Sponsoring forum przez spółkę z o.o.

Pytanie:

"Spółka z o.o. świadczy usługi polegające na budowie dróg kołowych i szynowych, wykonywanie robót ogólno-budowlanych w zakresie obiektów mostowych oraz budowie pozostałych obiektów inżynierii wodnej. Firma przekazała środki pieniężne na dofinansowanie II Śląskiego Forum Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych z dopiskiem "SPONSORING". Patronat nad Forum objęło Ministerstwo Budownictwa. Forum ma na celu spopularyzowanie i zainspirowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego regionu oraz realizacji zadań publicznych. Organizatorzy gwarantują również, iż lista sponsorów będzie zamieszczona w materiałach konferencyjnych oraz podana do wiadomości w massmediach. Czy tego typu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy sponsoring tego typu imprezy można zaliczyć do wydatków na reprezentację i reklamę nie limitowaną, czy też traktować sponsoring jako darowiznę?"

Odpowiedź prawnika: Sponsoring forum przez spółkę z o.o.

Zgodnie z definicją słownikową, sponsor to osoba lub instytucja finansująca w całości lub w części jakieś przedsięwzięcie, często w zamian za reklamowanie własnej działalności. W praktyce i w teorii sponsoring przybiera różne formy, ale najczęściej sprowadza się do świadczenia usług reklamowych przez sponsorowanego na rzecz sponsora za określoną opłatą.

Oceniając możliwość zaliczenia wydatków sponsora do kosztów podatkowych, należy wziąć pod uwagę regulacje dotyczące reklamy i reprezentacji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Podatnik (sponsor) ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów całości wydatków na sponsoring publiczny (reklama publiczna) oraz odpowiedniej części kosztów sponsoringu niepublicznego (reklama niepubliczna ujmowana w koszty podatkowe do limitu 0,25% przychodów podatkowych), o ile jednak wydatki te zostały poniesione w celu zwiększenia przychodów podatkowych. Sponsoring niepubliczny (którego koszty mogą być zaliczone do kosztów podatkowych tylko w ramach limitu) występuje natomiast w przypadku sponsoringu wszelkiego rodzaju imprez, na które uczestnik może wejść jedynie za okazaniem imiennego zaproszenia (wejście zaś na imprezę po okazaniu biletu, który zasadniczo może kupić każdy, nie powoduje klasyfikacji danej imprezy jako niepublicznej).

Masowa, teoretycznie nieograniczona publiczność danej imprezy i dodatkowo podanie listy sponsorów w massmediach nie powinno budzić wątpliwości, że reklama jest prowadzona "w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób", a w związku z tym całość nakładów będzie się zaliczała u sponsora do kosztów uzyskania przychodów.

Przeznaczając środki na sponsoring, sponsor powinien pamiętać, że jego działalniu muszą towarzyszyć działania sponsorowanego na rzecz sponsora (np. umieszczeniem logo na materiałach konferencyjnych, podanie listy sponsorów w massmediach). Nie można zaliczyć do kosztów wydatków na sponsoring, które nie wiążą się z wzajemnym świadczeniem. W takim przypadku wystąpi darowizna. Jak natomiast stanowi art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny (i ofiary wszelkiego rodzaju) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowo w wyroku z 23.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA 949/03) stwierdził, iż art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z 1992 r. o pdop wyłącza możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów darowizn i nie ma zastosowania do umów sponsoringu i innych umów mających, zgodnie z zawartymi w nich zapisami za przedmiot świadczenia wzajemne. Art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie upoważnia organów podatkowych do oceny ekonomicznej zasadności działań, które podejmuje podatnik. Brak jest podstaw do tego, aby eliminować określone koszty z powodu ich nieracjonalności czy nieprzydatności. O przydatności oraz racjonalności wydatków decyduje podatnik, uwzględniając także ryzyko gospodarcze swojej działalności.

Ważna w tym zakresie jest odpowiednio sformułowana umowa sponsoringu, określająca, do jakich świadczeń zobowiązują się strony (świadczenia te muszą być równorzędne). Jeżeli organizator imprezy jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), powinien wystawić sponsorowi fakturę VAT za usługi reklamowe. Dla sponsora faktura taka będzie jednym z dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (obok w szczególności umowy sponsoringu i dowodów wpłat).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika