Ulga na internet w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Na czym polega tzw. ulga na internet?

Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki. Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.


Jakie są warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.?

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 1.  ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet,

 2.  byli opodatkowani według skali podatkowej bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),

 3.  posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności: 

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) oraz
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
 • rodzaj zakupionej usługi oraz
 • kwotę zapłaty,

 4.  w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2016 rok,

 5.  wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Przykład:

Jeśli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to ma prawo do odliczenia.

Wydatki na cele określone wyżej nie podlegają odliczeniu od dochodu przedsiębiorstwa w spadku.

Jaką kwotę można odliczyć?

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, to każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu.

Limit ten nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być więc odliczony w roku następnym.

Przykład:

Jeśli faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Jeżeli zatem małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty albo w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

Zasada ta ma także zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek, np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

W jaki sposób dokonuje się odliczenia?

 Ulga internetowa odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-28

- oraz poprzez załącznik PIT/O.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, ze zm.) - art. 26 ust. 1 pkt 6a;
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 43) - art. 11 ust. 1 .

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • jedrula 2021-01-30 21:29:00

  Czy z tego odpisu mogą skorzystać również emeryci?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika