Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Pytanie:

Czy CV należy podpisywać oraz czy trzeba podpisywać klauzulę na temat przetwarzania danych osobowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 7 grudnia 2005 r. (sygn. IV SA/Wa 880/2005) uznał, że „Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko i stopień służbowy nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby, której one dotyczą. Dla ustalenia tożsamości konieczne są inne dane o charakterze osobistym, przykładowo: data i miejsce urodzenia osoby". Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej są danymi osobowymi niezależnie od tego, czy są prawdziwe, częściowo odpowiadają prawdzie bądź są z nią niezgodne. Jeżeli dane osobowe są niezgodne z prawdą, to osoba zainteresowana może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych albo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (por. Andrzej Drozd „Najnowsze wydanie: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy" Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) s. 504). W myśl zapisów ustawy, ochronie podlegają więc dane, które umożliwiają prostą identyfikację ich właściciela. W przypadku adresów poczty elektronicznej, kluczowa jest ich forma. Jeżeli zawierają dane pozwalające na identyfikację osoby np. imię i nazwisko - podlegają ochronie na mocy ustawy. Nie ulega wątpliwości, że dane które są podawane w CV umożliwiają bardzo łatwą identyfikację osoby składającą swoją aplikację.
W rozumieniu ustawy pod pojęciem „przetwarzania" danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w
systemach informatycznych. Dlatego też klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu naboru nowych pracowników. Bez jej podpisania nie będzie możliwe w ogóle dopuszczenie Pana do rekrutacji, ponieważ de facto nie podpisując klauzuli nie wyraża Pan zgody nawet na zgromadzenie Pana danych w bazie rekrutującego. Co więcej nie jest wtedy wyrażona zgoda na udostępnianie danych, stąd np. jeśli rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem agencji
rekrutującej i Pana kandydatura miałaby przejść cały proces z sukcesem, to Pana dane nie mogą być przekazane przyszłemu pracodawcy. Albo z drugiej strony, pracodawca który otrzyma kilkanaście zgłoszeń, nie mógłby przekazać Pana danych przykładowo firmie przeprowadzającej
testy psychologiczne, sprawdzającej umiejętność posługiwania się językami obcymi czy też weryfikującej inne podane w CV umiejętności. Ponieważ w klauzuli jest zapis, że dane są przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, to nie powinny być one wykorzystywane w
innym celu. Tym bardziej, że art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Zastosowanie powinien w tym przypadku znaleźć art. 60 kodeksu cywilnego, który
stanowi, że „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
(oświadczenie woli)". Artykuł ten wyraża zasadę, że wola osoby skierowana na wywołanie zamierzonego skutku prawnego związanego z dokonywaną czynnością prawną może być uzewnętrzniona w każdy dowolny sposób ujawniający ją tak, że staje się dostatecznie zrozumiała
dla adresata (por. Stanisław Rudnicki „Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 556). Niektóre ogłoszenia o pracę zawierają informację, że jednym z wymaganych
dokumentów jest „podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" (choć często pojawia się też określenie, że wymaga się „oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych", które mylnie sugerowałoby, że nie musi ono być
podpisane). Co więcej art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że „zgodą osoby, której dane dotyczą jest oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści". Zatem niepodpisanie stosownej klauzuli nie może być traktowane jako dorozumiane oświadczenie woli w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zasadniczo nie jest wymagane składanie podpisu pod CV, więc jego brak nie powinien stanowić podstawy do odrzucenia aplikacji. Co innego, jeśli ogłoszeniodawca żąda umieszczenia w CV
przywoływanej już klauzuli (a w praktyce występuje to coraz częściej), wtedy jego niepodpisanie daje prawo do nieuwzględniania kandydata w dalszej rekrutacji. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli CV nie zawiera klauzuli, ale jest ona składana w osobnym piśmie, które nie zostało podpisane -wtedy również taka kandydatura przepada z powodu braków formalnych. Problem może pojawić się, gdy aplikacje mają być składane drogą elektroniczną. Niektórzy pracodawcy honorują dokumenty aplikacyjne niepodpisane, które zostały przesłane mailem, choć
zasadne byłoby również ich odrzucenie z powodu braków formalnych. Zgodnie z ustawą o bezpiecznym podpisie elektronicznym podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane,
służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Aby podpis elektroniczny wywołał skutki prawne przewidziane ustawą musi być weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, a ponadto musi być złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Potwierdza to art. 78
§ 2 kodeksu cywilnego - „oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej". Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentem opatrzonym podpisami własnoręcznymi; dzięki temu postanowieniu następuje faktyczne i prawne zrównanie danych w postaci elektronicznej z dokumentami sygnowanymi podpisami własnoręcznymi (por. Przetocki Jacek (red.), Wittlin Aleksander, Zakrzewski Sebastian, Jacyszyn Jerzy „Podpis elektroniczny. Komentarz do ustawy z 18 września 2001 r." Warszawa 2002 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 299).
Oczywiście chodziłoby tutaj o oświadczenie woli w postaci wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Niestety głównie z uwagi na wysoki koszt uzyskania stosownego certyfikatu w praktyce podpis elektroniczny ma niewielkie zastosowanie.
Niekiedy w odpowiedzi na ofertę pracy wysyłane jest zeskanowane CV, które wcześniej zostało podpisane. Takie dokumenty również są akceptowane przez pracodawców, choć niekoniecznie muszą pozostawać w zgodności z przepisami prawa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Ocena skutków dla ochrony danych

Ocena skutków dla ochrony danych

Kto ma obowiązek oceny skutków dla ochrony danych? RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności (...)

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

DODO - Ochrona danych osobowych przy przeciwdziałaniu przestępczości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę policyjną Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy policyjnej (DODO). Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, (...)

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

W związku z wejściem do strefy Schengen obowiązuje w naszym kraju ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynikała z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego (...)

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych

    Dane osobowe każdego człowieka stanowią szczególny przedmiot ochrony prawnej. Dlatego też w regulacji rangi ustawowej ustanowiono nie tylko pojęcie danych osobowych, ale także procedury ich ochrony oraz podstawowe obowiązki administratorów danych w tym zakresie. Do (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, nadto administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (...)

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce (...)

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów (...)

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych. Poznaj odpowiedzi (...)

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

Prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych

  Prawa osoby, której dane dotyczą, zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł 32 reguluje kompleksowo podstawowe prawa osób, których dane dotyczą. Uzupełnienie zaś stanowią przepisy art. 33 i 35 dotyczące obowiązków administratora (...)

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (...)

Dane już lepiej chronione

Dane już lepiej chronione

Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.  - (...)

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Projekt ustawy zwiększającej bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Czemu mają służyć zmiany? Wprowadzenie w życie nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pasażerom (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Teczka osobowa studenta

Teczka osobowa studenta

Czy student może żądać podania przez uczelnię wszystkich ocen, jakie zostały mu wystawione podczas studiów, nawet z drobnych sprawdzianów i testów i dodatkowo jeszcze z datą wystawienia? Czy (...)

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie (...)

Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Chcę sprawdzić pracownika czy podał prawdziwe dane. Czy mogę w podaniu o pracę zawrzeć klauzule, że przyszły pracownik zgadza się na sprawdzenie danych podanych w życiorysie? Czy jako pracodawca (...)

Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

Wybór recenzenta określa ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W art. 20 pkt. 5 jest wzmianka, że recenzenci muszą być powoływani (...)

ZFŚS a przetwarzanie danych osobowych

ZFŚS a przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor powołał komisję socjalną w szkole, aby ta rozpatrywała wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego. Do wniosku nauczyciel załącza świadczenie o dochodach swoich i członków rodziny za (...)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie (...)

Nieznany adres dłużnika

Nieznany adres dłużnika

Mam wyrok sądu cywilnego o zapłatę, ale nie znam miejsca pobytu, zamieszkania i miejsca pracy danej osoby, nic poza wyrokiem sądu. Już raz prowadził komornik egzekucję, ale dłużnik miał innych (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Co grozi za nielegalne przetwarzanie danych osobowych? Ustawa o ochronie danych osobowych, art. 49 ust. 1 u.o.d.o. stanowi: „Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie (...)

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Ujawnienie danych osobowych dłużników

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w materiałach na Zebranie Przedstawicieli podał do wiadomości imiona, nazwiska, adresy, kwoty zadłużeń (także spłaconych) oraz sygnatury spraw sądowych i stan (...)

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Złożyłem pisemny wniosek o udzielenie informacji publicznej, czy firma X działająca w gminie uzyskała w latach od 2005r. do 2010r. jakiekolwiek umorzenie należności podatkowych lub odsetkowych. (...)

Umowa dzierżawy gruntu na czas określony

Umowa dzierżawy gruntu na czas określony

Czy Wydzierżawiający umieszczając w treści umowy dzierżawy gruntu zawieranej na czas określony poniższe klauzule, nie narusza kodeksu cywilnego lub też ustawy o ochronie danych osobowych: "1.Umowa (...)

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Jestem pracodawcą zatrudniam pracownika. Pracownik wypełnia kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz dla pracownika Czy w myśl kodeksu pracy (art. 22 § (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

FORUM PRAWNE

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy. Jestem osobą która stara się znaleźć pracę. Chodzę od firmy do firmy i zostawiam powiedzmy 25 CV w tygodniu w biurach i firmach, oraz sklepach. (...)

Asystent w dziale prawnym

Asystent w dziale prawnym Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ogłasza nabór na stanowisko Asystent w dziale prawnym Miejsce wykonywania pracy: Krosno Osoba zatrudniona (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

New Business Manager - kancelaria prawna (Warszawa)

New Business Manager - kancelaria prawna (Warszawa) New Business Manager Poszukujemy kandydata na stanowisko New Business Manager w Warszawie na rynku usług prawniczych - osoby, która ma talent, predyspozycje (...)

Firma podejmie współpracę ze studentem studiów prawniczych / prawnikiem

Firma podejmie współpracę ze studentem studiów prawniczych / prawnikiem Firma podejmie współpracę ze studentem studiów prawniczych/prawnikiem/aplikantem adwokackim bądź radcowskim. Miejsce pracy: (...)

Oferta pracy: Specjalista ds. prawnych/ Prawnik

Oferta pracy: Specjalista ds. prawnych/ Prawnik INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Czy samotna matka moze popelnic przestepstwo?

Czy samotna matka moze popelnic przestepstwo? Celem wykazania zlej woli swojego bylego ktory od 2,5 lat nie placi alimentow, podjelam kroki majace wykazac, ze praca w jego rejonoe jest, tylko on nie chce (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Porady prawne