Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

Zmiany prawa dotyczące pracodawców i pracowników, w tym skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja od 2019 r., spowodowały zmiany dotyczące dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS.

Zobacz też pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy, zgodne z aktualnymi przepisami.

Dokumentacja dla ZUS

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 2495) określa wzory dokumentów przekazywanych przez płatników składek do ZUS oraz wykaz kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu tych dokumentów. M.in. obowiązuje nowy dokument – raport informacyjny. 

W rozporządzeniu są wzory następujących dokumentów:

 

 1. zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
 2. zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
 3. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia; 
 4. zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia; 
 5. wyrejestrowanie z ubezpieczeń – o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia; 
 6. zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia; 
 7. zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej – o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia; 
 8. zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek – o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia; 
 9. wyrejestrowanie płatnika składek – o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia; 
 10. informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek – o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 11. adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek – o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia; 
 12. imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia; 
 13. imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne – o symbolu ZUS RCA cz. II, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia; 
 14. imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne – o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia; 
 15. imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia; 
 16. imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia; 
 17. deklaracja rozliczeniowa – o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia; 
 18. deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie – o symbolu ZUS DRA cz. II, stanowiąca załącznik nr 18 do rozporządzenia; 
 19. informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 19 do rozporządzenia;
 20. informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 20 do rozporządzenia; 
 21. zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – o symbolu ZUS ZSWA, stanowiące załącznik nr 21 do rozporządzenia; 
 22. raport informacyjny – o symbolu ZUS RIA, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia; 
 23. oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – o symbolu ZUS OSW, stanowiące załącznik nr 23 do rozporządzenia.

Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Dla pracodawców i pracowników - nowe wzory dokumentów 

Z kolei resort pracy udostępnił (w Biuletynie Informacji Publicznej) pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy. Nowe zaproponowane do wykorzystania wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców są zgodne z aktualnymi przepisami, jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku.

Wzory mogą być pomocnym narzędziem dla pracodawców i pracowników. Na liście są:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kwestionariusz osobowy dla pracownika,
 3. umowa o pracę,
 4. wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
 5. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 6. rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
 7. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika