i tu jest moje pytanie co mozna z tym zrobic czekam na odp i pozdr

Pani Janina

19.8.2012 10:55:51

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

Witam ! Mam taki sam problem , a nawet gorszy jak koleżanka Kasia . Co mogę z tym zrobić ?

robert

5.7.2012 21:21:44

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

Witam mieszkam w bloku moja sąsiadka zainstalowała sobie kamere nie pytając o zgodę czy może ją założyć. Moje pytanie czy mogła założyć bez zgody administracji i sąsiadów Grozi jej coś za to. Dziękuje robert z Warszawy.

Kasia

2.4.2012 15:57:3

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

Witam. Mam uciążliwego sąsiada, który bez przerwy robi mi na złość. W ostatnim czasie zamontował kamerę, która monitoruje część mojej posesji i cała ulice jak i sąsiadów. Uważam że bardzo to narusza moja prywatność i zakłóca mój osobisty spokój gdyż czuje się śledzona, kamerowana bez mojej zgody. Poprzez nieobliczalność tego Pana czuję się niebezpieczna we własnym domu. Chciałam zapytać co w takim przypadku mogę zrobić i czy są jakieś prawa, które pomogą mi rozwiązać ten problem?

Octawia

19.3.2012 12:11:40

Re: Prywatny monitoring w prawie polskim.

witam. mieszkam na prywatnej posesji,mój sasiad założył sobie monitoring, który w rzeczywistosci monitoruje wszystkie posesje i w otoczeniu jego domu min. moją- okna sypialni , ogród w którym sie opalamy i korzystamy z basenu latem. jestem juz u kresu wytrzymałosci. stałam sie bardzo znerwicowana. staram sie korzystac z miejsc w których te kamery nie mają zasiegu ale tak już dłuzej nie powinno byc. bardzo prosze o pomoc. byłam u dawokata ale mam wrażenie że nie był zbyt dobrze zorientowany.

Pokaż wszystkie komentarze (46)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY