Pakiet SLIM VAT 3

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczy m in. podwyższenia limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro, rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, zmniejszenia formalności w obrocie międzynarodowym., wprowadzenia uproszczeń związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania, likwidacji opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), liberalizacji warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych, doprecyzowania zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, wprowadzenia do polskiego systemu prawnego "przeglądu wydatków" oraz wprowadzenia systemu miarkowania sankcji VAT.

Cel zmian

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy zasadniczym celem tego aktu jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3. Ustawa zmierza również do dostosowania krajowych przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r., w sprawie C-935/19.

Główne zmiany

Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku od spadków i darowizn, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie – Prawo bankowe, ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie – Prawo celne, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o finansach publicznych, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług należy zaliczyć:

 1. podwyższenie do 2 000 000 euro limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika; 
 2. modyfikację zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej; 
 3. określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej; 
 4. modyfikację zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0%; 
 5. uszczegółowienie definicji bagażu osobistego podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju stosowanej na potrzeby zwolnienia od podatku od towarów i usług importu towarów przywożonych w tym bagażu; 
 6. zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu;
 7. liberalizację przesłanek szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych;
 8. modyfikację zasad ustalania sankcji VAT.

Do najistotniejszych zmian w zakresie pozostałych ustaw należy zaliczyć:

 1. częściowe ujednolicenie zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru; 
 2. wprowadzenie możliwości przymusowego dochodzenia podatku od towarów i usług, który będzie rozliczony w korektach deklaracji składanych poza procedurami szczególnymi w Polsce jako państwie członkowskim konsumpcji, w przypadku gdy miejscem opodatkowania transakcji jest Polska, natomiast państwem jego identyfikacji do procedury szczególnej jest inne państwo i w tym państwie została złożona deklaracja; 
 3. podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn; 
 4. rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów) traktowanych jako osiągane na terytorium Polski przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych; 
 5. rozszerzenie katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych oraz katalogu zwolnień od podatku; 
 6. modyfikację zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko; 
 7. rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów), od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19%; 
 8. zmianę zasad udostępniania podatnikom zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego; 
 9. rozszerzenie katalogu środków, którymi może być uznany rachunek VAT; 
 10. zmianę właściwości rzeczowej niektórych organów podatkowych; 
 11. wprowadzenie nowej instytucji prawnej, tj. przeglądu wydatków.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem:

 • art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 1, pkt 2 lit. c i pkt 3, art. 10 pkt 11 i 13–15 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • art. 1 pkt 35 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.;
 • art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;
 • art. 1 pkt 23 lit. a tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r.;
 • art. 4 pkt 1–7 i 10–14, art. 5 pkt 2 oraz art. 29 ust. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zob. więcej: Uproszczenia podatkowe od 1 lipca 2023 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1059).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika