Podatek dochodowy od osób prawnych porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Nieuznane refundacje

  Zdarza się, że apteka nie otrzymuje czasami należnej refundacji. Przyczyna może być różna, często są to po prostu błędy popełnione przez osobę, która przygotowuje dokumenty dla instytucji (...)

 • Podział dochodu spółki cywilnej

  W trakcie roku ze spółki wystąpił za zgodą pozostałych - jeden ze wspólników. Zmienił się zatem procent udziału poszczególnych wspólników w dochodzie spółki. Jak podzielić dochód na wspólników (...)

 • Przekonwertowanie pożyczki na dopłaty

  Spółka zagraniczna będąca jedynym udziałowcem nowopowstałej spółki polskiej z o.o. udzieliła jej w połowie 2007 r. rocznej pożyczki w wysokości blisko 2 mln euro, którą w chwili obecnej postanowiła (...)

 • Użyczenie lokalu uczelni

  Założyciel i właściciel wyższej uczelni jest jednocześnie właścicielem pawilonu. Chce on nieodpłatnie użyczyć ten pawilon uczelni na prowadzenie w pawilonie różnych zajęć ze studentami. (...)

 • Zwrot podatku spółce

  Udziały w spółce z o.o. zostały sprzedane w marcu 2008 r. Nowy jest też prezes zarządu - jedyny wspólnik spółki. W spółce występuje zwrot podatku dochodowego, zapłaconego przez spółkę w (...)

 • Cienka kapitalizacja

  Proszę o interpretację, czy w sytuacji opisanej poniżej występuje zjawisko tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)

 • Pożyczka udzielona sp. z o.o. przez wspólników

  Dwie osoby będące osobami fizycznymi, które jednocześnie są wspólnikami w sp. z o.o., otrzymały kredyt z banku na budowę domu. Chcą pieniądze z kredytu pożyczyć sp. z o.o., w której są wspólnikami. (...)

 • Sprzedaż nieruchomości przez spółkę a podatki

  Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na budowie i sprzedaży domów. Jaki podatek zapłaci spółka w momencie sprzedaży domu? Czy są różne sposoby zapłaty tego podatku?

 • Odzyskanie VAT zapłaconego za granicą

  Firma podpisała umowę z firmą pośredniczącą w odzyskiwaniu VAT od zakupów dokonanych za granicą. Czy w momencie uzyskania tego VAT stanowi to przychód podatkowy? Czy opłata za usługi świadczone (...)

 • Prenumerata a przychód podatkowy

  Spółka jest wydawcą gazety, którą klienci otrzymują co dwa miesiące. Wydawane czasopisma są wysyłane do klientów na podstawie zamówienia. Klient składa zamówienie zaznaczając dokładnie, (...)

 • Naprawa dachu dzierżawionego budynku

  Jestem dzierżawcą obiektu turystycznego PTTK. Wydzierżawiający wymienił całe pokrycie dachu na ww. obiekcie. Zamienił gonty drewniane na nowe, ale kiepskiej jakości papę, która została zerwana (...)

 • Wydatki na rzecz udziałowca

  Podstawową działalnością spółki jest produkcja wózków inwalidzkich. Spółka ma zamiar wykupić od udziałowca prawa autorskie oraz dokumentację do projektów, które zamierza opatentować. Czy (...)

 • Faktura za ratę leasingową a koszty podatkowe

  Firma podpisała umowę na leasing samochodu. W umowie leasingowej nie ma mowy o opłacie wstępnej. Pierwsza rata leasingowa w stosunku do pozostałych jest dużo wyższa. Czy pierwszą ratę można jednorazowo (...)

 • Rata leasingowa a koszty uzyskania przychodu

  Umowa leasingowa została podpisana w grudniu 2007 r. Faktura za pierwszą ratę leasingową została wystawiona 28.12.2007 r., z datą sprzedaży 31.12.2007 r. Faktura sprzedaży samochodu na firmę leasingowa (...)

 • Usługa reklamy w postaci zakupu upominków

  Spółka, zgodnie z zawartą umową, zakupiła na swój koszt upominki, które przekazała kontrahentom firmy, z którą podpisała umowę o świadczenie usług reprezentacji i reklamy. Przekazanie tych (...)

 • Kara a koszt podatkowy

  Firma X otrzymała od firmy Y notę obciążającą pewną kwotą za niedostarczenie towaru w terminie. Czy tego typu kara może stanowić koszt podatkowy u firmy X?

 • Wigilia a koszty uzyskania przychodów

  Firma zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną na usługę cateringu - przygotowanie spotkania wigilijnego firmy. Kwota brutto umowy obejmuje również koszt jedzenia. Czy pomimo, że usługa ma charakter (...)

 • Rozliczanie wynajętych powierzchni we wspólnocie

  W budynku wielomieszkaniowym w części parterów usytuowane są lokale usługowe. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej obciąża właścicieli lokali usługowych opłatami z tytułu udostępnienia powierzchni (...)

 • Zaliczenie do kosztów zaliczki z umowy o dzieło

  Spółka zawarła 21.11.2007 r. umowę o dzieło z osobą fizyczną. Dzieło ma zostać wykonane do dnia 20.01.2008 r. W miesiącu grudniu 2007 r. na poczet realizacji umowy została wypłacona zaliczka (...)

 • Umowy o dzieło z obywatelami Ukrainy

  Spółka z o.o. zawarła umowy o dzieło z osobami, które są obywatelami Ukrainy. W umowach tych została zawarta adnotacja, iż koszty zakwaterowania, obsługi medycznej pracowników i dojazdów są (...)

 • Delegacja a koszty

  Spółka z o.o. wysyłająca pracowników na delegacje zalicza sobie do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z rozliczeniem delegacji w momencie złożenia rozliczenia delegacji przez pracownika. (...)

 • Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

  Firma jest małym podatnikiem. Skorzysta za 2007 r. z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Z ustawy podatkowej nie wynika obowiązek poinformowania (...)

 • Opłata wstępna i administracyjna

  Jak należało i obecnie należy traktować zgodnie z przepisami o PDOP - na przestrzeni lat 2003-2007 opłatę administracyjną i wstępną opłatę leasingową w przypadku leasingu operacyjnego? Czy (...)

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Poniesione koszty zagranicznej podróży służbowej wycenia się po kursie średnim NBP pod datą rozliczenia kosztów. Zaliczka na delegacje nie jest pobierana. Należność za delegacje wypłacana jest (...)

 • Korzystanie z informacji geologicznej

  Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez Spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w dokumentacji (...)

 • Wykonanie strony internetowej a koszty

  Zleciliśmy wykonanie firmowej strony internetowej (portalu internetowego). Czy wartość wykonania portalu internetowego (8.000 zł) należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, czy zaliczyć (...)

 • Usługi ciągłe opłacone z góry a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. świadczy usługi serwisowe w zakresie obsługi oprogramowania. Zgodnie z umowami z klientami, zawartymi w poprzednich latach podatkowych i obowiązującymi obecnie, klienci ponoszą opłatę (...)

 • Usługi ciągłe opłacone z góry a podatek dochodowy

  Spółka zawiera z klientami umowy na usługi serwisowe, z których wynika, że klienci są obowiązani płacić za usługi za rok z góry. W praktyce klienci płacą w ciągu kilku pierwszych tygodni (...)

 • Podatek u źródła od należności licencyjnej

  Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W przypadku posiadania udziałów (...)

 • Koszt darowizny udziałów

  Spółka X jest jednym z udziałowców innej spółki z o.o. Y. Teraz spółka X chce podarować osobie prywatnej część należących do niej udziałów w spółce Y. W związku z tym będą poniesione (...)

 • Wstępna opłata leasingowa w 2005 r. kosztem

  Jesteśmy spółką z o.o. W 2005 r. "wzięliśmy" w leasing samochód osobowy, zawierając umowę leasingową na 4 lata. Musieliśmy wpłacić firmie leasingowej tzw. opłatę wstępną (inicjalną) od (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

 • Reprezentacja i reklama od 2007 r.

  Nasza firma (spółka z o.o.) produkująca meble posiada na terenie Polski salony ekspozycyjne z naszymi wyrobami. Sprzedaż w nich się nie odbywa. Przyjmujemy tam zamówienia i projektanci opracowują (...)

 • Wynagrodzenie zleceniobiorcy

  Jestem przedstawicielem spółki z o.o., w której zawarto umowę zlecenia. Zgodnie z tą umową, wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacane jest w cyklu miesięcznym (sprzątaczka). Art. 744 k.c. mówi o (...)

 • Kurs przeliczania faktur w walutach obcych

  Spółka nabyła towary w Szwajcarii i tam je zużyła, co w rozumieniu ustawy o VAT nie jest importem, a więc nie jest czynnością rozpatrywaną pod względem podatku od towarów i usług. Według jakiego (...)

 • Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

  Spółka z o.o. kupiła w 2007 r. w Niemczech nieruchomość - lokale mieszkalne. Nieruchomość będzie teraz sprzedana polskiej firmie. W jaki sposób będzie opodatkowana ta transakcja pod względem (...)

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajmuje samochód osobowy (ma to w zakresie świadczonych usług) spółce z o.o. Osoba ta jest jednocześnie udziałowcem i prezesem zarządu tej (...)

 • Wynagrodzenie członka rady nadzorczej-udziałowca

  Udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Czy wynagrodzenie udziałowca z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki stanowi koszt uzyskania przychodu?

 • Amortyzacja programu wniesionego aportem

  Do spółki z o.o. wniesiono aportem wytworzone przez wspólników oprogramowanie komputerowe. Aportem tym pokryto wkłady na kapitał zakładowy spółki. W akcie założycielskim aport ten wyceniono (...)

 • PCC kosztem podatkowym

  W spółce z o.o. podwyższyliśmy kapitał zakładowy ze środków z zewnątrz - objęcie nowych udziałów. Spółka zapłaciła podatek PCC od tej transakcji. Czy ten podatek PCC będzie kosztem podatkowym (...)

1

2

3

4

5

...

15

NA SKÓTY