26.1.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych

Skąd potrzeba rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych?

Określenie zasad kształtowania taryf dla paliw gazowych, w tym kalkulacji cen i stawek opłat oraz sposobów prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odbiorcami - to główne założenia przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja dostosowywała ustawę do prawa Unii Europejskiej, tj. dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE.

Przygotowywane przepisy uwzględniają zmiany organizacyjne w sektorze dokonane na skutek wdrożenia prawa europejskiego.Chodzi przede wszystkim o rozdzielenie działalności przesyłowej i dystrybucyjnej od działalności obrotu paliwami gazowymi.

Co reguluje projektowane rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie określa m.in.:

  • zasady kształtowania taryf dla paliw gazowych, w tym szczegółowe elementy kalkulacji cen i stawek opłat w ramach danej taryfy dla działalności przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz obrotu, w tym w ramach umowy kompleksowej,

  • szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie,

  • sposób prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz rozliczeń z odbiorcami,

  • sposób określania opłaty za nielegalny pobór paliw gazowych.

Stosowanie dotychczasowych metod ustalania taryf powodowałoby - zdaniem autorów projektu - rozłożenie kosztów i opłat nie odpowiadające aktualnej strukturze rynku, a tym samym negatywnie wpływałoby na ich funkcjonowanie.

Jakie rozwiązania mają chronić odbiorców paliw gazowych przed nieuzasadnionym wzrostem opłat?

Jednocześnie nowe przepisy zawierają rozwiązania chroniące odbiorców paliw gazowych przed nieuzasadnionym wzrostem opłat. Należą do nich m.in. określenie zdarzeń ograniczających dostawę paliw gazowych do klienta, które stanowią przyczynę obniżenia wysokości opłat związanych z zaopatrzeniem w paliwa gazowe, określenie sposobów ustalania bonifikat za nieotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Ponadto - zdaniem autorów projektu - zatwierdzenie nowych taryf będzie miało pozytywny wpływ na dostęp do sieci gazowej przez odbiorców. Pozwolą one pokryć koszty związane z zakupem gazu ziemnego za granicą oraz koszty rozwoju operatorów: systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych. Będzie to także zachęta do rozwijania sieci i docierania do jak największej liczby odbiorców.

Gdzie trafił teraz projekt?

Po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem uzyskania jego ostatecznej opinii.

Podstawa prawna:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Źródło: www.mg.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa? ochrona odbiorców paliw gazowych, rynek gazu, gaz, ochrona (...)

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa? ochrona odbiorców paliw gazowych, rynek gazu, gaz, ochrona (...)

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa? ochrona odbiorców paliw gazowych, rynek gazu, gaz, ochrona (...)

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa? ochrona odbiorców paliw gazowych, rynek gazu, gaz, ochrona (...)

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiote egzekucja, opłaty, komornik

Opłaty reprograficzne

Opłaty reprograficzne

W określonych przypadkach, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują możliwość nieodpłatnego korzystania z chronionych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to wykorzystywania legalnie rozpowszechnionych utworów w celach osobistych, (...)

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Co reguluje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej? Ustawa o przedsiębiorcy, o0chrona środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłata, maksymalne stawki opłaty produktowej

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Już samo wniesienie pozwu wymaga od nas uiszczenia opłaty sądowej, która w wielu wypadkach może być znaczna. Brak uiszczenia tej opłaty spowoduje zwrot naszego pisma. Inny przykładem koszty, opłaty (...)

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki w 2018 r. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach  stawki opłat lokalnych, opłaty, lokalne, opata miejscowa, targowa, od posiadania psa, uzdrowiskowa, opłata reklamowa, 2018 rok

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiote egzekucja, opłaty, komornik

Opłaty reprograficzne

Opłaty reprograficzne

W określonych przypadkach, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują możliwość nieodpłatnego korzystania z chronionych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. Dotyczy to wykorzystywania legalnie rozpowszechnionych utworów w celach osobistych, (...)

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Czego dotyczą opłaty produktowe i opłaty depozytowe?

Co reguluje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej? Ustawa o przedsiębiorcy, o0chrona środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłata, maksymalne stawki opłaty produktowej

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Już samo wniesienie pozwu wymaga od nas uiszczenia opłaty sądowej, która w wielu wypadkach może być znaczna. Brak uiszczenia tej opłaty spowoduje zwrot naszego pisma. Inny przykładem koszty, opłaty (...)

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki w 2018 r. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach  stawki opłat lokalnych, opłaty, lokalne, opata miejscowa, targowa, od posiadania psa, uzdrowiskowa, opłata reklamowa, 2018 rok

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Co podlega opłacie skarbowej? Celem wprowadzanych zmian miało (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warto poznać interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzanie nadpłaty w opłacie (...)

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową i co się dzieje, jeśli się jej nie uiści?  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wnios opłata skarbowa, pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, zapłata gotówką, bezgotówkowo, zwrot, wniosek, wójt, burmistrz, prezydent (...)

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Dowiedz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty. Jak załatwić sprawę? wykaz o zakresie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii? Art. 45 ustawy prawo energetyczne (dalej p.e.), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, przy czym (...)

Kompletność projektu budowlanego, wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę

Kompletność projektu budowlanego, wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę

W jaki sposób powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego bada kompletność projektu budowlanego, wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę? Kompletność projektu budowlanego ustala się z uwzględnieniem art. 34 i 35 pr. bud. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (...)

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów. Czy takie działania organu są zgodne z prawem? Jakie znaczenie prawne ma potwierdzenie (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania na terenie korytarza ekologicznego wprowadzono powołując sie na program ESOCH. Zgodnie z moją (...)

Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia?

Na jakich zasadach udzielany jest urlop na podratowanie zdrowia?

Pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej od 10 lat. Chciałabym wziąć urlop na poratowanie zdrowia. Chciałabym wiedzieć na jakich zasadach udzielany jest taki urlop? Czekam na Państwa odpowiedź. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych: - (...)

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, rozpatrując sprawę kompletności dokumentacji do wydania pozwolenia na budowę zarzucił, że w skład każdego egzemplarza projektu budowlanego (złożonego w 4 egz.) nie są załączone oświadczenia projektanta złożone w trybie art. 20 ust. 4 Prawa (...)

Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

Pytanie dotyczy projektu budowlanego wiaduktu. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dla przebudowy wiaduktu (rozbiórki istniejącego i budowy nowego w miejscu istniejącego w granicach istniejącego pasa drogowego) o określonych parametrach dla określonego przekroju normalnego na drodze w powiązaniu (...)

Kompletność projektu budowlanego, wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę

Kompletność projektu budowlanego, wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę

W jaki sposób powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego bada kompletność projektu budowlanego, wymaganego dla uzyskania pozwolenia na budowę? Kompletność projektu budowlanego ustala się z uwzględnieniem art. 34 i 35 pr. bud. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (...)

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów. Czy takie działania organu są zgodne z prawem? Jakie znaczenie prawne ma potwierdzenie (...)