Metki odzieżowe

Pytanie:

Witam. Mam może trochę nietypowe pytanie ale myślę że znajdę odpowiedź. Mianowicie zastanawiam się jak od strony prawnej wygląda sytuacji gdy przeszyjemy/zamienimy metkę producenta ubrania na \"swoją\" i będziemy sprzedawać dany produkt jako swój. Oczywiście nie mam na myśli sytuacji gdy kupujemy w sklepie ubrania i nimi obracamy a sytuację gdy kupujemy u producenta odzież tak zwaną reklamową (koszulki bluzy itp. przeznaczone pod nadruki) dodajemy do nich autorski nadruk, wszywamy własna metkę i wówczas oferujemy jako własny produkt. Czy jest to zgodne z prawem ? A jeśli nie co za to grozi?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Metki odzieżowe

Metka z oznaczeniem producenta jest oznaczeniem towaru, a więc znakiem towarowym, którym posługuje się dany przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten nie obejmuje więc sytuacji, gdy nabywca usuwa z zakupionego przez siebie towaru znak towarowy. Po zakupie nabywca może bowiem, jako właściciel, postępować z towarem dowolnie, o ile nie narusza swoim postępowaniem praw osób trzecich.

Porady prawne

Jednakże powtórne wprowadzenie do obrotu tego samego towaru, ale oznaczonego innym znakiem towarowym, może być zakwalifikowane jako działanie wprowadzające odbiorców w błąd, co do osoby, od której towar pochodzi. W istocie bowiem towar został wyprodukowany przez przedsiębiorcę, który oznaczył go jako pierwszy znakiem towarowym. Takie postępowanie może zostać ocenione jako godzące w renomę takiego przedsiębiorcy-producenta (co stanowi niestypizowany czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bądź jako oznaczenie towaru wprowadzające w błąd odbiorców co do istotnych właściwości towaru (co stanowi stypizowany czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k.). Również zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Naruszenie przepisów wspomnianych ustaw wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Może się też wiązać z wszczęciem odpowiednich postępowań przez Prezesa UOKiK i nałożeniem określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów kar pieniężnych.

W przedmiotowym stanie faktycznym jednakże mamy do czynienia z wprowadzaniem tej samej koszulki w postaci zmodyfikowanej, a więc z oryginalnym nadrukiem.

Nie można jednak wykluczyć, że ryzyko wprowadzenia w błąd nadal zachodzi. W istocie bowiem nadal koszulka pochodzi od producenta, który może uznać, że narusza to jego prawa. Ryzyko to może zostać wyeliminowane jedynie przez zamieszczenie odpowiedniej informacji o producencie. W dalszym ciągu jednak producent koszulki może uznać, że takie postępowanie może naruszać jego renomę lub stanowić jej sprzeczne z dobrymi obyczajami wykorzystanie.

Z drugiej strony sprzedawca, który powziął wiadomość o sposobie wykorzystania wyprodukowanych przez niego koszulek, może uznać, że został wprowadzony w błąd przy umowie sprzedaży, jeśli zawierając ją żywił przekonanie, że zawiera umowę z konsumentem, podczas gdy w rzeczywistości zawierał umowę z przedsiębiorcą, który zamierzał zakupiony towar wykorzystać w toku swojej działalności gospodarczej. Daje to podstawę do uchylenia się od złożonego oświadczenia woli na podstawie art. 82 i n. Kodeksu cywilnego.

Dla usunięcia wątpliwości konieczne jest zarówno odpowiednie oznaczenie produkowanych koszulek z nadrukiem, jak i wiedza sprzedającego o planowanym wykorzystaniu sprzedawanych koszulek, która pozwoli uznać, że zgadza się on na takie ich wykorzystanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

    Jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego? Przede wszystkim, prawo ochronne nie przysługuje oznaczeniom, które nie mogą być traktowane jak znaki towarowe w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z at. 120 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może (...)

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

 Stan faktyczny  Używam oznaczenia swoich towarów określoną nazwą. W pewnym momencie zaczęły zgłaszać się do mnie osoby, informując mnie, że czynię to nielegalnie. Swoje stanowisko uzasadniają istnieniem tzw. praw ochronnych na znak towarowy. Kiedy używanie znaku towarowego (...)

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Za sprawą zmian w prawie własności przemysłowej przedsiębiorcy zyskają szanse na większą rozpoznawalność swojej marki i łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynki zagraniczne. Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy (...)

Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Spółka adidas nie dowiodła, że znak ten uzyskał na całym obszarze Unii (...)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Stan faktycznyOsoba prowadząca działalność gospodarczą przekształca ją w spółkę z ograniczaną odpowiedzialnością. W listopadzie 2002 r. została zarejestrowana nowa spółka. Na miesiąc grudzień planowane jest wniesienie aportu w postaci dotychczas prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo (...)

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Hukla jest właścicielem słownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN, zarejestrowanego w Hiszpanii m.in. dla mebli wypoczynkowych, należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji (...)

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Mniej biurokracji, przepisy na miarę postępu technologicznego i zorientowane przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcy – to zmiany, które nastąpią w prawie własności przemysłowej - zakłada rządowy projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej. Z nowych rozwiązań skorzysta (...)

Elementy odróżniające znak towarowy w orzecznictwie ETS

Elementy odróżniające znak towarowy w orzecznictwie ETS

22 czerwca 2006 r., w sprawie August Storck KG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy) przeciwko Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ETS wydał wyrok interpretacyjny w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie (...)

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

  Stan faktycznyUzyskałem od NASK prawo do używania domeny internetowej. Oznaczenie domeny jest równocześnie znakiem towarowym pewnej firmy zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają się do mnie osoby, które żądają natychmiastowego zaprzestania używania zarejestrowanych (...)

Paski na butach zastrzeżone dla adidasa

Paski na butach zastrzeżone dla adidasa

Sąd Unii Europejskiej 1 marca 2018 r. wydał wyrok w sprawach T-85/16 i T-629/16 - Shoe Branding Europe BVBA przeciwko EUIPO. Wynika z niego, iż adidas może sprzeciwić się rejestracji jako unijnego znaku towarowego dwóch równoległych pasków na bucie. Zgłoszone w tej sprawie (...)

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

"Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego z działalności spółki osobowej w ramach rebrandingu, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS Szef Krajowej (...)

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS - nowej inicjatywy 9 urzędów patentowych Europy Centralnej. W ramach tego projektu każdy podmiot, zainteresowany inwestowaniem lub rozwojem swojej działalności w tej części Europy, może złożyć zamówienie na przeprowadzenie przez (...)

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Poznaj wybrane aspekty wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla kotłów na paliwo stałe, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.  Czym jest kocioł? „Kocioł na paliwo stałe” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło (...)

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

    Jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego? Przede wszystkim, prawo ochronne nie przysługuje oznaczeniom, które nie mogą być traktowane jak znaki towarowe w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z at. 120 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może (...)

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

 Stan faktyczny  Używam oznaczenia swoich towarów określoną nazwą. W pewnym momencie zaczęły zgłaszać się do mnie osoby, informując mnie, że czynię to nielegalnie. Swoje stanowisko uzasadniają istnieniem tzw. praw ochronnych na znak towarowy. Kiedy używanie znaku towarowego (...)

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Za sprawą zmian w prawie własności przemysłowej przedsiębiorcy zyskają szanse na większą rozpoznawalność swojej marki i łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynki zagraniczne. Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy (...)

Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Spółka adidas nie dowiodła, że znak ten uzyskał na całym obszarze Unii (...)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Stan faktycznyOsoba prowadząca działalność gospodarczą przekształca ją w spółkę z ograniczaną odpowiedzialnością. W listopadzie 2002 r. została zarejestrowana nowa spółka. Na miesiąc grudzień planowane jest wniesienie aportu w postaci dotychczas prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo (...)

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Hukla jest właścicielem słownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN, zarejestrowanego w Hiszpanii m.in. dla mebli wypoczynkowych, należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji (...)

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Mniej biurokracji, przepisy na miarę postępu technologicznego i zorientowane przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcy – to zmiany, które nastąpią w prawie własności przemysłowej - zakłada rządowy projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej. Z nowych rozwiązań skorzysta (...)

Elementy odróżniające znak towarowy w orzecznictwie ETS

Elementy odróżniające znak towarowy w orzecznictwie ETS

22 czerwca 2006 r., w sprawie August Storck KG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy) przeciwko Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ETS wydał wyrok interpretacyjny w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie (...)

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

  Stan faktycznyUzyskałem od NASK prawo do używania domeny internetowej. Oznaczenie domeny jest równocześnie znakiem towarowym pewnej firmy zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają się do mnie osoby, które żądają natychmiastowego zaprzestania używania zarejestrowanych (...)

Paski na butach zastrzeżone dla adidasa

Paski na butach zastrzeżone dla adidasa

Sąd Unii Europejskiej 1 marca 2018 r. wydał wyrok w sprawach T-85/16 i T-629/16 - Shoe Branding Europe BVBA przeciwko EUIPO. Wynika z niego, iż adidas może sprzeciwić się rejestracji jako unijnego znaku towarowego dwóch równoległych pasków na bucie. Zgłoszone w tej sprawie (...)

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

"Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego z działalności spółki osobowej w ramach rebrandingu, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS Szef Krajowej (...)

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS - nowej inicjatywy 9 urzędów patentowych Europy Centralnej. W ramach tego projektu każdy podmiot, zainteresowany inwestowaniem lub rozwojem swojej działalności w tej części Europy, może złożyć zamówienie na przeprowadzenie przez (...)

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Poznaj wybrane aspekty wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla kotłów na paliwo stałe, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.  Czym jest kocioł? „Kocioł na paliwo stałe” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza w Konstytucji Wolność gospodarcza jest (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać umowę z NASK-iem o dysponowanie domeną? Co w przypadku, gdy inna osoba jest dysponentem ale np. nie (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak w ramach rozliczeń z właścicielami spółki. Czy fakt rejestracji znaku towarowego przez spółkę (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub łączenie ich. Różnice między nazwami są często rozróżniane poprzez np. z.o.o. Sp.J lub S.C. (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. Jakie są zasady podziału, gdy jedna ze stron zapragnie wystąpić z tej \"współwłasności\" lub (...)

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem sprzedaży (cenniki, oferty) towarów sprowadzanych legalnie do Polski ? Nie jest konieczne rejestrowanie (...)

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od uprawnionego? Z ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 155 ust. 1 wprost wynika, że jeśli (...)

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Czy imitacja znaku towarowego narusza jego ochronę? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje on towar pochodzący od producenta reklamującego się znakiem towarowym już zarejestrowanym. Konsument (...)

Reprodukcja i imitacja znaku towarowego

Reprodukcja i imitacja znaku towarowego

W jakich sytuacjach możemy mówić o reprodukcji czy imitacji znaku towarowego? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje on towar pochodzący od producenta reklamującego się znakiem towarowym (...)

Nabycie praw do domeny internetowej

Nabycie praw do domeny internetowej

\"Jako osoba fizyczna zarejestrowałem domenę w NASK-u. Spółka z o.o. , w której jestem jedynym udziałowcem, zleciła wykonanie serwisu www. i zamierza wykorzystać tę domenę zarówno jako znak identyfikujący i jako adres pod którym internauci mogą odnaleźć serwis. Co powinienem w związku (...)

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie są konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy? Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych (...)

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Czego nie chroni prawo ochronne na znak towarowy? Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: -ich nazwisk lub adresu, -oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, (...)

Uzyskanie praw ochronnych na logo

Uzyskanie praw ochronnych na logo

Jaka jest procedura zastrzeżenia praw autorskich na pracę graficzną, np. logo? Do jakiego urzędu trzeba sie zgłosić? Czy jest taki urząd w Lublinie? Należy uznać, że logo stanowi znak towarowy w rozumieniu ustawy o własności przemysłowej. Zgodnie bowiem z art. 120 powoływanej ustawy, znakiem (...)

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ? Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w praktyce zamiarem stron umowy pożyczki (...)

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą pod określoną nazwą. Wiem, że na rynku polskim działa firma o tej samej nazwie i jej działalność, w pewnym zakresie dokładnie pokrywa się z zakresem działalności, który ja zamierzam realizować. Firma ta świadczy usługi i swojej nazwy używa (...)

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać umowę z NASK-iem o dysponowanie domeną? Co w przypadku, gdy inna osoba jest dysponentem ale np. nie (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak w ramach rozliczeń z właścicielami spółki. Czy fakt rejestracji znaku towarowego przez spółkę (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub łączenie ich. Różnice między nazwami są często rozróżniane poprzez np. z.o.o. Sp.J lub S.C. (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. Jakie są zasady podziału, gdy jedna ze stron zapragnie wystąpić z tej \"współwłasności\" lub (...)

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem sprzedaży (cenniki, oferty) towarów sprowadzanych legalnie do Polski ? Nie jest konieczne rejestrowanie (...)

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od uprawnionego? Z ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 155 ust. 1 wprost wynika, że jeśli (...)

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Czy imitacja znaku towarowego narusza jego ochronę? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje on towar pochodzący od producenta reklamującego się znakiem towarowym już zarejestrowanym. Konsument (...)

Reprodukcja i imitacja znaku towarowego

Reprodukcja i imitacja znaku towarowego

W jakich sytuacjach możemy mówić o reprodukcji czy imitacji znaku towarowego? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje on towar pochodzący od producenta reklamującego się znakiem towarowym (...)

Nabycie praw do domeny internetowej

Nabycie praw do domeny internetowej

\"Jako osoba fizyczna zarejestrowałem domenę w NASK-u. Spółka z o.o. , w której jestem jedynym udziałowcem, zleciła wykonanie serwisu www. i zamierza wykorzystać tę domenę zarówno jako znak identyfikujący i jako adres pod którym internauci mogą odnaleźć serwis. Co powinienem w związku (...)

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie są konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy? Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych (...)

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Czego nie chroni prawo ochronne na znak towarowy? Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: -ich nazwisk lub adresu, -oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, (...)

Uzyskanie praw ochronnych na logo

Uzyskanie praw ochronnych na logo

Jaka jest procedura zastrzeżenia praw autorskich na pracę graficzną, np. logo? Do jakiego urzędu trzeba sie zgłosić? Czy jest taki urząd w Lublinie? Należy uznać, że logo stanowi znak towarowy w rozumieniu ustawy o własności przemysłowej. Zgodnie bowiem z art. 120 powoływanej ustawy, znakiem (...)

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ? Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w praktyce zamiarem stron umowy pożyczki (...)

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą pod określoną nazwą. Wiem, że na rynku polskim działa firma o tej samej nazwie i jej działalność, w pewnym zakresie dokładnie pokrywa się z zakresem działalności, który ja zamierzam realizować. Firma ta świadczy usługi i swojej nazwy używa (...)

Załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego

Załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego

Jakie powinienem dodać załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego? Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. (...)