Remont hali handlowej

Pytanie:

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności , uzyskałem aprobaty techniczne , dla obiektu prowadzona jest księga eksploatacyjna i dokonywane są wszelkie przeglądy okresowe . Hali nie możemy rozebrać ani wybudować nowej ponieważ zmieniany jest plan miejscowy . Chciałbym przeprowadzić remont i wystąpić o pozwolenie na użytkowanie-nawet terminowe . Po prostu szukam pomocy i sposobu na uregulowanie spraw formalnych hali .Czy przeprowadzając remont generalny hali mogę zrobić to w oparciu o projekt budowy hali czy muszę spełnić dużo trudniejsze warunki obowiązujących nowych przepisów .

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadniczo zadane przez Pana pytanie wymaga odniesienia się do przepisów Prawa budowlanego regulujących przeprowadzanie remontów. Generalną a wynikającą z ustawy regułą jest konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę:

 

Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

 

Art. 28 ust. 1 stwierdza jednoznacznie, że podstawową zasadą, na jakiej opiera się obowiązujące w Polsce prawo budowlane, jest to, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasada ta dotyczy zarówno budowy, jak i odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy obiektów budowlanych, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 i 7). Jak słusznie zwraca uwagę Z. Niewiadomski (Prawo budowlane..., red. Z. Niewiadomski, s. 314), nie tylko rozpoczęcie robót budowlanych, lecz także ich prowadzenie na każdym etapie wymaga posiadania przez inwestora ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym decyzja o pozwoleniu na budowę umożliwiająca rozpoczęcie robót budowlanych musi być decyzją ostateczną.” - tak Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary w publikacji pt. „Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz” (Warszawa 2010 LexisNexis (wydanie II)). Wskazać przy tym należy, że zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego decyzją ostateczną jest decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Odwołanie zaś nie przysługuje, jeśli:

 

  1. upłynął termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji i odwołanie nie zostało wniesione, a termin nie został później przywrócony,

  2. decyzja została wydana w drugiej instancji, (zgodnie z art. 15 k.p.a. postępowanie jest dwuinstancyjne, a zatem od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji,

  3. decyzja została wydana w postępowaniu jednoinstancyjnym (jednoinstancyjność postępowania jako wyjątek od zasady ogólnej dwuinstancyjności wprowadzają art. 127 § 3 k.p.a. oraz przepisy ustawowe).

 

Z nadesłanego opisu stanu faktycznego wynika, iż w zaistniałej sytuacji pojawiła się konieczność przeprowadzenia remontu hali. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w art. 28 mowa o „robotach budowlanych”. Zgodnie z ustawą przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Czy więc przeprowadzenie remontu wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Zgodnie z ustawą:

 

Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2)

3)

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7)

8)

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;

17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

 

Zgodnie natomiast z dalszymi przepisami:

 

Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

c)

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

Remont wymaga więc zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, a więc o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Załączyć można pierwotny projekt hali, o którym Pan pisze. Oczywiście obowiązek ten należy traktować odrębnie od wymogów bezpieczeństwa, czy innych obowiązków, które nałożono na właścicieli takich obiektów. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Jeżeli sprzeciw taki nie zostanie wniesiony – będzie Pan mógł przystąpić do prac.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY