Wynajem spółce lokalu przez jedynego wspólnika

Pytanie:

"Jedyny wspólnik w spółce z o.o. wynajął spółce lokal. Czy koszty ponoszone na wynajem tego lokalu są kosztem uzyskania przychodu dla spółki?"

Odpowiedź prawnika: Wynajem spółce lokalu przez jedynego wspólnika

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 i pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców oraz wydatków na rzecz osób wchodzących w skład organów stanowiących, z wyjątkiem wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

Ze względu na fakt, iż użyte w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy pojęcie jednostronnego świadczenia nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, należy oprzeć się na wykładni językowej tego pojęcia, przyjmując, że jednostronne świadczenie spółki na rzecz jej udziałowca to takie, któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie udziałowca na rzecz spółki, w wyniku czego powstaje przysporzenie majątkowe wyłącznie po stronie udziałowca (tak: postanowienie Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 31 sierpnia 2005 r., sygn. II-1/423/16/05/DP). Powyższy przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów jedynie wydatki związane z wykonywaniem świadczeń jednostronnych. Jeżeli zatem udziałowiec spółki świadczy usługi (np. wynajmuje lokal) na rzecz spółki w oparciu o zawartą umowę, zapłata za uzyskane w wyniku tej pracy świadczenie (usługę) stanowić będzie dla spółki koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy (por.: postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. 1471/DPD2/423/21/2005/EC; Informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 16 marca 2005 r., sygn. PR.II/423/9/PDOP/127/AT/05).

W zakresie umów zawieranych pomiędzy wspólnikiem a spółką należy zwrócić uwagę na treść art. 173 i art. 210 Kodeksu spółek handlowych, gdyż czynność dokonana bez zachowania formy tam przewidzianej może być uznana za nieważną i jako taka nie będzie podstawą do uznania wynagrodzenia za koszty uzyskania przychodów dla spółki.

Jak stanowi art. 173 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli natomiast jedyny wspólnik jest zarazem członkiem zarządu, należy zwrócić uwagę na treść art. 210 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu tego nie stosuje się, natomiast czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika