Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Słownik - D

 • Dane osobowe

  pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa (...)

 • Decentralizacja

  oznacza system organizacji administracji, w którym poszczególne podmioty administrujące mają wyraźnie określone kompetencje, ustalone bądź przekazywane z innych (wyższych) organów w drodze ustawowej, realizowane w sposób samodzielny i podlegające (...)

 • Decyzja

  to akt administracyjny stanowiący jednostronne ustalenie organu administracji publicznej o wiążących dla jednostki (i organu) konsekwencjach normy prawa administracyjnego . Decyzja administracyjna to zewnętrzny akt administracji publicznej rozstrzygający (...)

 • Deklaracja rozliczeniowa dla ZUS

  Deklaracja rozliczeniowa zawiera zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na które składki pobiera ZUS, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do zapłaty.

 • Deklaracje

  deklaracje podatkowe, ale także zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

 • Dekoncentrowanie

  oznacza przeniesienie kompetencji na organy niższe bądź równorzędne, dokonane w drodze aktu normatywnego rzędu ustawy lub w drodze aktu normatywnego organu przenoszącego kompetencje, z zachowaniem nadrzędności hierarchicznej organów zwierzchnich (...)

 • Denominacja

  jest to wprowadzenie środka płatniczego, którego wartość jest wielokrotnością jednostki pieniężnej wcześniej obowiązującej. W Polsce wprowadzono ustawę denominacyjną w 1994 roku. Ustalono, że wartość nowej jednostki pieniężnej – złoty (...)

 • Derogacja

  w porządku prawnym jest to pozbawienie normy prawnej jej mocy obowiązującej przez inną normę prawną. Derogacja powinna następować w prawie w sposób wyraźny, nie powinno następować domyślne uchylanie norm przez wydanie nowych - sprzecznych (...)

 • Desuetudo

  utrata mocy obowiązującej przez normę prawną na wskutek wytworzenia się powszechnego przeświadczenia, że norma ta nie obowiązuje, ponieważ przez odpowiednio długi okres nie była stosowana, pomimo występowania okoliczności będących warunkiem (...)

 • Dewizy

  papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych

 • Dewolucja

  Przejęcie przez organ wyższego stopnia sprawy należącej do kompetencji organu niższego stopnia. Przejęcie takie jest możliwe tylko w przypadkach ściśle określonych prawem i tylko w takim zakresie, w jakim przepisy na to pozwalają (np. w postępowaniu (...)

 • Dług

  Jest to obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia na rzecz innej osoby. Długiem jest zatem wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel): zapłata sumy pieniężnej; pomalowanie pokoju; zwrot rzeczy. (...)

 • Dłużne papiery wartościowe

  to papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane (...)

 • Dłużnik

  to 1.osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego (np. kupujący jest dłużnikiem sprzedawcy, gdyż ma obowiązek zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży); 2.strona (...)

 • Dłużnik alimentacyjny

  osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec której egzekucja jest bezskuteczna

 • Dłużnik zajętej wierzytelności

  dłużnik zobowiązany, jak również bank, pracodawca, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasat oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego

 • Dobra wiara

  Przekonanie danego podmiotu - usprawiedliwione okolicznościami - iż podjętego przez niego działanie bądź jego zaniechanie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

 • Dochód

  Dla celów podatkowych jest to różnica pomiędzy uzyskanym w pewnym okresie czasu przychodem (wszystkie wartości materialne jakie podatnik w tym czasie uzyskał) a kosztami jego uzyskania. Żeby można było mówić o dochodzie - różnica ta musi (...)

 • Dokument

  w rozumieniu kodeksu karnego każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej (...)

 • Dokument tożsamości

  - to dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer indetyfikacyjny (np. PESEL). Może również zawierać: nazwisko rodowe, imiona rodziców, (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Andrzej

  ocena usługi:

 • KLIENT

  ocena usługi:

  JEST DOBRZE
 • Teresa

  ocena usługi:

  Profesjonalne podejście do sprawy klienta. Doskonale skonstruowana opinia. Polecam gorąco.
 • Aneta

  ocena usługi:

  Super
 • Sagram

  ocena usługi:

  Opinia prawna ,o którą zwróciłem się do portalu e-prawnik, została sporządzona bardzo profesjonalnie i zaspokoiła w pełni moje oczekiwania. Gorąco polecam korzystanie z tego portalu.
 • Darek.

  ocena usługi:

  Oceniam bardzo pozytywnie zarówno fachowość przedstawionej opinii prawnej jak i czas oczekiwania, który w moim przypadku był krótszy niż zadeklarowany.
 • Bartosz

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam. Fachowa i szybka pomoc.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Bardzo klarownie opisane zagadnienie. dzięki!
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Bardzo klarownie opisane zagadnienie. dzięki!
 • Grażyna O.

  ocena usługi:

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z opinii, jest wyczerpująca i wiele spraw nam wyjaśnia dlatego z czystym sumieniem mogę polecić e-prawnika innym.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa e-prawnik bardzo pozytywna i są naprawdę godni polecenia.Wszystko było Ok.
 • Zenon

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.
 • Zenon

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony.
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Polecam skorzystanie z usług kancelarii prawnej Obsługa bardzo miła i solidna. Fachowa i szybka pomoc
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Polecam skorzystanie z usług kancelarii prawnej Obsługa bardzo miła i solidna. Fachowa i szybka pomoc
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Polecam skorzystanie z usług kancelarii prawnej Obsługa bardzo miła i solidna. Fachowa i szybka pomoc
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Polecam skorzystanie z usług kancelarii prawnej Obsługa bardzo miła i solidna. Fachowa i szybka pomoc////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane