e-prawnik.pl Porady prawne

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Pytanie:

Wystąpiłem do MSW na podstawie art. 80c ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Uzasadniony interes wynika z faktu, że drugi współwłaściciel dokonując kilku przestępstw zbył pojazd i dane nowego właściciela są mi konieczne, żeby się z nim skontaktować i ustalić czy nie doszło do nabycia w złej wierze. Uzyskałem imię i nazwisko tej osoby ale bez adresu. Zadzwoniłem do MSW i usłyszałem historie o ochronie danych osobowych i tym podobne. Nie rozumiem tego, że dostałem personalia właściciela, a nie dostałem adresu. Chciałbym w jakiś sposób się od tego odwołać. Problem w tym, że taka informacja nie bardzo mi wygląda na decyzję. Jakie środki prawnej kontroli przysługują mi w sytuacji uzyskania niepełnych danych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

3.12.2012

Udostępnianie informacji w trybie art. 80c ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym w naszej ocenie nie następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Przepisy tej ustawy nie dają bowiem podstawy do jej wydania. Samo zatem udostępnienie informacji ocenić należy jako czynność materialno-techniczną. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym ani Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują przy tym szczególnego trybu zaskarżania takiej formy działania organów administracji. W konsekwencji nie wydaje się by przysługiwało Panu w niniejszej sprawie odwołanie lub zażalenie dotyczące samej czynności. Wnioskując jednakże o udostępnienie także adresów współwłaścicieli zażądał Pan od organu administracyjnego podjęcia określonego działania, które nie zostało jednakże dokonane. Dlatego też naszym zdaniem mógłby złożyć zażalenie w trybie art. 37 k.p.a., zgodnie z którym:

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa

W naszej ocenie można by zatem próbować przyjąć, iż organ nie rozpoznając w pełni Pana wniosku jest w zwłoce, jeśli od złożenia przez Pana wniosku minął termin określony w art. 35-36 k.p.a.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ