Różnice kursowe z przewalutowania

Pytanie:

"Firma posiada rachunek bankowy w walucie EUR. Na rachunku tym występują 2 podstawowe rodzaje operacji: wpłata w walucie od kontrahenta zagranicznego oraz przelew środków na rachunek bankowy firmy w zł (tzw. przewalutowanie następuje po kursie bankowym negocjowanym z bankiem). Przy drugiej z tych operacji powstają różnice kursowe (spółka wycenia podatkowo rozchód metodą FIFO). Dla zobrazowania problemu załóżmy taki przykład: w dniu 2.03.2009 nastąpiła wpłata na r-k bankowy w EUR kwoty 10.000 EUR. Wycena w księgach po kursie kupna 4,70 wyniosła 47.000 zł (zaksięgowano konto Wn: 130, Ma 202). W dniu 4.03.2009 nastąpiło przewalutowanie kwoty 8.000 EUR z rachunku w EUR na rachunek firmy w zł po kursie banku 4,85. Wycena w księgach wyniosła 38.800 zł (konto Wn: 149 Ma: 130). Powstała różnica kursowa dodatnia (1.200 zł) pomiędzy wartością waluty 8.000 EUR po kursie wpływu w dniu 2.03.2009 (8.000 x 4,7 = 37.600 zł) a wartością po kursie wypływu na rachunek w zł (8.000 x 4,85 = 38.800 zł). Czy powyższa różnica (w przykładzie w kwocie 1.200 zł) będzie przychodem opodatkowanym dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?"

Odpowiedź prawnika: Różnice kursowe z przewalutowania

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe) w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 omawianego przepisu.

Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, że ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W świetle powyższego, w celu określenia, czy w wyniku opisanej w stanie faktycznym operacji powstaną różnice kursowe, kluczowe jest określenie, czy po stronie podatnika dochodzi do:

a) otrzymania lub nabycia środków pieniężnych w walucie obcej; a następnie

b) zapłaty lub innej formy wypływu tych środków pieniężnych.

Należy stwierdzić, iż:

a) w momencie wpływu kwoty na konto walutowe podatnik otrzymał środki pieniężne w walucie obcej (EUR);

b) w momencie dokonania przelewu ww. kwoty na konto złotówkowe (a więc sprzedaży euro) doszło do wypływu środków pieniężnych w walucie obcej (EUR)

- a więc spełnione zostały przesłanki wymienione w art. 15a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie powinny zrealizować się różnice kursowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Również w świetle stanowiska organów podatkowych w wyniku przelewu środków pieniężnych z konta walutowego w euro na konto walutowe w polskich złotych dokonanego przez podatnika powstaną różnice kursowe na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-178/08-2/AS).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika