Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 3739/11 15.11.2012 Nieruchomości "Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 miesięcy w przypadku przesunięcia przez Realizatora terminu Rozpoczęcia Inwestycji, przy czym warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy jest zawiadomienie Klienta w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 o przesunięciu terminu Rozpoczęcia Inwestycji oraz wskazanie nowego planowanego terminu Rozpoczęcia Inwestycji."
XVII AmC 3739/11 15.11.2012 Nieruchomości "W przypadku nie zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej przez Realizatora, strony nie będą rościły względem siebie jakichkolwiek roszczeń w sposób pośredni lub bezpośredni związanych z niniejszą Umową, niezależnie od przyczyn niezawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży"
XVII AmC 322/12 15.11.2012 Turystyka "Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A."
XVII AmC 5498/11 15.11.2012 Usługi ubezpieczeniowe "HDI nie odpowiada za szkody: (...) polegające na kradzieży pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przedłoży HDI - nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody - łącznie: a) w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji: dowodu rejestracyjnego tego pojazdu i karty pojazdu - jeżeli została wydana, b) kluczyków służących do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, c) kluczyków/sterowników do urządzeń przeciwkradzieżowych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, d) dokumentów potwierdzających zamontowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (karta gwarancyjna, rachunki) lub zaświadczenia potwierdzającego sprawność tego urządzenia wystawionego przez specjalistyczny zakład instalacyjny, e) dokumentów zakupu pojazdu wymienionych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczający posiada pojazd krócej, niż 3 lata (...)"
XVII AmC 1913/12 15.11.2012 Handel elektroniczny "Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Artykuły muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 138/12 15.11.2012 Inne usługi "Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie"
XVII AmC 139/12 15.11.2012 Inne usługi "Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one z ich winy..."
XVII AmC 142/12 15.11.2012 Inne usługi "Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem"
XVII AmC 143/12 15.11.2012 Inne usługi "Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyn"
XVII AmC 5293/11 15.11.2012 Usługi bankowe "W przypadku wypłat walut obcych w placówkach Banku, Bank (...) b) zastrzega sobie prawo do dokonania wypłaty w dostępnych nominałach waluty obcej oraz wypłaty pozostałej kwoty w PLN po dokonaniu przewalutowania, zgodnie z kursem kupna obowiązującym w Banku w momencie dokonywania wypłaty."
XVII AmC 3757/12 15.11.2012 Inne usługi "Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, o czym Uczestnik informowany będzie poprzez informacje umieszczoną na stronie internetowej oraz przez newsletter wysłany drogą mailową"
XVII AmC 3335/12 15.11.2012 Handel elektroniczny "Spory wynikłe przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego"
XVII AmC 5/12 15.11.2012 Inne usługi "Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie"
XVII AmC 5237/11 15.11.2012 Usługi bankowe "Wysyłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji - 50,0 zł."
XVII AmC 502/12 15.11.2012 Handel elektroniczny "Zgodnie z ustawą [...] Sklep "Dla Psa i Kota" dokona zwrotu ceny produktu. Należność za zwróconą przesyłkę zostanie zwrócona Kupującemu przelewem na wskazane w ww. oświadczeniu konto bankowe. Koszty dostawy i zwrotu produktu pokrywa sam kupujący"
XVII AmC 272/11 15.11.2012 Usługi internetowe "Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://eomnibus.pl"
XVII AmC 4885/11 15.11.2012 Handel elektroniczny "Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia i w tym czasie Zamawiający zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym"
XVII AmC 5242/11 15.11.2012 Usługi bankowe "Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty terminowej lub na r-ku oszczędnościowo - rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank - 20,0 zł."
XVII AmC 1166/12 15.11.2012 Inne usługi "Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo według siedziby Organizatora"
XVII AmC 1736/12 15.11.2012 Handel elektroniczny "Uchylamy się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie (...) lub za inne koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym"
XVII AmC 1737/12 15.11.2012 Handel elektroniczny "Odpowiedzialność sklepu internetowego w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia"
XVII AmC 656/12 15.11.2012 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania pracowników sklepu Agito.pl (...)"
XVII AmC 1285/11 15.11.2012 Sprzedaż konsumencka "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
XVII AmC 1051/12 9.11.2012 Nieruchomości "Wszelka korespondencja wysłana na adres podany przez Zamawiającego, uznawana będzie za dostarczoną"
XVII AmC 619/12 9.11.2012 Inne usługi "W przypadku stwierdzenia przez ISL braku kompletu niezbędnych dokumentów do przyjęcia reklamacji, Zleceniodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 1 miesiąca od daty wysłania takiego żądania"
XVII AmC 621/12 9.11.2012 Inne usługi "ISL ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jej winy nastąpi utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki"
XVII AmC 623/12 9.11.2012 Inne usługi "Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby ISL"
VI ACa 204/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Aby skorzystać z uprawnień reklamacyjnych należy skontaktować się z działem serwisu sklepu Olimp pod adresem mailowym serwis@olimp.sklep.pl lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. Na podstawie numeru zamówienia zostanie nadany numer RMA przesyłki serwisowej, który należy zapisać na opakowaniu przesyłki w widocznym miejscu razem z napisem REKLAMACJA, przesyłki bez numeru RMA nie będą odbierane"
XVII AmC 1138/12 9.11.2012 Inne usługi "Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane w terminie do dnia 5 października 2011 r."
XVII AmC 1150/11 9.11.2012 Inne usługi "Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Ksenia

  ocena usługi:

  Jestem w pełni usatysfakcjonowana: porada szybka , fachowa i zrozumiała. Polecam.
 • Michał

  ocena usługi:

  Nowoczesny prawnik.
 • Anna

  ocena usługi:

  Polecam -fachowo i przystępnie.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Drugi raz korzystam z usług e-prawnik i w obu przypadkach otrzymałam fachową odpowiedz:-). Polecam .
 • Andrzej K.

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie i rzeczowo. Gotowy wniosek do sądu.
 • Renata

  ocena usługi:

  Wielokrotnie potrzebowałam porady prawnej i zawsze otrzymywałam profesjonalną pomoc.Dziękuję bardzo i polecam. Z poważaniem
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Joanna

  ocena usługi:

  Szybko i dokladnie polecam w100%
 • Michał

  ocena usługi:

  Fachowa porada.
 • Wiecińska

  ocena usługi:

  Jak dla mnie chapeau bas nie umiała bym się odnaleźć w tych paragrafach,kodeksach i przepisach.Dziękuję z poważaniem
 • Janusz

  ocena usługi:

 • Jola

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo, odpowiedź była szybka i zrozumiała.
 • Bn

  ocena usługi:

  Szybko i do rzeczy ,polecam
 • Bn

  ocena usługi:

  Szybko i do rzeczy ,polecam
 • Tomasz Bubak

  ocena usługi:

 • wower

  ocena usługi:

  Potrzebowalam tylko porady ale jestem zadowolona polecam
 • Ewa

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona .Obsługa szybka i zadowalająca napisana jasno , bardzo rzeczowo i zrozumiale . Bardzo dziękuję.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane