Jakie zasady rządzą małżeństwem?

Kilka zasad prawa rodzinnego odnosi się do związku małżeńskiego i wzajemnych stosunków małżonków. Poniżej zostaną one omówione.

Na czym polega zasada monogamii?

W naszym kręgu kulturowym obowiązuje zasada monogamii. Oznacza to, iż mężczyzna może mieć tylko jedną żonę, zaś kobieta tylko jednego męża.

W związku z tym w naszym kraju nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Obowiązuje więc zakaz bigamii.

Co oznacza zasada świeckości (sekularyzacji) małżeństwa?

W Polsce małżeństwem jest jedynie związek zawarty w formie określonej prawem cywilnym i tylko takie małżeństwo wywołuje skutki przewidziane w prawie polskim. Samo więc zawarcie małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła czy związku wyznaniowego nie powoduje powstania stosunku małżeństwa podlegajacego prawu polskiemu. Nupturienci muszą w tym celu złożyć dodatkowe oświadczenia woli zmierzające do wywołania takiego skutku. Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje ponadto formalno-porządkowych czynności poprzedzających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej oraz zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej uzależnione jest od sporządzenia przez niego aktu małżeństwa (sporządzenie takiego aktu stanu cywilnego wywołuje konstytutywny skutek - bez niego małżeństwo nie zostanie zawarte).

Poza tym orzecznictwo w sprawach małżeńskich (np. o unieważnienie małżeństwa, o rozwód) należy do organów pastwowych (sądów powszechnych), a nie do sądów wyznaniowych.

Na czym polega zasada trwałości małżeństwa?

Według tej zasady małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, tj. trwającym do chwili śmierci jednego z małżonków. Dla realizacji tej zasady wprowadzono instytucję separacji orzekanej przez sąd, która ma w założeniu służyć restytucji, odtworzeniu więzi między małżonkami.

Nie oznacza to, iż w prawie polskim (jak w kodeksie kanonicznym) obowiązuje zasada nierozwiązywalności małżeństwa. Dopuszcza się możliwość rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, gdy stanie się ono komórką marwą - nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. 

Co oznacza zasada równości małżonków?

Zasada równości (egalitaryzmu) małzonków oznacza, że oboje małżonkowie mają w pełni równą pozycję względem siebie oraz wobec swoich dzieci. Zasadzie tej daje wyraz szereg przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np. zrównując pracę domową i wychowywanie dzieci z pracą zawodową (zarobkowaniem). 

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz w rodzinie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Podstawa prawna:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • chirurg 2016-04-26 01:37:27

    Co w zarządzeniu "Niebieska karta" Komendanta Głównego Policji z dnia 10.02.2008 r. oznacza zapis:działania...naruszające ich {małżonków}..wolność,w tym seksualną.W małżeństwie jest zależność seksualna męża i żony,a nie z kim kto sobie chce.Kiedy żona odeszła bez słowa wyjaśnienia i nie wróciła przez kilka dni,poszedłem na komisariat zapytać jakie są moje obowiązki w tej sytuacji.Pani policjantka wyjaśniła mi,że nie wolno mi jej szukać,bo żona jest dorosła i wolna.Mogę obdzwonić kostnice,szpitale i rodzinę,a jak nie dostanę żadnego sygnału,że żona żyje to mam przyjść ze zdjęciem i rysopisem.Będą szukać,ale powiedzą tylko czy żyje.Kiedy i tak znalazłem żonę,to dostałem zakaz zbliżania,telefonowania i esemesowania do żony.Jak więc miałem wyjaśnić sprawę i prosić żonę o powrót.Wszystkie te działania oceniam jako celowe rozbijanie małżeństwa zawartego przed Bogiem,Ołtarzem,Księdzem i Urzędnikiem Stanu Cywilnego,także między sobą.

  • _arp 2014-12-18 15:40:50

    Nie zmieniłem tych zapatrywań chociaż minęło 2 lata a słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II są jak podwalina w obecnym Roku Wiary. Jest zatem czas najwyższy aby pokręcone Prawo Rodzinne wyprostować i dać ludziom spokojnie patrzeć w przyszłość.

  • gost_n 2012-09-28 00:05:03

    Jest najwyższy czas aby Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy został przystosowany do wymogów czasowych i świadomości większości ludzi. Powinna to być najważniejsza wykładnia prawa bo dotyczy najważniejszej jednostki społecznej - Rodziny.Takiej wykładni nie wolno robić bez uczestnictwa Kościoła i religii. Kierunek jaki Nasze Prawo Rodzinne powinno obrać nakreślony został słowami Naszego Wielkiego Rodaka - oto one: "Dialog pozwala dostrzec, że różnorodność jest bogactwem, i skłania umysły ludzi do wzajemnej akceptacji, prowadzącej do autentycznej współpracy, zgodnej z pierwotnym powołaniem całej ludzkiej rodziny do jedności. Dialog jest zatem znakomitym narzędziem budowania cywilizacji miłości i pokoju, wskazanej przez mego czcigodnego poprzednika, papieża Pawła VI, jako ideał, na którym winno się wzorować życie kulturalne, społeczne, polityczne i ekonomiczne naszej epoki." Apel do młodych: "Pragnę zakończyć to Orędzie pokoju specjalnym apelem do was, młodzieży całego świata, którzy jesteście przyszłością rodzaju ludzkiego i żywymi kamieniami na budowę cywilizacji miłości. Zachowuję w sercu wspomnienie spotkań z wami podczas niedawnego Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie, które wzbudziły wiele wzruszeń i nadziei. Wasze uczestnictwo było radosne, świadome, napawające optymizmem. Wasza energia i żywotność, wasza miłość do Chrystusa pozwoliła mi dostrzec jaśniejszą i bardziej ludzką przyszłość świata. (...) Droga młodzieży wszystkich języków i kultur, czeka was zadanie wzniosłe i porywające: macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich. Bądźcie twórcami nowej ludzkości, w której wszyscy bracia i siostry, należący do jednej rodziny, będą mogli nareszcie żyć w pokoju!" Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju, Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2001"


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika